Báo cáo ngành công nghệ thông tin Việt Nam 2019

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 6
 
  Growupwork.com - Trang tuyển dụng việc làm tiếng Nhật và kỹ sư đi Nhật top 1 tại VN
Share
Transcript
       M Ụ C L Ụ C   I.   V  Ề  BÁO CÁO TH Ị   TRƯỜ  NG NHÂN L Ự C NGÀNH CNTT 2019 ................................... 2 A. Báo cáo Th ị   trườ ng nhân l ực ngành CNTT 2019 là gì và đượ c th ự c hi ện như thế   nào? ....... 3  B.   Gi ớ i thi ệ u các thu ậ t ng ữ  ti  ếng Anh đượ c s ử  d ụ ng trong Báo cáo ...................................... 4  C.   Hướ ng d  ẫn đọ c Bi  ểu đồ  Phân b  ố   lương ........................................................................ 5   II.   T Ổ NG QUAN TH Ị   TRƯỜ  NG NHÂN L Ự C NGÀNH CNTT ............................................ 6   III.   HÀNH VI NGƯỜ  I TÌM VI Ệ C NGÀNH CNTT ............................................................... 7  A.   Nhân l ực ngành CNTT thườ ng tìm vi ệ c ở   đâu? .............................................................. 8  B.   Nhân l ực ngành CNTT có ý đị nh chuy  ể n vi ệ c trong sáu tháng t ớ i không? ......................... 9   IV.   M ỨC LƯƠNG NGÀNH CNTT ................................................................................... 10  A.   Nhà tuy  ể n d ụ ng s  ẵ n sàng tr ả  bao nhiêu cho nhân l ự c ngành CNTT? ............................. 11  B.   Nhân l ự c ngành CNT T đang nhận đượ c m ức lương như thế   nào? ................................... 12   V.   CH  Ế    ĐỘ  PHÚC L ỢI, LƯƠNG NGOÀI GIỜ    & THƯỞ  NG NGÀNH CNTT ................... 23  A.   Ch  ế    độ  phúc l ợ i ...................................................................................................... 24 B. Ch  ế    độ   lương ngoài gi ờ  ........................................................................................... 26 C. Ch  ế    độ   thưở ng ........................................................................................................ 27   VI.   PH Ụ  L Ụ C ................................................................................................................. 28 A. Thông tin d ữ  li ệ u kh ả o sát: T  ổ ng quát ......................................................................... 29  B. Thông tin d ữ  li ệ u kh ả o sát: Software Developer ............................................................ 31 Homegift.vn website thương mại điện tử chuyên thu thập thông tin giá cả và giới thiệu các sản phẩm CHỌN LỌC về mặt hàng quà tặng Decor trang trí, đồ gia dụng, đồ chơi & công nghệ... Nhằm đem tới những sản phẩm đáp ứng sự tinh tế, cầu kì và kĩ tính của khách hàng ngày nay, tạo ra điểm nhấn khác biệt   [  cho các không gian bằng những mặt hàng độc –   lạ - chất. Chúng tôi đã và đang tiếp tục thực hiện sứ mệnh săn lùng và cung cấp cho khách hàng những thông tin và sản phẩm MOST WANTED chuyên về:      Quà t ặ ng Decor trang trí nhà  độc đáo.        Đồ  gia d ụ ng thông minh       Đồ   chơi trẻ  em thông minh &  đồ   chơi công nghệ .       Nhà thông minh       Mã gi ả m giá, tin t ứ  c khuy ế n mãi v ề  các s ả n ph ẩ m có liên quan. Với xuất phát điểm bằng việc thu thập thông tin sản phẩm đơn thuần từ các nhà bán lẻ uy tín như Tiki, Lazada, Sendo, Adayroi…, thắt chặt mối quan hệ cung –   cầu, chúng tôi đang hướng tới   nghiên cứu áp dụng mô hình tự sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mang tính độc đáo, mới lạ tạo ra thương hiệu riêng của mình.   1. S ứ   m ệ nh     Homegift không chỉ đơn thuần là một công ty ‘start up’. Chúng tôi là một đội ngũ năng động và nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi đồng hành cùng đối tác và khách hàng trong quá trình phấn   đấu không ngừng cho thành công. Homegift.vn cung cấp cho người tiêu dùng những thông tin đầy đủ, hữu ích về các sản phẩm với thiết kế độc đáo, chất lượng, đa dụng và thông minh, góp phần nâng cao giá trị cuộc sống, giúp mọi người tiết kiệm thời gian tìm kiếm.   Homegift.vn đóng vai trò cầu nối giữa những nhóm khách hàng tiềm năng và doanh nghiệp kinh doanh online, góp phần củng cố và thắt chặt mối quan hệ của cộng đồng mua bán trực tuyến dựa trên sự trung thực và tin tưởng vào sự hợp tác lâu dài và trên tinh   thần hai bên cùng có lợi (win/win) sẽ tiếp tục phát triển thật tốt trong tương lai.   