AVUKATLIK KANUNU m. 35/A'NIN ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ VE BİR DÜZENLEME ÖNERİSİ EXAMINING THE LAW OF ATTORNYSHIP ARTICLE 35/A IN THE FRAME OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTIONS AND A SUGGESTION ON T

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 63
 
  AVUKATLIK KANUNU m. 35/A'NIN ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ VE BİR DÜZENLEME ÖNERİSİ EXAMINING THE LAW OF ATTORNYSHIP ARTICLE 35/A IN THE FRAME OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTIONS AND A SUGGESTION ON THE SYSTEMIZING
Share
Transcript
  AVUKATLIK KANUNU m. 35/A’NIN ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ VE BİR DÜZENLEME ÖNERİSİ EXAMININ T!E LA" OF ATTORNYS!I# ARTI$LE 35/A IN T!E FRAME OF ALTERNATIVE DIS#UTE RESOLUTIONS AND A SUESTION ON T!E SYSTEMIZIN A%&'( BULUR  ∗ ÖZET Av. K. m. 35/A ile getirilen düzenlemeyle, mahkemelerin iş yükünün azaltılması amaçlanmaktadır. Buna göre, avukatlar dava açılmadan veya dava açılmış lu! da henüz duruşma "aşlamadan ön#e kendilerine intikal eden iş ve davalarda, tara$ların kendi iradeleriyle istem snu#u elde ede"ile#ekleri knulara inhisar etmek kaydıyla, müvekkilleriyle  "irlikte karşı tara$ı uzlaşmaya davet ede"ilirler. Karşı tara$ "u davete i#a"et eder ve uzlaşma sa%lanırsa, uzlaşma knusunu, yerini, tarihini, karşılıklı yerine getirmeleri gereken hususları içeren tutanak, avukatlar ile müvekkilleri tara$ından "irlikte imza altına alınır. Bu tutanaklar &#ra ve &$l's Kanunu(nun 3) in#i maddesi anlamında il'm niteli%indedir.Alternati$ *yuşmazlık +özümleri, Ara"ulu#uluk, *zlaşma, Avukat, &l'm ABSTRA$T n the Arti#le 35/A $ the -a $ Attrnyshi!, it is intended t de#rease the #aselad $ the #urts. A##rding t the -a $ Attrneyshi! Arti#le 35/A, in a#tins and #ases that have "een entrusted t them, attrneys, tgether ith their #lients, may invite the ther !arty t #n#iliatin "e$re a suit has "een $iled r "e$re hearings have #mmen#ed $r an already $iled suit, !rvided that su#h #n#iliatin !ertains e#lusively t matters that the !arties may eli#it $ their n ill. $ the ther !arty takes u! the invitatin and #n#iliatin is rea#hed, the su"0e#t $ the #n#iliatin, its !la#e and date, and the a#tins that ea#h !arty ill #arry ut are laid ut in a memrandum and signed 0intly "y the attrneys and the #lients. 1u#h memranda are in the nature $ a #urt de#isin in the sense $ Arti#le 3) $ the 2n$r#ement and Bankru!t#y -a.    4a#ette!e niversitesi 4ukuk 6akültesi, 7eden8 *s9l ve &#ra: &$l's 4ukuku Ana"ilim ;alı *zman  Alternative ;is!ute <eslutins, 7ediatin, =n#iliatin, Attrney at -a, >udgment İRİŞ ?ünümüzde "ilim ve teknikte hızlı gelişmeler yaşanmakta, insanlar arasındaki iletişim ve etkileşim hızla artmaktadır. Buna !aralel larak, insanlar arasındaki eknmik ve ssyal ilişkiler de gelişim göstermekte ve çeşitlilik arz etmektedir. 1öz knusu hızlı de%işim ve gelişim, "ir çk yeni srunu da "era"erinde getirmiştir. Bu durumun "ir snu#u larak da hukuki uyuşmazlıkların çözümünde yeni arayışlar "aşlamıştır.