Dự án Phát triển du lịch sinh thái kết hợp bảo tồn nhà sàn truyền thống ở Trường Xuân - Thanh Hóa 0903034381

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Dịch vụ lập báo cáo môi trường ĐTM | Xử lý nước thải | 0903034381 Thiết kế quy hoạch Lập báo cáo môi trường Lập dự án Xử lý nước thải http://lapduandautu.com.vn
Share
Transcript
 • 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Hạnh phúc -----------    ---------- THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI TRANG TRẠI KẾT HỢP BẢO TỒN NHÀ SÀN TRUYỀN THỐNG Ở THƯỜNG XUÂN ĐỊA ĐIỂM : XÃ XUÂN CẨM, HUYỆN THƯỜNG XUÂN (THANH HÓA) CHỦ ĐẦU TƯ : BÀ. QUÁCH THỊ TRI Thanh Hóa - Tháng 04 năm 2013
 • 2. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Hạnh phúc -----------    ---------- THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI TRANG TRẠI KẾT HỢP BẢO TỒN NHÀ SÀN TRUYỀN THỐNG Ở THƯỜNG XUÂN CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH (P.Tổng Giám đốc) BÀ. QUÁCH THỊ TRI BÀ. NGUYỄN BÌNH MINH Thanh Hóa - Tháng 04 năm 2013
 • 3. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: / - 2013/TTr-DA Thanh Hóa, ngày tháng năm 2013 TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ Kính gửi: - Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa; - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa; - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa; - Uỷ ban Nhân dân huyện Thường Xuân; - Các cơ quan có thẩm quyền liên quan;  Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003  Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005;  Căn cứ Luật Du lịch năm 2005;  Căn cứ Luật Di sản năm 2001;  Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 cuả Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;  Căn cứ các pháp lý khác có liên quan; Chủ đầu tư kính đề nghị Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân huyện Thường Xuân và các cơ quan có thẩm quyền khác cho phép đầu tư dự án “Phát triển khu du lịch sinh thái trang trại kết hợp bảo tồn nhà sàn truyền thống ở Thường Xuân” với các nội dung chính sau: 1. Tên dự án : Phát triển khu du lịch sinh thái trang trại kết hợp bảo tồn nhà sàn truyền thống ở Thường Xuân; 2. Chủ đầu tư : Bà. Quách Thị Tri 3. Địa chỉ thường trú : Thôn Tiến Sơn 2, Xuân Cẩm, Thường Xuân, Thanh Hóa 4. Các hợp phần dự án : - Hợp phần 1: Khu du lịch sinh thái trang trại (dự kiến đất tại thôn Xuân Minh- xã Xuân Cẩm) - Hợp phần 2: Khu bảo tồn nhà sàn truyền thống kết hợp nghỉ dưỡng (dự kiến đất tại thôn Thanh Xuân- xã Xuân Cẩm) - Hợp phần 3: Bảo tồn và gìn giữ những bản sắc dân tộc Việt nơi Bản Mạ. 5. Địa điểm đầu tư : Xã Xuân Cẩm, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hóa
 • 4. 6. Quy mô : Đầu tư 275 ha đất để phát triển khu du lịch sinh thái trang trại kết hợp bảo tồn nhà sàn và văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc tiểu số ở Thường Xuân; 7. Mục tiêu đầu tư : Hình thành thương hiệu du lịch Việt “Khu du lịch sinh thái Bản Mạ, Thường Xuân, Việt Nam” 8. Mục đích đầu tư : - Nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa nói chung, xã Xuân Cẩm- huyện Thường Xuân nói riêng; đồng thời thỏa mãn nhu cầu tham quan của khách du lịch trong và ngoài nước; - Cụ thể hóa chương trình hành động nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc, cụ thể là bảo tồn và phát huy Văn hóa Nhà sàn truyền thống, các hình thức sinh hoạt cộng đồng của nhân dân Thường Xuân nói riêng và đồng bào dân tộc thiểu số Thanh Hóa nói chung. - Thực hiện chiến lược phát triển kinh tế đi đôi với phát triển các loại hình du lịch truyền thống, phù hợp với các quy hoạch và chủ trương, chính sách chung, góp phần vào việc phát triển tăng tốc chung của tỉnh Thanh Hóa đưa ra. - Thống nhất quản lý về quy hoạch và xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng và thượng tầng kiến trúc đồng bộ với tiến trình phát triển tổng thể của huyện, của tỉnh, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống đi đôi với vấn đề giải quyết việc làm tại địa phương. - Từng bước củng cố, bảo tồn và nâng cao đời sống sinh hoạt của nhân dân các dân tộc thiểu số, đảm bảo thực hiện chiến lược xóa đói giảm nghèo theo cách bền vững. - Hạn chế tối đa tình trạng phá rừng làm nương rẫy, khuyến khích đồng bào trong huyện và các địa bàn lân cận có công ăn việc làm ổn định thông qua công tác thương mại du lịch, giới thiệu văn hóa bản địa đến các du khách trong và ngoài nước, tạo giá trị kinh tế cao cho địa phương và đất nước. 9. Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới 10.Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập. 11.Tổng mức đầu tư : 226,636,019,000 đồng (Hai trăm hai mươi sáu tỷ sáu trăm ba mươi sáu triệu không trăm mười chín ngàn đồng) + Vốn chủ sở hữu : 60% tổng đầu tư tương ứng với số tiền 145,416,267,000 đồng + Vốn vay : 40% trên tổng vốn đầu tư, tức 81,219,753,000 đồng 12. Vòng đời dự án : 20 năm 13. Kết luận : Dựa vào kết quả ngân lưu vào và ngân lưu ra, ta tính được các chỉ số tài chính, và kết quả cho thấy: Hiện giá thu nhập thuần của dự án là :NPV = 122,403,538,000 đồng >0 Suất sinh lợi nội tại là: IRR = 20.67 % Thời gian hoàn vốn tính là 9 năm 5 tháng, tuy nhiên thời gian trên bao gồm cả thời gian xây dựng.
