Cistije tehnologije

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  Čistije trhnologije Profesor Dr Bogdana Vujić Student: Stefan Hodoba MI 17/15Godina prezentovanja 2017.  Svest čoveka nije pratila razvoj tehnologije Time što smo smanjili svoje obaveze, prividno olakšali sebi život i napustili sela kako bi manje radili, a vi š e zaradili, učinili smo to da zdravlje planete Zemlje ima negativnu tendenciju.  Pogrešno usmeren razvoj tehnologije Vazduh, zemljište i voda su zagađeni više nego ikad otpadom koji mi pravimo i podržavamo način njegovog skladištenja time što ne preduzimamo ništa.  Prvi znaci ekologije Prvi veći koraci vezani za čistije tehnologije i prevenciju stvaranja zagađenja pojavljuju se pre dve decenije.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x