Avrupa'da Kamu Yönetimi Reformu Eğilimleri

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 33
 
 

Humor

  Avrupa Birliğine üye ülkelerin kamu yönetimi ile ilgili temsilcilerinden kurulu olan EUPAN (European Public Administration Network) toplantılarında AB'deki kamu yönetimi ile ilgili reformlar ele alınmaktadır. Bu yazı da bu toplantılardaki
Share
Transcript
  Giriş “Bir alanda kurumsallaşma veya kurulma aşaması ta-mamlanmışsa reform yapma zamanı gelmiş demektir.” Söyleyeni tam olarak hatırlayamadığım yukarıdaki ifa-de aslında değişimin ve yenilenmenin gerekliliğine vur-gu yapmaktadır. Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak, kamu yönetiminden beklenen hizmetler çeşitlenmekte ve hizmet sunum kalitesinin artması beklenmektedir. Bu anlamda, kamu yönetimi sürekli hedef büyütmek ve beklentileri karşılamak için yöntemler, uygulamalar ge-liştirmek zorundadır. Bu “sürekli hareket eden hedefe” ulaşmak için dinamik ve güncel gelişmelerle uyumlu, teknoloji ile dost ve geleceği de hesaba katan, kapsa-yıcı, bürokrasi ve kırtasiyecilik gibi geleneksel nitelikler-den arınmış hizmet sunum usullerinin geliştirilmesi bir zorunluluktur. Bu sebeple, dünyanın en gelişmiş ülkesin-de de, en geri kalmış ülkesinde de yönetime ait reform ihtiyacı vardır.  Avrupa Birliği (AB) temelinde, Türkiye’yi de yakından ilgi-lendiren çok önemli reform ve yenilik girişimleri mevcut olup, AB’nin yönetim alanında mümkün olduğunca bir örnekliği, standardı yakalama çabası olarak, üye ülkeler arasında karşılaştırmalı yönetim ve reform çalışmaları yürütülmektedir. Özellikle Yeni Kamu İşletmeciliği (New Avrupa’da Kamu Yönetimi Reform Eğilimleri* Public Management) temelli reformların uygulanışı ve etkileri yakından izlenmektedir. Bu anlamda, en güncel çalışmalardan biri olan EU FP 7 COCOPS 1  Araştırma Projesinin bulgularını paylaşmanın kamu yöneticilerinin bilgilenmesi bakımından yararlı olacağı değerlendiril-mektedir. 2  Avrupa’da Kamu Yönetimi Reformları “Avrupa’da Reformlar” başlıklı çalışma kapsamında 16 ülkeden 30.000 yöneticiye araştırma formları gönderil-miş, yaklaşık 8000 (%27) üst yönetici araştırmayı cevap-lamış, özellikle üst yöneticilerin reformlarla ilgili düşün-celeri ve tecrübeleri öğrenilmeye çalışılmıştır.• Çalışma kapsamında üst yöneticilere ilk olarak, il-gili oldukları alandaki en önemli reform eğilimleri-nin neler olduğu sorulmuş olup verilen cevaplara göre oluşan tablo aşağıdadır:Tabloya göre en önemli reform eğilimleri olarak kamu sektörü içindeki işbirliği ve birlikte çalışma; şeffaflık ve açık yönetim ile çıktı ve sonuçlara odaklanma hususları öne çıkmaktadır. Bunu e-devlet uygulamaları ile kamu sektörünün küçültülmesi takip etmektedir.Tablodaki verilere göre en az ilgi gören reform alanları ise özelleştirme, bağımsız (özerk) idare veya yapıların *  Yazının hazırlanmasında 05.12.2013 tarihinde Vilnius’taki (Litvanya)Avrupa Kamu Yönetimi Ağı (EUPAN) 61. Genel Müdürler Toplantısında Prof.Dr. Gerhard HAMMERSCHMİD ve Prof. Dr. Steven Van de WALLE tarafından yapılan “Administration Reform in Europe” başlıklı sunumdan yararlanılmıştır. 