Costa Cálida Chronicle March 2012

Please download to get full document.

View again

of 100
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 9
 
  Costa Cálida Chronicle's monthly magazine. March 2012
Share
Transcript
  Xcme 3    I  `  c  ~  ~  l  n   i  c  z   i  l  `  }   i  z   d   N  l  ~  z  c   N   ã   a   i   j  c   I  `  z  e  r  `  c  z   i  l  `  c   a   _  c   j   i  l  c  `   j  }  }  } .  c  `  m   a  l   I   @   G   L .  n  l  f Xaec~e zeaa lur nu~zlfer~ }dere ylu ~c} zdeir cjwerzi~efe`z i` zde Nl~zc Nãaijc Ndrl`inae Zl xacne c` cjwerzi~efe`z }izd u~ xaec~e ~ee xcme 5 lr nl`zcnz Zere~c 739 399 :8=  }}}.nl~zcncaijcndrl`inae.nlf efcia2 nl~zcncaijcndrl`inaeHmfcia.nlf   Nl~zcNãaijcNdrl`inae  Zde Al`me~z E~zcoai~dejG_EE Fcmci`ei` Furnic   ej Jcze2 Fcrnd ?83? I~~ue2 : Wlaufe2 TII }}}.nl~zcncaijcndrl`inae.nlf  Xcme ?    I  `  c  ~  ~  l  n   i  c  z   i  l  `  }   i  z   d   N  l  ~  z  c   N   ã   a   i   j  c   I  `  z  e  r  `  c  z   i  l  `  c   a   _  c   j   i  l  c  `   j  }  }  } .  c  `  m   a  l   I   @   G   L .  n  l  f Xaec~e zeaa lur nu~zlfer~ }dere ylu ~c} zdeir cjwerzi~efe`z i` zde Nl~zc Nãaijc Ndrl`inae Zl xacne c` cjwerzi~efe`z }izd u~ xaec~e ~ee xcme 5 lr nl`zcnz Zere~c 739 399 :8=  }}}.nl~zcncaijcndrl`inae.nlf efcia2 nl~zcncaijcndrl`inaeHmfcia.nlf  Xcme >    I  `  c  ~  ~  l  n   i  c  z   i  l  `  }   i  z   d   N  l  ~  z  c   N   ã   a   i   j  c   I  `  z  e  r  `  c  z   i  l  `  c   a   _  c   j   i  l  c  `   j  }  }  } .  c  `  m   a  l   I   @   G   L .  n  l  f Xaec~e zeaa lur nu~zlfer~ }dere ylu ~c} zdeir cjwerzi~efe`z i` zde Nl~zc Nãaijc Ndrl`inae Zl xacne c` cjwerzi~efe`z }izd u~ xaec~e ~ee xcme 5 lr nl`zcnz Zere~c 739 399 :8=  }}}.nl~zcncaijcndrl`inae.nlf efcia2 nl~zcncaijcndrl`inaeHmfcia.nlf  Xcme :    I  `  c  ~  ~  l  n   i  c  z   i  l  `  }   i  z   d   N  l  ~  z  c   N   ã   a   i   j  c   I  `  z  e  r  `  c  z   i  l  `  c   a   _  c   j   i  l  c  `   j  }  }  } .  c  `  m   a  l   I   @   G   L .  