C 4- Identificarea Variabilelor Cercetarii

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  mtc 4
Share
Transcript
  METODE ȘI TEHNICI DE CERCETARE CURS 4 IDENTIFICAREA VARIABILELOR CERCETĂRII SCALE DE MĂSURARE A VARIABILELOR   IDENTIFICAREA VARIABILELOR Variabilă: -O imagine, percepție sau concept care se poate măsura;-O variabilă este o caracterisitică ce ia valori diferite. -O variabilă este ceva ce variază-O variabilă este un simbol căruia i se atașează cifre sau valori;-O variabilă este „o unitate rațională de analiză care poate lua orice valoare dintr-un număr de seturi de valori desemnate. Operaţioali!area o ep#elor $ %ariabile: -Pasul 1 identificarea indicatorilor - un set de criterii care reflectă conceptul;-Pasul ! onvertirea indicatorilor #n variabile.  IDENTIFICAREA VARIABILELOR Tip&ri 'e %ariabile:Di p& # 'e %e'ere al relaţiilor a&!ale(Di p& # 'e %e'ere al &i#ăţii 'e )ă*&ră+  FORMULAREA UNEI ,ROBLEME DE CERCETARE Tip&ri 'e %ariabile Di p& # 'e %e'ere al relaţiilor a&!ale:-+Variabile i'epe'e#e: cauza ce se presupune că este responsabilă pentru sc$imbările apărute #ntr-un fenomen sau situație. .+Variabile 'epe'e#e: rezultatul sau sc$imbările aduse prin intermediul variabilelor independente. /+Variabile )e'ia#oare  mediază rela%ia dintre variabilele independente &i cele dependente. auza sau variabila independentă va avea efectul presupus numai #n prezența unei astfel de variabile mediatoare.
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x