Bun- Asigurarea Confortului Si a Ambiantei in Spatiile de Servire Blagu Robert

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Atestat ambianta restaurant
Share
Transcript
  Ministerul Educaei Naonale si Cercetarii Sinfce Liceul Tehnologic GherlaTEMA: ASIGURAREA CONFORTULUI SI A AMBIANTEI IN SPATIILE DE SERVIRE . OSPATAR(CELNER! AN#ATOR $N %N$TAT$LE &E AL$MENTAT$E P%'L$CA$ndruator)A*sol+ent)Pro,- Sr*u Crisna   'LAG% RO'ERT./01 CUPRINSArgumentCap. I. Importanta crear am!ante n untat e #e   re$taurate  1.1.Rolul amenajarii estetice a salonului restaurant 1.2.Amenajarea interioara a salonului restaurant 1.3.Amenajarea exterioara a salonului restaurant 1.4.Asigurarea confortului in salonul de servire Cap. II. Decorarea $pat or #e $er%re n &uncte #e tpu $ pro& u re$taurantu u 2.1.Metode si forme de organizare ambientala a restaurantului 2.2.Ocazii si evenimente deosebite in ornare si decoratiunile de  prezentare 2.3. Modalitati de amenajare si decorare a restaurantelor clasice specializate si cu specific  Ane'eB! ogra&e AR! M#$% Mi&am ales tema 'Asigurarea confortului in spatiile de servire( deoarece consider ca confortul si ambianta unui restaurant evidentiaza calitatea serviciilor a produselor si a bauturilor servite  clientilor ca prin intermediul elementelor si ec)ipamentelor de decorare si amenajare a salonuluiclientela este atrasa si fidelizata crescand astfel prestigiul unitatii. *ontinutul stiintific al lucrarii l&am structurat pe doua capitole+ ,n capitolul , am prezentat importanta crearii ambientului in salonul restaurantului amenajareaspatiilor interioare cat si cele exterioare particularitatile ambientale referitoare la+ culori folositeformele si calitatea mobilierului si modul de amplasare al acestora. ,n capitolul ,, am prezentat diferite tipuri de decoruri ale saloanelor de servire  in functie de tipul si profilul restaurantului.. -a sfarsitul lucrarii am anexat materiale privind modul in care sunt amenajate si decorate diferite categorii de unitati de restauratie.*A,%O- - ,,MOR%A$%A *R#AR,, AM/,A$%#, ,$ $,%A%,,-# 0# R#%A RA%,#1.1 Rolul amenajarii estetice a salonului restaurant   Amenajarea te)nologica a restaurantelor si a unitatilor similare nou construite  cat si modernizarea celor existente trebuie sa asigure conditiile desfasurarii unei activitati normale eficiente si prin care sa se promoveze formele moderne de mare productivitate in pregatirea  prezentarea si servirea sortimentelor de preparate si bauturi. ,n practica amenajarea te)nologica a diferitelor tipuri de unitati presupune abordarea simultana a numeroaselor cerinte cu implicatii directe si indirecte asupra servirii clientilor constructia si instalatiile prevederea si asigurarea spatiilor pentru servire si anexe in functie de  profilul unitatii prevedea si organizarea muncii in bucatarii si in celelalte spatii de productie asigurarea pastrarii si depozitarii social&administrative si gospodaresti dotarea cu utilaje mobilier si inventar pentru servire si de lucru. ,ndiferent de tipul profilul si categoria unitatilor amenajareaorganizarea lor interioara trebuie altfel conceputa insa sa asigure un flux te)nologic optim pentru circulatia clientilor a  personalului precum si pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor de productie si servire. Rolul crearii ambientului+ entru ca un consumator sa se simta bine intr&o unitate de alimentatie publicaun rol important il are ambientul. n ambient placut se poate obtine prin folosirea unui mobilier confortabil prin aranjamente si decoratiuni. 0e asemenea o muzica de fond poate contribui la realizarea ambientului.e pot folosi decoratini florale asezate in vase speciale pentru mese pentru salon pentru )ol. *rearea unui ambient placut depinde de experienta dar este conditionata de existenta bunului gust.1.2 Amenajarea interioara a salonului restaurantuluipatiile pentru primire si servirepatii pt primirea si servirea clientilor au o importanta deosebita deoarece creaza prima impresie clientului asupra unitatii respective.
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x