Corporate Identity - jak zbudować strukturę i podstawy dla czytelnej komunikacji?

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 113
 
  Corporate Identity, czyli tożsamość marki, buduje reputację organizacji. W tej prezentacji zebrałam 10 najważniejszych (według mnie, na ten moment) wymiarów tego procesu.
Share
Transcript
 • 1. CORPORATE IDENTITY
 • 2. branding public relations design produktu reklama wartości strategia marketingowa kanały dystrybycji EVP TOŻSAMOŚĆ MARKI
 • 3. REPUTACJA
 • 4. EMOCJE
 • 5. ZAANGA OWANIEŻ ZAANGAŻOWANIE
 • 6. http://www.instituteforpr.org/reputation/ REPUTACJA WSPIERA STRATEGICZNE CELE BIZNESU
 • 7. BRAND HEALTH INDEX? EMPLOYEE ENGAGEMENT INDEX?
 • 8. “CHARAKTER JEST JAK DRZEWO, A REPUTACJA JEST JAK CIEŃ. MYŚLIMY O CIENIU, A POWINNIŚMY MYŚLEĆ O DRZEWIE” A. Lincoln
 • 9. FEEDBACK
 • 10. 10 WYMIARÓW REPUTACJI
 • 11. 1 ZESPÓŁ KOMUNIKACJI KANAŁY KOMUNIKACJI STRATEGIA 2 3 4 NIEZBĘDNIK KOMUNIKACJI 5 6 BUDOWANIE REPUTACJI FIRMY ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW 6 7 8910 BUDOWANIE WARTOŚCI BRANŻY MIĘDZYNARODOWA EKSPANSJA MATRYCA WSPÓŁPRACY KOMUNIKACJA JAKO STRAŻNIK WARTOŚCI
 • 12. BIZNES
 • 13. MISJA I WIZJA FIRMY 1. STRATEGIA STRATEGIA KOMERCYJNA PERSONY STRATEGIA KOMUNIKACJI
 • 14. LUDZIE
 • 15. 2. ZESPÓŁ KOMUNIKACJI INFLUENCERZY TURKUSOWI SYNTEZA SYNERGIASTRAŻNICY REPUTACJI
 • 16. STRUKTURA
 • 17. WEWNĘTRZNA DIGITAL 3. KANAŁY KOMUNIKACJI SPÓJNOŚĆ WEWNĘTRZNA PUBLIC RELATIONS PUBLIC AFFAIRS MARKETINGOWA
 • 18. NARZĘDZIA
 • 19. 4. NIEZBĘDNIK KOMUNIKACJI BRIEF KOMUNIKACYJNY HARMONOGRAM – WSZYSTKIE KANAŁY KOMUNIKACJI BAZA WIEDZY I MULTIMEDIÓW BRANDBOOK I FORMATKI PROCESY I PROCEDURY MAPA KANAŁÓW I NARZĘDZI
 • 20. WSPÓŁPRACA
 • 21. 5. MATRYCA WSPÓŁPRACY KTO INICJUJE? ZAKRESY ODPOWIEDZIALNOŚCI POTWIERDZENIE ZROZUMIENIA RAPORTOWANIE EFEKTÓW
 • 22. AMBASADORZY
 • 23. 6. ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE MEDIA KONFERENCJE
 • 24. REPUTACJA
 • 25. 7. ŚWIADOME BUDOWANIE REPUTACJI WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ INICJACJA DZIAŁAŃ ITERACJA W KANAŁACH INTEGRACJA NOWYCH ELEMENTÓW SPÓJNOŚĆ Z BIZNESEM RAPORTOWANIE (ZARZĄD, N-1, ALL)
 • 26. BRANŻA
 • 27. 8. BUDOWANIE WARTOŚCI BRANŻY STOWARZYSZENIA BRANŻOWE RADY KLIENTÓWINSTYTUCJE
 • 28. STEREOTYPY
 • 29. Jak je zmieniamy? 32 JAK JE ZMIENIAMY?
 • 30. Wypadkowa i niebezpieczna 33 Brudna i niszcząca środowisko Męska i hermetyczna Brudna i niszcząca środowisko Wypadkowa i niebezpieczna
 • 31. Wyznaczająca standardy 34 Brudna i niszcząca środowisko Różnorodna i innowacyjna Potężna i w zgodzie z naturą
 • 32. 2050 75% Ludzi na wiecieś b dzie mieszka wę ć miastach BUDUJEMY MIASTA PRZYSZŁ CIŚ
 • 33. 8. BUDOWANIE WARTOŚCI BRANŻY STOWARZYSZENIA BRANŻOWE RADY KLIENTÓWINSTYTUCJE
 • 34. ŚWIAT
 • 35. 9. MIĘDZYNARODOWA EKSPANSJA? INSPIRACJE W RAMACH GRUPY MEDIA MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE MIĘDZYNARODOWE
 • 36. PRAWDA
 • 37. 10. KOMUNIKACJA JAKO STRAŻNIK WARTOŚCI FEEDBACK TRANSPARENTNOŚĆ EMPATIAWSPÓLNOTA SZACUNEK CIERPLIWOŚĆ
 • 38. 10 WYMIARÓW REPUTACJI
 • 39. 1 ZESPÓŁ KOMUNIKACJI KANAŁY KOMUNIKACJI STRATEGIA 2 3 4 NIEZBĘDNIK KOMUNIKACJI 5 6 BUDOWANIE REPUTACJI FIRMY ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW 6 7 8910 BUDOWANIE WARTOŚCI BRANŻY MIĘDZYNARODOWA EKSPANSJA MATRYCA WSPÓŁPRACY KOMUNIKACJA JAKO STRAŻNIK WARTOŚCI
 • 40. 1. Pamiętaj o drzewie 3. KPIs = reputacja i zaangażowanie 2. Zadbaj o 10 wymiarów reputacji
 • 41. INSPIRACJE
 • 42. DZIĘKUJĘ  https://www.linkedin.com/in/iwonaburzynska/ https://twitter.com/iwona_burzynska
 • Related Search
  Similar documents
  View more
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x