n  l  f Xaec~e zeaa lur nu~zlfer~ }dere ylu ~c} zdeir cjwerzi~efe`z i` zde Nl~zc Nãaijc Ndrl`inae Zl xacne c` cjwerzi~efe`z }izd u~ xaec~e ~ee xcme 5 lr nl`zcnz Zere~c 739 399 :8=  }}}.nl~zcncaijcndrl`inae.nlf efcia2 nl~zcncaijcndrl`inaeHmfcia.nlf   CNCF Jewealxfe`z Fcrk ^zlnk~! Wine Xre~ije`z lg  CNCF  dc~ oee` ou~y ~ezzi`m ux fc`y }cy~ lg i`zrljuni`m CNCF zl zde re~z lg Eurlxe.Glr zde `etz ? fl`zd~ }e cre c~ki`mxelxae zl ~dcre zdeir alwe glr zde crz~.Wic zde fcmin lg Gcneollk! CNCF i`wizeeweryl`e zl ~dcre zdeir lxi`il`~ l` zdexelxae lr xacne~ zdcz i`~xire zdef. Iz nluajoe c` crzi~z! c fu~inic`! c ~xenica xacne lrc xerglrfer zdcz i`﬏ue`ne~ ylur nrecziwizyi` c`y }cy. Zdi~ i~ lxe` zl eweryl`e zl~dcre zdeir zdlumdz~ c`j nlaaenziweay aecr`lg nrecziwe xelxae zdcz }e fcy `lz k`l}coluz c`j i`~xire lzder~.Ml zl Gcneollk; Crz~ ' Nuazurca C~~lniczil`xcme c`j xl~z ylur nlffe`z~.Ylu nc` glaal} CNCF l` Gcneollk! z}izzerHCNCF\FU_NIC c`j l` mllmae+^ecrnd Crz~ ' Nuazurca C~~lniczil` lg Furnic , CNCF.Efcia cncf.furnicHycdll.nlf   CNCF’~ wery ffir~z CMF zllk xacne cz zdeNcfxl~la Ou~i`e~~ Ne`zre L` Grijcy > rj  Georucry. C gc`zc~zin fit lg fefoer~grlf Furnic Jc`ne! Melrme Zdlfx~l`Nlffu`izy Crz Nac~~e~ c`j Fccrrþ`Ge~ziwca je Ociae nl`zriouzej zl zde CMF.Grlf ylu`m ndiajre` zl xcre`z~! c`jwlau`zeer~ zl ~zuje`z~! l` oedcag lg CNCFxrlbenz fc`cmer~ c`j CNCF olcrj! }e}luaj aike zl ~cy c dume zdc`k&ylu glr ylurzife c`j nl`zi`uej ~uxxlrz. ^xenica zdc`k~ca~l mle~ zl Aui~ Nc`cwl~ glr muiji`m u~zdrlumd zde aemca crec~ }izdi` zde jeaiwerylg  CNCF’~ cif~ c`j lobenziwe~.Iz }c~ mrecz zl dcwe ~lfe ndiajre`’~ c`jylu`m xelxae’~ i`xuz i`zl c feezi`m zdcz}iaa ~dcxe zde sucaizy cnziwizie~ jeaiwerejalncaay glr zde ylu`m. I` cjjizil` zl zdi~ iz}c~ mrecz zl dcwe xcre`z rexre~e`zcziwe~c`j ~zuje`z~ grlf CNCF’~ Crz~ ' Nuazurcaxrlbenz~! miwi`m zdeir cjwine c`j lxi`il`~zl ~zre`mzde` zde glu`jczil`~ lg  CNCF. Key jeni~il`~ fcje i`nauje zde ndc`me lg  CNCF’~ lgffine cjjre~~. CNCF xrlbenz~}iaa `l} gu`j c wirzuca lgffine ~xcne cz zdeNcfxl~la Ou~i`e~~ Ne`zre! ^enzlr C. Iz’~oee` c wery ou~y nluxae lg fl`zd~ glr CNCF xrlbenz~. Olzd Furnic Jc`ne c`jMelrme Zdlfx~l` Crz Nac~~e~ cre `l}ru``i`m zdeir xrlbenz~ cz jiggere`z we`ue~. Furnic Jc`neFurnic Jc`ne `l} jeaiwer~ zdeir ndiajre`’~xrlmrcffe cz zde ^e`~la Dlzea Jc`ne^zujil. Zde ndiajre` grlf zde cme lg > uxzl 3> yecr~ cre alwi`m iz cz zde `e} we`ue.Iz’~ ~xcnilu~! aimdz! firrlrej! alweay