*yuşmazlıkları çözüme kavuşturma işlevi, esas larak ;evlete ait "ir görevdir. Bununla "irlikte, uyuşmazlık içine düşmüş lan tara$lar, aralarındaki uyuşmazlı%ı çeşitli yöntemlerle çözüme kavuştura"ilirler. Bu yöntemler, süre#in ne kadar resmiyet taşıdı%ı, tara$ların süreç içerisindeki etkinli%i, üçün#ü kişilerin süreç "yun#a üstlendi%i işlev ve varılan anlaşmanın hukuki niteli%i gi"i "irtakım kıstaslar ile "ir"irlerinden ayrılırlar.?eleneksel anlamda alternati$ uyuşmazlık çözüm ylları, tüm kültür ve uygarlıklarda yüzyıllardır uygulanmaktadır@ an#ak, !r$esynel anlamda, Angl:1aksn kökenli "ir kurum larak rtaya çıkmış ve özellikle küreselleşmenin de etkisiyle Kıta Avru!ası ülkelerinde de hızla işlerlik kazanmaya ve uygulama alanı "ulmaya "aşlamıştır.Biz de çalışmamızda, ön#elikle genel larak alternati$ uyuşmazlık çözüm yllarını, daha snra ise söz knusu yöntemler içerisinde en "aşarılı ve yaygın larak kullanılan ara"ulu#uluk yöntemini temel hatları ile de%erlendirdik. Alternati$ uyuşmazlık çözüm ylları ve ara"ulu#uluk ile ilgili vermiş ldu%umuz genel "ilgilerden snra, 3 sayılı Avukatlık Kanunu(na CD.C5.DCC tarih ve EF sayılı Kanun ile eklenen m. 35/A hükmü uyarın#a mevzuatımıza girmiş lan, Gavukatların uzlaşma sa%lama yetkisiH üzerinde durduk ve özellikle "u kurumdan "eklenen $aydanın neden sa%lanamadı%ından hareketle, söz knusu düzenlemenin eksik yönlerine dikkat çekmeye çalıştık. ).ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARIA.ENEL OLARAK  Alternati$ uyuşmazlık çözüm IA*+J ylları, ilk larak Angl:1aksn hukuk sistemini  "enimseyen ve uygulayan ülkelerde kullanılmaya "aşlanmıştır. 1öz knusu yöntemlerin Amerika Birleşik ;evletleri(ndeki tarihi gelişim süre#i, C(lı yılların "aşında "aşlamıştır. D  An#ak, söz knusu alanda yaşanan esas gelişim hareketleri, )C(li yıllarda meydana gelmiştir. &ngiltere(deki geçmişi ise daha yenidir ve özellikle sn DC yılda &ngiltere(de de önemli ilerleme kaydetmiştir   . Kıta Avru!ası ülkelerinde ise, küreselleşmenin de etkisiyle, sn yıllarda hızla gelişim göstermeye ve uygulanmaya "aşlanmıştır  D .Alternati$ uyuşmazlık çözüm ylları ile ilgili genel "ir tanım ya!mak gerekirse, G"a%ımsız, tara$sız ve "0ekti$ "ir üçün#ü kişinin, aralarında uyuşmazlık "ulunan tara$ları "ir araya getirerek, rtaklaşa "ir çözüm "ulmaları knusunda iletişim kurmalarını sa%ladı%ı ve aralarındaki uyuşmazlı%ı ya kendi kendilerine çözmeleri için nlara yardım#ı ldu%u ya da smut layın özelliklerine göre nlara üzerinde $ikir "irli%ine vara"ile#ekleri çözüm önerileri sundu%u@ tamamen gönüllülük esasına göre işlerlik kazanan ve ;evlet mahkemelerinde gerçekleşen yargılamaya göre seçimlik "ir yl larak uygulama alanı "ulan uyuşmazlık çözüm ylları "ütünüdürH denile"ilir  3 . Alternati$ uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin di%er karakteristik özellikleri ise, süreç snunda "a%layı#ı lmayan tavsiyelerde "ulunulması ve yine süreç snunda uzlaşma sa%lanamaması h'linde yargıya "aşvuru hakkının krunuyr lmasıdır  E .*zlaşma suretiyle uyuşmazlıkların çözümü, sn yıllarda !ek çk ülkenin kanun kyu#ularını meşgul etmektedir. Bunun nedeni, "u ülkelerde yargı yükünün ve yargı giderlerinin giderek artması, "unun snu#unda yargının yavaş işleyişi ve "unların getirdi%i lumsuzlukların çözümüne yönelik arayışlardır  5 . *yuşmazlıkların dava ylu ile çözümü yerine, tara$ların kendi iradeleri ile uzlaşarak uyuşmazlı%a sn vermeleri, t!lumsal "arışın krunması açısından da ter#ih se"e"i sayılmaktadır. Alternati$ uyuşmazlık çözümü, aslında yargı sistemi ile reka"et içinde lmadı%ı gi"i, amaç yargıyı rtadan kaldırmak da de%ildir   . ;evlete ait lan yargı yetkisinin mutlak egemenli%ine zarar vermeden uyuşmazlıkların daha  "asit ve klay çözümü amaçlanmaktadır  F .   