 • 5. Qua quá trình hoạch định, phân tích và tính toán các chỉ số tài chính trên cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội bộ cũng cao hơn sự kỳ vọng của nhà đầu tư, và khả năng thu hồi vốn nhanh. Dự án “Phát triển khu du lịch sinh thái và du lịch bản địa ở Thường Xuân- Thanh Hóa” có nhiều tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội. Đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân nói chung và của khu vực nói riêng. Nhà nước và địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu. Tạo ra công ăn việc làm cho người lao động và thu nhập cho chủ đầu tư; Do đó, Chủ đầu tư kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân huyện Thường Xuân và các cơ quan có thẩm quyền khác chấp thuận và tạo điều kiện cho chúng tôi đầu tư dự án “Phát triển khu du lịch sinh thái trang trại kết hợp bảo tồn nhà sàn truyền thống ở Thường Xuân” nói trên. Nơi nhận: - Như trên - Lưu TCHC. QUÁCH THỊ TRI
 • 6. MỤC LỤC TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ ..................................................3 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ..............................1 I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư ..........................................................................................1 I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án.....................................................................................1 CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN...............................................3 II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án .......................................3 II.1.1. Môi trường vĩ mô và chính sách phát triển du lịch .............................................3 II.1.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án........................................................................8 II.1.3. Xu hướng du lịch – Phân khúc thị trường...........................................................14 II.1.4. Căn cứ pháp lý...................................................................................................14 II.1.5. Kết luận sự cần thiết đầu tư...............................................................................16 CHƯƠNG III: MÔ TẢ DỰ ÁN...................................................................................17 III.1. Quy mô dự án......................................................................................................17 III.1.1. Quy mô diện tích..............................................................................................17 III.1.2. Cấu phần và các hoạt động của dự án..............................................................17 III.2. Giải pháp bảo tồn Bản Mạ ..................................................................................20 III.3. Tiến độ thực hiện dự án ......................................................................................20 CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.........................................21 IV.1. Đánh giá tác động môi trường ............................................................................21 IV.1.1. Giới thiệu chung ..............................................................................................21 IV.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường...............................................21 IV.2. Tác động của dự án tới môi trường.....................................................................21 IV.2.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng..................................................................21 IV.2.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động....................................................................22 IV.3. Giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường ................................................................22 IV.3.1. Trong giai đoạn xây dựng hạ tầng và công trình.............................................22 IV.3.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng.....................................................22 IV.4. Kết luận...............................................................................................................23 CHƯƠNG V: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN...........................................................24 V.