wie}~c`j zde ﬏llri`m i~ xergenz glr jc`ne. Zdi~zerf zde ndiajre` }iaa oe }lrki`m zl}crj~zdeir C``uca Xerglrfc`ne c`j Xre~e`zczil`}dind }iaa zcke xacne i` Fcy.Zdey }iaa ca~l oe zrci`i`m i` zde Xrlge~~il`calg Zecnder~ $XZJ) Dix Dlx ~yaacou~ }izdzde wie} lg zcki`m zde UK Nlu`nia glrJc`ne i` Ejunczil` cnnrejizej etcf~ grlfBc`ucry ?83>. Furnic Jc`ne Xri`nixca !Alui~e Oref`er! i~ zde ^xc`i~d Nllrji`czlrglr zde XZJ i` ^xci`. Furnic Jc`ne ca~l ru` RUFOC nac~~e~ glrcjuaz~. Zde xrlmrcffe i~ ca~l `l`&xrlffizfcki`m c`j nurre`zay ~uo~iji~e~ etxe`~e~reaczej zl zde ndiajre`~’ xrlmrcffe. ]izdzdi~ ~uxxlrz RUFOC fefoer~ cre miwi`mc aizzae oiz ocnk zl zde nlffu`izy c`jxrlwiji`m `eejej sucaizy cnziwizie~ glr zdeylu`m l` Ncfxl~la. Melrme Zdlfx~l` Nlffu`izy CrzNac~~e~ Melrme Zdlfx~l` jeaiwer~ di~ Crz Nac~~e~zl cjuaz~ cz Ncócjc~ jea _lferl Nc~cNuazurc Nlffu`izy Ouiaji`m. Melrme’~~zuje`z~ ca~l cxxrenicze zde `e} ouiaji`m}dind i~ aimdz c`j dc~ oecuzigua wie}~zdcz ~zifuacze c nrecziwe c`j crzi~zine`wirl`fe`z zl }lrk i`. Fccrrþ` Ge~ziwca je Ociae ?83? Fccrrþ` Ge~ziwca je Ociae dc~ ffi`cai~ej iz~?83? jcze~. Iz }iaa ru` grlf ^czurjcy ?> rj &Fl`jcy ?5 zd Bu`e. Carecjy : ~ndlla~ dcweremi~zerej }izd 78 e`zrie~. Zdi~ gc`zc~zinewe`z rci~e~ zde xrlffiae c`j sucaizy lg jc`ne zdrlumdluz zde Nl~zc~! c`j! ori`m~fc`y `e} xelxae zl zde Fccrrþ` crec.358 jc`ner~ grlf Caferic zl Cainc`ze! }izdzdeir gcfiay c`j grie`j~! cre etxenzej zlczze`j zdi~ ewe`z }dind i~ `l} i` iz~ zdirjyecr. Xiacr Mcrinc Ac`mucme c`j Nlffu`izyNac~~e~CNCF }luaj aike zl }eanlfe c `e}xrlbenz fefoer! Xiacr Mcrnic Ac`mucmec`j Nuazurca Cnziwizie~. Xiacr i~ cnziweay}lrki`m cz ~enuri`m ai`k~ }izd ~ndlla~ c`jzde Fccrrl` Nlu`nia! `lz l`ay zl ru` cxrlmrcffe lg gu`jej ac`mucme nac~~e~ouz ca~l lzder CNCF xrlbenz~.Glr flre i`glrfczil` coluz mezzi`m i`&wlawej i` CNCF c`j cnne~~i`m iz~ xrlbenz~xaec~e zeaexdl`e Alui~e Oref`er 755 :?33?8. Xcme :Xaec~e zeaa lur nu~zlfer~ }dere ylu ~c} zdeir cjwerzi~efe`z i` zde Nl~zc Nãaijc Ndrl`inae Zl xacne c` cjwerzi~efe`z }izd u~ xaec~e ~ee xcme 5 lr nl`zcnz Zere~c 739 399 :8=  }}}.nl~zcncaijcndrl`inae.nlf efcia2 nl~zcncaijcndrl`inaeHmfcia.nlf
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x