ldır, ?.L Alternati$ *yuşmazlık +özümü, Ankara DCC3, s. 3. D  Manrıver, 1.L 4ukuk *yuşmazlıkları Ba%lamında Alternati$ *yuşmazlık +özüm Nlları ve Ozellikle Ara"ulu#uluk, 7akalelerim IDCCJ, Ankara DCCF, s. . 3  Benzer tanımlar için "kz. ldır, s. 3C@ Oz"ek, 7.L Alternati$ *yuşmazlık +özümü, B. D, Ankara DCC, s. DF:D)@ Pek#anıtez, 4./Atalay, Q./Ozekes, 7.L 7eden8 *s9l 4ukuku, B. , Ankara DCCF, s. FD@ Nıldırım, 7. K.L &htila$ların 7ahkeme ;ışı *sullerle +özülmesi 4akkında, Pr$. ;r. Navuz Alangya için Arma%an, &stan"ul DCCF, s. 3E:35C. E  Manrıver, s. D. 5  Biçkin, &.L ?enel Qlarak Alternati$ *yuşmazlık +özümü, 4P; DCC, 1. F, s. 3E.   ldır, ?.L Alternati$ *yuşmazlık +özümü ve 4ak Arama Ozgürlü%ü, F5. Naş ?ünü &çin Pr$. ;r. Baki Kuru Arma%anı, Ankara DCC5, s. 3F@ Nıldırım, s. 35). F  4ukuk *yuşmazlıklarında Ara"ulu#uluk Kanun Masarısı, ?enel ?erekçe. 3  Alternati$ uyuşmazlık çözüm ylları sınırlı de%ildir. 4er ülke, kendi ssyal ve eknmik gerçeklerini gözeterek, "u süreçlerden "irini ter#ih ede"ile#e%i gi"i, "unlardan  "irkaçını "ir araya getirmek suretiyle karma yöntemler de luştura"ilir veya söz knusu yöntemler dışında "aşka yöntemler de geliştire"ilir  ) . A*+ yllarının "elli "aşlı lanları, müzakere, tara$sız ön de%erlendirme, vakıaların tes!iti, kısa duruşma, uzlaştırma ve ara"ulu#uluktur   .Burada üzerinde durulması gereken "ir di%er knu da tahkimin hukuki niteli%inin ne ldu%udur. Mahkim, tara$ların üzerinde ser"estçe tasarru$ ede"ile#ekleri işlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünü, anlaşmak suretiyle, ;evlet mahkemeleri yerine, hakem larak adlandırılan özel kişilere "ırakmalarıdır  C .;ktrindeki "ir görüşe göre, tahkim, alternati$ uyuşmazlık çözüm yllarından "irisi ve hatta en yaygın larak kullanılanıdır   .Bizim de katılmakta ldu%umuz "ir di%er görüşe göre ise, tahkim "ir alternati$ uyuşmazlık çözüm ylu de%ildir  D . ;evlet mahkemelerinde görülen yargılamanın yerine ikame edilen ve na göre istisnai nitelikte lan "ir yargısal yldur  3 . Rira hakemler de tara$lar arasındaki uyuşmazlı%ı, ;evlet mahkemesi h'kimi gi"i "ir yargılama ya!arak çözüme kavuşturur  E . 4akemler, maddi hukuku uygulamak zrunda lmasalar da yine tara$lar arasındaki maddi vakıaları "ir hukuki kalı"a göre nitelendirerek hüküm vere#eklerdir  5 . Ayrı#a iç tahkim "akımından "ir de%erlendirme ya!tı%ımızda, hakem hükmünün, h'kimlerin yargılama snunda vere#ek ldukları hükme "enzerli%i daha iyi rtaya çıkmaktadır. Rira, hakem kararları kesin hüküm niteli%indedir   , temyizi mümkündür, yargılamanın iadesi davasına knu luştururlar ve #e"ri i#raya elverişlidirler  F . )  Alternati$ uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin $arklı t!lumsal ya!ılara göre sını$landırılması ile ilgili larak ayrıntılı "ilgi için "kz. =eylan, S. 1.L ?eleneksel M!lumdan 7dern M!luma Alternati$ *yuşmazlık +özümü, &stan"ul DCC, s. DD:E).   