1  COCOPS Project, Coordinating for Cohesion in the Public Sector of the Future (2011-2014), www.cocops.eu 2 Daha fazla bilgi ve konuyla ilgili bir rapor için bkz: “Public Administration Reform in Europe –Views and Experiences from Senior Executives in 10 Countries http://www.cocops.eu/wp-content/uploads/2013/09/WP3-Comparative-Report.pdf   Aslan AVŞARBEY Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanı makale idarecinin sesi - Eylül - Ekim - Kasım - Aralık / 2013 19  idarecinin sesi - Eylül - Ekim - Kasım - Aralık / 2013 20 kurulması ve devletin yeni alanlara doğru genişlemesi ve kamu hizmetlerinin sözleşmelerle özel sektöre yaptı-rılması öne çıkmaktadır.Ülkeler bakımından ise, farklı kamu kurumları arasın-daki işbirliği ve birlikte çalışma alanlarındaki reform ça-baları en çok Portekiz, Estonya, Hollanda ve İsveç’te yer almaktadır.Türkiye bakımından yukarıdaki tabloda yer alan birçok husus reform tartışmalarının odağında yer almakta, an-cak önem ve ilgi derecesi konu başlıklarına göre farklı-lıklar göstermektedir.• Çalışmada elde edilen bulgular bakımından şeffaf-lık ve açık yönetim (open government) başlıklarına göre ülkelerin durumları aşağıdaki tabloda yer al-maktadır:Şeffaflık ve açık yönetim bakımından ilk sırada yer alan ülkeler sırasıyla Portekiz, İsveç, Estonya ve Norveç’tir. Burada Portekiz’in durumu dikkat çekici bir nitelik taşı-maktadır. Kamu yönetimindeki Yeni Kamu İşletmeciliği temelli reformlar bakımından, bu veriler esas alınırsa, Portekiz’in yönetimin şeffaflaşması için çok ciddi bir niyetinin olduğu değerlendirilebilir. Kuzey ülkeleri ise genel olarak şeffaflık ve açık yönetim bakımından başı çeken ülkelerdir. Bu alanda en alt sıralarda Fransa, Ma-caristan ve Litvanya yer almaktadır. Open Government konusu, şeffaflıktan daha geniş ve nispeten yeni bir yaklaşımdır. Bu anlamda, açık yöneti-min şeffaflık, sorumluluk ve işbirliği olmak üzere üç te-mel boyutunun bulunduğunu belirtmek gerekir. Kavra-mın içeriği ve uygulama şekilleri ile ilgili değerlendirme ve tartışmalar sürmektedir. Bu vesile ile, 2011 yılı itibariyle kurulan Open Gover-nment Partnership’in (Açık Yönetim Ortaklığı) ülkelerin açık yönetim nitelikleri bakımından gelişmesini ve bilgi-ye ulaşmayı, şeffaflığı ve dayanışmayı esas alan bir yapı olduğunu belirtmek gerekir. Türkiye de Open Govern-ment Partnership’e 2012 yılında üye olmuş ve bu husus-la ilgili koordinasyon ve çalışmaların Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütüleceğine dair Başbakanlık Genelgesi de çıkarılmıştır. Kamu sektörünün küçültülmesi konusundaki reform eği-limlerine dair ülkelerin durumu aşağıdaki tabloda yer almaktadır. AB üye ülkelerinin çoğunda kamunun küçültülmesinin yaygın bir eğilim olduğu göze çarpmaktadır. Bu alanda Fransa, İrlanda ve İngiltere ilk sıralarda yer alan ülke-lerdir. Avusturya, Portekiz ve Norveç ise sonlarda yer almaktadır. Devletin küçültülmesi ile ilgili düşünceler, yaşanan mali krizden sonra biraz değişmiş olmakla bir-likte, Yeni Kamu İşletmeciliği anlayışının etkilerini belir-gin şekilde sürdürdüğü görülmektedir.