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư ...................................................................................24 V.2. Nội dung tổng mức đầu tư ...................................................................................25 V.2.1. Nội dung............................................................................................................25 V.2.2. Kết quả tổng mức đầu tư...................................................................................31 V.2.3. Vốn lưu động.....................................................................................................32 CHƯƠNG VI: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN................................33 VI.1. Kế hoạch sử dụng vốn ........................................................................................33 VI.2. Tiến độ sử dụng vốn ...........................................................................................33 VI.3. Nguồn vốn thực hiện dự án.................................................................................35 VI.4. Phương án hoàn trả vốn vay và chi phí lãi vay...................................................36 VI.5. Tính toán chi phí của dự án ................................................................................37 VI.5.1. Chi phí nhân công............................................................................................37 VI.5.2. Chi phí hoạt động.............................................................................................38
 • 7. CHƯƠNG VII: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH.................................................41 VII.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán .............................................................41 VII.2. Doanh thu từ dự án............................................................................................42 VII.3. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án ...........................................................................46 VII.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội.....................................................................48 CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN ......................................................................................49
 • 8. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 1 DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI TRANG TRẠI KẾT HỢP BẢO TỒN NHÀ SÀN TRUYỀN THỐNG Ở THƯỜNG XUÂN CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư  Chủ đầu tư : Bà. Quách Thị Tri  Sinh ngày : 25/4/1975 Tại: Hải Vân, Như Thanh, Thanh Hóa  CMND số :  Ngày cấp :  Nơi cấp :  Dân tộc : Mường Tôn giáo: Không  Địa chỉ thường trú : Thôn Tiến Sơn 2, X.Xuân Cẩm, H.Thường Xuân, T.Thanh Hóa I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án  Tên dự án : Phát triển khu du lịch sinh thái trang trại kết hợp bảo tồn nhà sàn truyền thống ở Thường Xuân.  Các hợp phần dự án : Hợp phần 1: Khu du lịch sinh thái trang trại (dự kiến đất tại thôn Xuân Minh- xã Xuân Cẩm) Hợp phần 2: Khu bảo tồn nhà sàn truyền thống kết hợp nghỉ dưỡng (dự kiến đất tại thôn Thanh Xuân- xã Xuân Cẩm) Hợp phần 3: Bảo tồn và gìn giữ những bản sắc dân tộc Việt nơi Bản Mạ.  Địa điểm đầu tư : Xã Xuân Cẩm, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hóa  Quy mô : Đầu tư 275 ha đất để phát triển khu du lịch sinh thái trang trại kết hợp bảo tồn nhà sàn và văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Thường Xuân;  Mục tiêu đầu tư : Hình thành thương hiệu du lịch Việt “Khu du lịch sinh thái Bản Mạ, Thường Xuân, Việt Nam”  Mục đích đầu tư : - Nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa nói chung, xã Xuân Cẩm- huyện Thường Xuân nói riêng; đồng thời thỏa mãn nhu cầu tham quan của khách du lịch trong và ngoài nước; - Cụ thể hóa chương trình hành động nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc, cụ thể là bảo tồn và phát huy Văn hóa Nhà sàn truyền thống, các hình thức sinh hoạt cộng đồng của nhân dân Thường Xuân nói riêng và đồng bào dân tộc thiểu số Thanh Hóa nói chung. - Thực hiện chiến lược phát triển kinh tế đi đôi với phát triển các loại hình du lịch truyền thống, phù hợp với các quy hoạch và chủ trương, chính sách chung, góp phần vào việc phát triển tăng tốc chung của tỉnh Thanh Hóa đưa ra. - Thống nhất quản lý về quy hoạch và xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng và thượng tầng kiến trúc đồng bộ với tiến trình phát triển tổng thể của huyện, của tỉnh, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống đi đôi với vấn đề giải quyết việc làm tại địa phương. - Từng bước củng cố, bảo tồn và nâng cao đời sống sinh hoạt của nhân dân các dân tộc thiểu số, đảm bảo thực hiện chiến lược xóa đói giảm nghèo theo cách bền vững.
 • 9. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2 DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI TRANG TRẠI KẾT HỢP BẢO TỒN NHÀ SÀN TRUYỀN THỐNG Ở THƯỜNG XUÂN - Hạn chế tối đa tình trạng phá rừng làm nương rẫy, khuyến khích đồng bào trong huyện và các địa bàn lân cận có công ăn việc làm ổn định thông qua công tác thương mại du lịch, giới thiệu văn hóa bản địa đến các du khách trong và ngoài nước, tạo giá trị kinh tế cao cho địa phương và đất nước.  Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới  Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập.  Tổng mức đầu tư : 226,636,019,000 đồng (Hai trăm hai mươi sáu tỷ sáu trăm ba mươi sáu triệu không trăm mười chín ngàn đồng) + Vốn chủ sở hữu : 60% tổng đầu tư tương ứng với số tiền 145,416,267,000 đồng + Vốn vay : 40% trên tổng vốn đầu tư, tức 81,219,753,000 đồng  Vòng đời dự án : 20 năm.
