Calculul Termic Al Motorului

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
    CALCULUL TERMIC AL MOTORULUI Procesele ce se succed în motoarele cu ardere intern ă  reale sunt procese gazodinamice ş i termodinamice complexe, înso ţ ite de schimburi rapide de c ă ldur  ă , mas ă , lucru mecanic cu mediul exterior ş i de asemenea de fenomene fizice ş i chimice ce acompaniaz ă  modific ă rile calitative ş i cantitative ale fluidului de lucru (formarea amestecului carburant dintre aer ş i combustibil ş i arderea în timp a acestuia). Conven ţ ional procesele care se desf  ăş oar  ă  în motoarele reale se împart în : ã  procese de schimbare a gazelor (evacuarea ş i umplerea); ã  procesul de comprimare; ã  procesul de ardere; ã  procesul de destindere; 1. CONDI Ţ II DE REFERINT Ă   Pentru calculul motoarelor în conformitate ş i cu recomand ă rile R.N.R în ţ ara noastr  ă  se folosesc condi ţ iile standard I.S.O. pentru zone tropicale : temperatura aerului ambiant: t  0  =27  0  C ã    presiunea mediului ambiant p 0  =1 bar ã   umiditatea mediului ambiant    h=60% ã   temperatura apei la intrarea în r  ă citorul aerului de supraalimentare   t  a =27  0  C 2. PARAMETRI DE CALCUL Efectuarea calculului termic al unui motor cu ardere prin comprimare presupune alegerea unor parametri ini ţ iali din datele statistice furnizate de literatura de specialitate  în domeniu ş i în conformitate cu condi ţ iile de exploatare ale motorului. 2.1 Date generale referitoare la motor ã  motor de referin ţă :............................ ã  D=....................mm; 1    ã  S=.......................mm ã  n n =................ rot/min ã  i=.............................. ã   tipul motorului   : τ   = ......timpi ã    puterea motorului : P  en  /cil  =.................... kW/cil. 2.2 Date caracteristice proceselor ş i ciclului motor    ã   coeficientul excesului de aer : α  reprezint ă  raportul dintre cantitatea molar  ă  real ă  de aer disponibil ă  pentru ardere ş i cantitatea molar  ă  de aer teoretic ă , necesar  ă  arderii. Pentru cazul de fa ţă   α  reprezint ă  raportul dintre cantitatea molar  ă  real ă  de aer    L   care revine la 1 kg de combustibil ş i cantitatea molar  ă  teoretic ă  de aer necesar  ă  arderii acestuia   L min : α = =−−>⎧⎨⎪⎩⎪ LLmotlentemotrapidemotcucursãerlungã min ...;...;.sup182017223 (1) ã  raportul de comprimare : ε  este raportul dintre volumul maxim V a   ş i volumul minim V c   ocupat de fluidul motor în cilindru: ε = V V  ac  =(11 ... 18) (2) ã   avansul la injec  ţ  ie :   unghiul la care începe injec ţ ia combustibilului înainte de punctul mort interior: β   β =5 .... 35 gr RAC ã   coeficientul gazelor arse reziduale  : este raportul dintre cantitatea molar  ă  de gaze arse reziduale γ ν  r   ş i cea de înc ă rc ă tur  ă  proasp ă t ă  introdus ă  în cilindru L  : 2     L r  ν γ   = =(0.01....0.03) (3) ã   temperatura gazelor arse reziduale  : Tr   depinde de tipul motorului, de raportul de comprimare ş i coeficientul excesului de aer. Pentru calcule preliminare este estimat ă  în gama de valori: K 900600T  r   K =  (4) ã    presiunea aerului de supraalimentare  :  p s  este presiunea la ie ş irea din suflant ă  (sau compresor) a înc ă rc ă turii proaspete. ( )  0s  p5.25.1 p  K =  (5) ã    presiunea în colectorul de evacuare  :  p ev   valorile aproximative ale acestui parametru necesar efectu ă rii calculului termic sunt cuprinse în plaja de valori: ( )  sev  p7 .045.0 p  K =  (6) ã   coeficientul de sc  ă dere a presiunii la admisie  : ξ  a  acest coeficient este definit ca fiind raportul dintre presiunea la sfâr  ş itul procesului de schimb de gaze  p a   ş i presiunea aerului de supraalimentare: )96 .07 .0(  p p saa  K == ξ   (7) ã   coeficien ţ  ii de utilizare a c  ă ldurii   : v ξ    ş i  p ξ   sunt defini ţ i ca fiind raportul dintre cantitatea de c ă ldur  ă  utilizat ă  pentru producerea lucrului mecanic exterior ş I cre ş terea energiei interne a fluidului motor ş i cantitatea de c ă ldur  ă  degajat ă  prin arderea combustibilului. Avem doi astfel de coeficien ţ i, câte unul asociat fiec ă rui tip de ardere izocor  ă  sau izobar  ă : 3    9.07 .0 QQ dispvv  K == ξ   (8) 85.065.0 QQ disp p p  K == ξ   (9) ã   coeficientul de alungire a bielei   : λ  reprezint ă  raportul dintre lungimea manivelei R    ş i lungimea bielei L : .5.318 .41 L R K == λ   (10) ã   raportul cursa diametru  : care se alege func ţ ie de tipul ş i destina ţ ia motorului influen ţ ând dimensiunile de gabarit ale motorului: 5.275.0  DS  K ==  (11) ã   randamentul mecanic   : η  m  este parametrul definit prin raportul dintre lucrul mecanic efectiv ş i cel indicat: 9.08 .0  L L iem  K == η   (12) ã   coeficientul de plenitudine al diagramei indicate  : η r  aproximeaz ă  diagrama indicat ă  real ă  care difer  ă  de cea teoretic ă  prin ariile pierdute la racord ă rile de la procesele de schimb de gaze ş i ardere. Coeficientul de plenitudine este definit de raportul dintre lucrul mecanic indicat real ş i cel ob ţ inut cu ciclul: ales pentru motorul analizat: 4
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x