• Bilindiği üzere, Yeni Kamu İşletmeciliği anlayışı ile özel sektörde uygulanan bazı yaklaşımlar da kamu yönetimine aktarılmış ve gittikçe artan şekilde uy-gulanmaya başlanmıştır. Personel ilişkileri, halkla ilişkiler, kaynakların kullanımı, performans değer-lendirmesi, kalite sistemleri ve benzeri hususlar da kamu yönetimi uygulamalarında yer bulmuş ve modernizasyon ve reform çabalarında bu hususlar önemli yer etmeye başlamıştır. Araştırmaya konu ülkelerin kamu yönetimi alanındaki reformlarda iş-letmecilik alanına ait enstrümanlarının kullanımına dair eğilimleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.  Cevap veren ülkelerdeki uygulanan işletmecilik enstrü-manları incelendiğinde, personel/performans değer-lendirmesi, iş/stratejik planlama, hedef ve sonuç odaklı işletmecilik ve etik ilkelerinin yaygın olarak uygulandığı görülmektedir. Öte yandan performans değerlendirme-si yaygın olarak bulunduğu halde performansa dayalı ödeme sistemlerinin o kadar yaygın olmadığı, personel ve mali konularda karar almada merkezi niteliğin büyük oranda korunduğu görülmektedir. Performans değerlendirmesini uygulayan ülkelere bakıl-dığında en başta İsveç, Hollanda, İngiltere ve Fransa gelmektedir. İspanya, Macaristan ve İtalya ise bu ko-nuda son sıraları işgal etmektedir. Aynı şekilde stratejik planlama uygulamasında da İngiltere, İrlanda ve İsveç ilk sıralarda yer almaktadır. Yine Fransa, İspanya ve Ma-caristan bu uygulama bakımından listenin sonunda yer almaktadır. Böyle olmakla birlikte, stratejik planlama yapma oranı, bütün ülkelerin ortalaması alındığında 7 üzerinden yaklaşık 5.5 gibi oldukça yüksek bir orana sahiptir. • Araştırmada, Avrupa kamu yönetimi alanındaki toplam gelişmeler hususu araştırıldığında ülkeler arasından önemli farklılıklar görülmektedir. Beş yıl önceki durum ile mevcut durumun kıyaslanması is-tenen soruya verilen cevapları gösteren tablo aşa-ğıdadır.Tablo incelendiğinde, beş yıl öncesine göre kamu yö-netiminin daha iyiye gittiğini değerlendiren ülke temsil-cilerinin başında Hollanda, İrlanda, İsveç, Norveç ve Estonya yer almaktadır. Portekiz’de kamu yönetiminin beş yıl öncesine göre iyiye gidip gitmediği yönünde net kanaatin bulunmadığı, durumun aynı olduğunun ifade edildiği görülmektedir. Yine tabloya göre, Fransa ve İngiltere’de durumdan memnun olanlar çoğunluk ol-makla birlikte durumun kötüye gittiğini ifade edenlerin oranları da oldukça yüksektir. İspanya’da ise durumun beş yıl öncesine göre daha kötüye gittiği belirgin şekil-de ifade edilmektedir. İspanya’daki ekonomik sorunlara bağlı olarak kamu yönetimi alanındaki reform çabaları-nın negatif değerlendirildiği ifade edilmiştir.• Kamu yönetimi alanındaki reformların etiklerinin neler olduğuna dair sorulara verilen cevaplar, re-formların en çok etkilediği ve en az etkilediği alan-ların anlaşılması bakımından önemli ipuçları ver-mektedir. Son beş yıl içerisindeki reformların kamu yönetiminin performansı üzerindeki etkileri aşağı-daki tabloda görülmektedir.Tabloya göre reformların en çok hizmet kalitesi, mali-yet ve etkinlik, vatandaşlara daha iyi ve eşit davranma, inovasyon, kamu görevlilerinin etik davranış