 • 10. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 3 DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI TRANG TRẠI KẾT HỢP BẢO TỒN NHÀ SÀN TRUYỀN THỐNG Ở THƯỜNG XUÂN CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án II.1.1. Môi trường vĩ mô và chính sách phát triển du lịch  Môi trường vĩ mô: Vấn đề du lịch gắn với bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc Văn hóa nhà sàn là một trong những bản sắc nổi bật của đồng bào Mường, Thái. Trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII) về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và đạt được những kết quả tích cực, đặc biệt đã bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bảo các dân tộc trong tỉnh nói chung và những giá trị văn hóa nhà sàn nói riêng. Hiện nay, nhà sàn của người Mường, Thái đang mất dần đi một cách tự phát với tốc độ ngày càng nhanh. Con số thống kê của tỉnh Thanh Hóa cho thấy sự biến đổi về nhà ở, sự mất dần của nhà sàn diễn ra như sau: Vào những năm 60-70 của thế kỷ XX, nhà sàn truyền thống chiếm tới 80% tổng số ngôi nhà trong toàn tỉnh; những xã, những làng của đồng bào Mường, Thái có 100% nhà sàn là phổ biến, bình thường như một lẽ đương nhiên. Tới năm 1999, số hộ có nhà ở tăng lên, chiếm tới 99.88% tổng số hộ gia đình trong toàn tỉnh, song nhà sàn chỉ còn 35% trong tổng số nhà ở của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Qua con số thống kê cho chúng ta thấy một thực trạng đáng báo động đang diễn ra, là nhà sàn Thái, Mường đang dần biến mất ngay tại vùng Thái, Mường. Sự mất đi của những mái nhà sàn Thái, Mường là sự mất đi của một kiểu kiến trúc có giá trị lịch sử, sự mất đi của một không gian văn hoá thiêng liêng, chứa đựng trong lòng nó một lối sống giàu nhân bản và đạo lý truyền thống. Mất nhà sàn cũng là sự đánh mất một phần lịch sử, một phần cái riêng của bản sắc văn hoá Thái, Mường. Vì vậy, vấn đề bảo tồn, kế thừa, phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa nhà sàn trong cuộc sống đương đại cần chú ý những nội dung sau: + Gắn với việc phát triển du lịch: Việc gìn giữ, khôi phục những ngôi nhà sàn truyền thống trước hết thuộc về các chủ nhân đang sống trong những ngôi nhà ấy. Những năm gần đây, hoạt động du lịch cộng đồng phát triển đã tạo điều kiện để các làng bản truyền thống của người Mường, Thái đón khách đến tham quan, nghiên cứu về cuộc sống của người dân nơi đây. Theo thống kê của ngành VH-TT&DL, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 50 bản, làng du lịch - văn hoá. Tuy nhiên, những tiềm năng về du lịch văn hóa, sinh thái của tỉnh còn bỏ ngỏ, mới chỉ dừng lại ở các hoạt động thăm thú hang động, suối cá và rừng nguyên sinh. Nguồn tài nguyên nhân văn có chất lượng cao như: hệ thống các trò chơi, trò diễn, dân ca, dân vũ, dân nhạc, lễ hội, nghề dệt thổ cẩm, nghề đan lát, sinh hoạt văn hoá, ẩm thực... vẫn chưa được khôi phục nên không có sức hút giữ chân du khách để tạo ra các sản phẩm dịch vụ du lịch đạt hiệu quả kinh tế cao. Để khai thác những tiềm năng đó, Thanh Hóa đã lựa chọn loại hình du lịch văn hoá - sinh thái. Đồng thời, tạo ra sự đa dạng trong các sản phẩm du lịch, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tăng tỷ trọng du lịch trong cơ cấu kinh tế; gắn phát triển du lịch với gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc. Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được quan tâm; cơ sở vật
 • 11. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 4 DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI TRANG TRẠI KẾT HỢP BẢO TỒN NHÀ SÀN TRUYỀN THỐNG Ở THƯỜNG XUÂN chất cho hoạt động du lịch được đầu tư; các cấp, ngành đã có sự phối hợp trong khai thác tiềm năng, phát triển ngành công nghiệp không khói. Tuy nhiên, sự phát triển du lịch chưa tương xứng với những tiềm năng, thế mạnh. Công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch và đầu tư cho phát triển du lịch, bảo tồn các giá trị văn hoá còn hạn chế và chưa kịp thời. Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch còn nghèo nàn; chương trình du lịch văn hoá chưa được triển khai mạnh mẽ, sản phẩm du lịch chưa đa dạng; nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế, nhận thức về công tác xã hội hoá du lịch chưa cao. Do vậy, thị trường, nguồn khách du lịch chưa ổn định, doanh thu còn khiêm tốn. Nguyên nhân cơ bản được xác định là do ảnh hưởng của cơ chế thị trường, địa bàn khó khăn; nhận thức và phối hợp của một số cấp uỷ, chính quyền, ngành chưa đầy đủ; chính sách khuyến khích đầu tư, nguồn vốn dành cho phát triển du lịch còn hạn hẹp; nguồn nhân lực du lịch chưa cao. Bấy lâu nay, sự phong phú và đặc sắc của các giá trị văn hoá tuy chưa tạo ra sức hút nổi bật cho du lịch Thanh Hóa nhưng luôn được xác định là yếu tố quan trọng, dồi dào để ngành du lịch tỉnh nhà khai thác. + Xây dựng các dự án bảo tồn, trùng tu một số ngôi nhà s
 • Related Search
  Similar documents
  View more
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x