GROW UP JV   là công ty thành viên của  OneTech Asia  Group, với kinh nghiệm làm việc hơn 15 năm cả Nhật Bản và Việt Nam chúng tôi muốn đóng góp một phần nhỏ của mình vào sự phát triển đó.   Nhật Bản là một trong những nước có dân số già nhất thế giới, hằng năm thiếu hụt khoảng 5 triệu lao động. Với nền kinh tế đứng thứ 3 thế giới, Nhật Bản có   th ế  m ạ nh v ề  ti ề m l ự c tài chính , người Nhật Bản có   n ề n t ả ng giáo d ụ c t ố t, có k ỹ   năng quả n lý, kinh doanh cao . Trong khi đó người Việt Nam có   nhân lực trẻ, dồi dào đang trong giai đoạn thế hệ vàng  . Người Việt Nam   h ọ c h ỏ i nhanh, c ầ u ti ế n, gi ỏ i k ỹ  thu ật đặ c bi ệ t là công ngh ệ  m ớ i . Nếu tận dụng nguồn lực 2 bên sẽ tạo thành sức mạnh to lớn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế cũng như phát triển con người của 2 nước.   Với tiềm lực về tài chính, công nghê và   kỹ năng kinh doanh,   GROW UP JV   mong muốn trở thành một công ty hàng đầu về đào tạo các kỹ năng   (tiếng Nhật, kinh doanh) và việc làm tiếng Nhật   cho các bạn trẻ Việt Nam   muốn tham gia, đóng góp cho sự phát triển và lớn lên từng ngày của 2 nền kinh tế Nhật Bản - Việt Nam.   COMPANY INFORMATION    Tên công ty Công ty TNHH GROW UP JV      Webiste https://growup.vn    https://growupwork.com     V BÁO CÁO   TH Ị   TRƯỜ  NG NHÂN L Ự  C   NGÀNH CNTT 2019     I.     [  3]     A.  BÁO CÁO TH Ị   TRƯỜ  NG NHÂN L Ự  C NGÀNH CÔNG NGH Ệ   THÔNG TIN 2019 LÀ GÌ & ĐƯỢ  C TH Ự  C HI ỆN NHƯ THẾ   NÀO?   GI Ớ I THI Ệ U.................  Báo cáo Th ị   trườ ng nhân l ự c ngành Công ngh ệ  thông tin (CNTT) 2019  ra đờ i v ớ i m ục đích cung c  ấ  p và c ậ p nh ậ t các thông tin v  ề   lương, phúc lợi và hành vi ngườ i tìm vi ệ c trong th ị   trườ ng nhân l ự c c ủ a ngành CNTT. Báo cáo t ậ p trung phân tích các vi ệc làm, lĩnh vự c có nhu c  ầ u tuy  ể n d ụ ng l ớ n nh  ấ  t và quy t ụ  nhi  ề u nhân l ự c nh  ấ  t trên th ị   trườ ng vi ệ c làm ng ành CNTT giai đoạ n 2017-2018. PHƯƠNG PH ..........................................ÁP TH Ự C HI Ệ N Báo cáo đượ c công b  ố  d ự a trên vi ệ c phân tích các s  ố  li ệ u t ừ  hai ngu  ồ n chính là (1) D ữ  li ệ u v  ề  các công vi ệc ngành CNTT được đăng tuyể n trên trang vietnamworks.com (2017-2018) và (2) Kh ả o sát Lương & Phúc lợ i ngành CNTT 2018 c ủ a VietnamWorks. V   ề  D ữ   li  ệ u v   ề  các công vi  ệ c ngành CNTT đượ  c đă ng tuy   ể  n trên trang vietnamworks.com:  M  ỗ i nhà tuy  ể n d ụng khi đăng tuyển trên VietnamWorks đượ c yêu c  ầu điề n vào 2 m ụ c: m ức lươn g t  ố i thi  ể u và m ức lương tối đa họ  dành cho v ị   trí đang đăng tuyể n. D ữ  li ệ u thu th ậ p t ừ  hai m ụ c này là n  ề n t ả ng c ủ a m ộ t ph  ầ n s  ố  li ệu lương trong Báo cáo này. Mặ t khác, nhà tuy  ể n d ụng đượ c quy  ề n l ự a ch ọ n hi  ể n th ị  ho ặ c không hi  ể n th ị  các m ứ c l ương này cho ngườ i tìm vi ệ c trên vietnamworks.com. Chúng tôi tôn tr ọ ng l ự a ch ọ n gi ữ  bí m ậ t m ức lương củ a nhà tuy  ể n d ụ ng, do đó, tấ  t c ả  các d ữ  li ệ u trong Báo cáo s ẽ  không ti  ế  t l ộ  m ức lương chi tiế  t c ủ a b  ấ  t c ứ  nhà tuy  ể n d ụ ng nào. V   ề  Kh ảo sát Lương & Phúc l  ợ  i ngành CNTT 2018 : Kh ảo sát đượ c th ự c hi ệ n b  ằng phươn g pháp định lượ ng trên 1083 nhân l ự c ngành CNNT. M  ẫ u kh ảo sát đượ c l ự a ch ọ n ng  ẫ u nhiên. Nh ữ ng ngườ i tham gia kh ả o sát có th  ể   là ngườ i dùng ho ặ c không ph ải là ngườ i dùng c ủ a VietnamWorks. M ọ i thông tin c ủa ngườ i tham gia kh ảo sát luôn đượ c VietnamWorks cam k  ế  t gi ữ  b ả o m ậ t. Ngoài ra, Báo cáo cũng tham khả o s  ố  li ệ u t ừ  Sách Tr  ắ ng CNTT và Truy  ề n Thông Vi ệ t Nam 2017 đượ c phát hành b ở i Nhà xu  ấ  t b ả n Thông Tin và Truy  ề n thông  –  B ộ  Thông tin và Truy  ề n thông Vi ệ t Nam. Các s  ố  li ệ u v  ề   lương đượ c s ử  d ụ ng trong Báo cáo là m ức lương hàng tháng trướ c thu  ế   và b ả o hi  ểm (gross salary), đượ c tính theo USD v ớ i t ỉ  giá ngo ạ i t ệ  là 23390 VND/USD. Ngo ạ i tr ừ  Bi  ểu đồ  Phân b  ố   lương, các biểu đồ  có s  ố   lương trong Báo cáo này đề u th  ể  hi ệ n m ứ c lương tháng trung bình.  
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x