Biçkin, s. 3:3@ Pek#anıtez, 4.L Alternati$ *yuşmazlık +özümleri, 4P; DCC5, 1. 5, s. 5:@ Nılmaz, 2.L Avukatın *zlaşma 1a%lama Netkisi, F5. Naş ?ünü &çin Pr$. ;r. Baki Kuru Arma%anı, Ankara DCC5, s. )E5. C  Pek#anıtez/Atalay/Ozekes, s. D.   Oz"ek, s. 3):3@ Nılmaz, s. )E5. D  Akın#ı, R.L 7illetlerarası Mi#ari *yuşmazlıların Alternati$ +özüm Nlları, BAM&;2< , =. ), 1. E, s. CC, dn. 3C@ Küçükgüngör, 2.L 1!r 4ukuku *yuşmazlıklarında Mahkim ve Alternati$ +özüm Nöntemleri, BAM&;2< DCCE, =. DD, 1. E, s. E)@ Pek#anıtez, s. 5@ Manrıver, s. DC. 3  Küçükgüngör, 2.L Mürkiye 6ut"l 6ederasynu Mahkim Kurulu(nun Na!ısı ve Mahkim Kurulu Kararlarının  Titeli%i, A46; DCC, =. 5C, 1. D, s. E. E  Pek#anıtez/Atalay/Ozekes, s. F). 5  Nıldırım, s. 33F.   Pek#anıtez/Atalay/Ozekes, s. D. F  Manrıver, s. DC. E  Alternati$ uyuşmazlık çözüm yöntemleri, tara$ların üzerinde ser"estçe tasarru$ ede"ile#ekleri ve kamu düzeninden sayılmayan işlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar  "akımından uygulama alanı "ula"ile#ektir. Kamu düzeni kavramı, zamana ve mek'na göre de%işkenlik gösteren, genel geçerlili%e sahi! "ir tanımının ya!ılması güç lan "ir kavramdır. Bununla "era"er, genel "ir çerçeve çizilmesi gerekirse, G"elirli "ir t!lumda ve "elirli "ir zaman diliminde geçerli lan@ ssyal, eknmik, siyasi, ahlaki ve hukuki yönden  t!lumun temel ya!ısını rtaya kyan ve temel çıkarlarını kruyan kurallar "ütünüdürH "içiminde "ir tanım ya!ıla"ilir  ) .Mürk kamu düzenine aykırılık luşturmadı%ı süre#e, alternati$ uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin hukukumuzda uygulanmasına herhangi "ir engel "ulunmamaktadır. 4ukuk *sulü 7uhakemeleri Kanunu m. 5)(de düzenlenen GNalnız iki tara$ın arzusuna t'"i lmayan mesailde tahkim #ereyan etmez.H hükmü de "u d%rultuda düzenlenmiş "ir hükümdür. 1öz knusu madde gi"i, alternati$ uyuşmazlık çözüm yöntemleri de iki tara$ın arzusuna t'"i lan durumlarda mümkündür   .Mürk hukukunda, temel nktaları ve ilkeleri "akımından $arklılıklar taşımalarına ra%men, A*+ ylu larak de%erlendirile"ile#ek çeşitli düzenlemeler mev#uttur. Orne%in meden8 usul hukukunda I4*7K m. D3/J, t!lu iş hukukunda IM1?-K m. DD, D3 ve 3E/J, avukatlık hukukunda IAv. K. m. 35/A ve m. 5/, ". 5J, tüketi#i hukukunda IMK4K m. DDJ aile hukukunda IEF)F sayılı Kanun m.FJ, EED sayılı Köy Kanunu(nda IKöy K. m. 53J, 3D sayılı Petrl Kanunu(nda IPetrl K. m. DJ ve hatta kamu düzeninin krunması düşün#esinin en y%un hissedildi%i #eza hukuku alanında I=7K m. D53:D55J alternati$ uyuşmazlık çözüm ylu larak de%erlendirile"ile#ek "irtakım düzenlemelere yer verilmiştir  DC .Alternati$ uyuşmazlık çözüm yöntemleri, yargının yerine ikame edilmek istenen "ir kurum de%ildir. Aksine, yargının daha etkin ve verimli "ir "içimde çalışa"ilmesine, yargı ile  "a%lantılı lan Anayasal ilke ve kuralların tam anlamıyla işlerlik kazana"ilmesine hizmet eden@ yargının yanında yer alan ve nunla yan yana yürüyen, etkin ve "arışçıl hukuksal krunma yöntemleri "ütünüdür  D . )  Manrıver, 1.L Na"an#ı 4akem Kararlarının Mürkiye(de Men$izi Ba%lamında Kamu ;üzeninin 2tkisi, 7akalelerim I)5:DCC5J, Ankara DCC5, s. C:.   ldır, s. DD. DC  Pek#anıtez/Atalay/Ozekes, s. FDE. D  Manrıver, s. E:5. 5
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x