Curs 8 pptx şi rezultate parţial

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  Cartografie cu elemente de topografie   Proiec ţii cartografice Introducere Reţeaua geografică a Globului Caracteristici pricipale Deformări introduse de proiecţii   •  lungimi •  arii •  unghiuri Evaluarea deformărilor pe hărţi  Clasificarea proiecţiilor    Curs nr. 8 Proiecţiile  cartografice. Introducere 1. Săndulache  Al., Sficlea V. (1970)  –   Cartografie-Topografie , Edit. Did . şi Ped ., Bucureşti, pag. 252-352. 2. http://www.nationalatlas.gov/articles/mapping/a_projections.html  Cartografie cu elemente de topografie   http://kartoweb.itc.nl/geometrics/map%20projections/mappro.html http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/mapproj/mapproj.html http://www.radicalcartography.net/index.html?projectionref  http://www.csulb.edu/~rodrigue/geog140/lectures/projections.html http://geog.hkbu.edu.hk/GEOG1150/Lect-06_files/frame.htm http://mapref.org/LinkedDocuments/MapProjectionsForEurope-EUR-20120.pdf  http://www.geometrie.tuwien.ac.at/karto/index.html http://www.uff.br/mapprojections/mp_en.html    Proiec ţii cartografice Introducere Reţeaua geografică a Globului Caracteristici pricipale Deformări introduse de proiecţii   •  lungimi •  arii •  unghiuri Evaluarea deformărilor pe hărţi  Clasificarea proiecţiilor    Curs nr. 8  Cartografie cu elemente de topografie   Proiec ţii cartografice Introducere Reţeaua geografică a Globului Caracteristici pricipale Deformări introduse de proiecţii   •  lungimi •  arii •  unghiuri Evaluarea deformărilor pe hărţi  Clasificarea proiecţiilor    Curs nr. 8  Cartografie cu elemente de topografie   Reprezentarea suprafeţei  terestre pe un glob geografic  - lungimile nu sunt deformate , sau scara de proporţie  (ca raport dintre o lungime de pe hartă   şi  corespondentul ei de pe suprafaţa   terestră)  este mereu aceeaşi,  este constantă  în orice parte a globului; - ariile  diverselor contururi geografice ale globului terestru nu sunt deformate  la proiectarea lor pe globul geografic; - unghiurile nu se deformează   prin trecerea de la suprafaţa   terestră  la cea a globului geografic (din compararea figurilor de pe globul geografic cu ale celor de pe globul terestru se constată   că  ele sunt egale, având laturile paralele); prin urmare, forma diferitelor contururi nu se modifică,  având proprietatea de a fi conforme . Proiec ţii cartografice Introducere Reţeaua geografică a Globului Caracteristici pricipale Deformări introduse de proiecţii   •  lungimi •  arii •  unghiuri Evaluarea deformărilor pe hărţi  Clasificarea proiecţiilor    Curs nr. 8  Cartografie cu elemente de topografie   Proiecţia   cartografică : - procedeul matematic folosit pentru transpunerea în plan a suprafeţei  sferoidale a Pământului , cu scopul reprezentării  ei, se numeşte    proiec ţ  ie cartografică  sau sistem de reprezentare cartografică .   -  proiecţia   cartografică  poate fi definită  drept procedeul matematic de transformare a unei reţele  geografice într-o reţea   cartografică . Transformare geometrică   –     proiecţii   perspective Transformare algebrică   (teoretică)   –     proiecţii   neperspective   Proiec ţii cartografice Introducere Reţeaua geografică a Globului Caracteristici pricipale Deformări introduse de proiecţii   •  lungimi •  arii •  unghiuri Evaluarea deformărilor pe hărţi  Clasificarea proiecţiilor    Curs nr. 8
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x