sergileme-leri, şeffaflık ve açıklık, hizmetlere ulaşmada eşitlik ve politika etkinliği üzerinde pozitif etkilerinin olduğu, bu alanlarda ilerlemelerin sağlandığı görülmektedir. Yapı-lan bunca reformlara ve değişim gayretlerine rağmen vatandaşın yönetime olan güveninin beklenen ölçüde artmadığı, kamu sektörünün bir işveren olarak cazip hale gelmediği, reformların ülkelerdeki sosyal uyum so-runlarına yeterince çare olmadığı, çalışanları yeterince motive edemediği ve bürokrasi ve kırtasiyecilikle müca-delede beklenen başarıyı elde edemediği anlaşılmak-tadır. idarecinin sesi - Eylül - Ekim - Kasım - Aralık / 2013  21 makale  idarecinin sesi - Eylül - Ekim - Kasım - Aralık / 2013 22 Ülkeler bakımından durum incelendiğinde ise, hizmet kalitesinin en çok arttığı ülkelerin başında Norveç,  Avusturya, Almanya ve Hollanda gelmektedir. Fransa ve İspanya’da ise hizmet kalitesinin beklenen düzeyde artmadığı ifade edilmiştir.Değerlendirme yapılan bir başka alan ise, kamu sek-törünün bir işveren olarak cazibesinin artıp artmadığı hususudur. AB düzeyindeki birçok toplantı ve çalışmanın temel tartışma konularından birini işveren olarak dev-letin çekiciliğinin nasıl artırılabileceği, daha nitelikli ve yetenekli kişilerin nasıl kamu sektörüne çekilebileceği hususu oluşturmaktadır. Buradan, kamu sektörünün is-tediği nitelikli personeli istihdam etmede zorluk yaşadı-ğı değerlendirmesi yapılabilir. Bu açıdan bakıldığında, özellikle AB ülkelerindeki özel sektörün kamuya göre daha cazip geldiği, bunun sadece ücretle ilgili olmadı-ğı, çalışma hayatına ait diğer unsurların da etkili olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye’de ise, ücret ve gelir durumu çok yüksek olmasa da, memuriyet güvencesi, emekli-lik ve benzeri bazı güvenceler kamuda çalışmayı cazip kılmaktadır. “Gelirim sürekli ve düzenli olsun, isterse az olsun” anlayışıyla beraber Türkiye’deki özel sektördeki ücretlerin seviyesi de bu durumu desteklemektedir. Yukarıda çeşitli başlıklar altında yapılan değerlendirme-ler birlikte ele alındığında, kamu yönetimi reform eği-limleri bakımından bazı uygulama ve anlayışların yaygın olarak kullanıldığı, ülkeler açısından bir örnek uygula-ma ve reform anlayışının olmadığı görülmektedir. Bu çalışma sonucunda ortaya çıkan önemli bir husus kamu yönetiminin işletmecilik unsurlarını uygulayabilme kapa-sitesinin sonuçlar üzerinde doğrudan etkili olduğudur.  Aşağıdaki tabloda kamu yönetimine ait bazı niteliklerin, yönetim performansının hangi boyutlarını etkilediği gö-rülmektedir.Buna göre kamu yönetimindeki;• liderlik kapasitesinin, maliyet ve etkililik ve politika etkinliği üzerinde;• performans ölçümünün, maliyet ve etkililik ile hiz-met kalitesi üzerinde;• koordinasyon kapasitesinin, maliyet ve etkililik, hiz-met kalitesi, politika etkinliği, çalışan motivasyonu ve vatandaşın yönetime olan güveni üzerinde;• stratejik kapasitenin, politika etkinliği ve vatandaşın yönetime olan güveni üzerinde;• insan kaynakları yönetimi kapasitesinin, çalışan motivasyonu ve vatandaşın yönetime olan güveni üzerinde;• örgüt kültürünün, çalışan motivasyonu üzerinde doğrudan etkili olduğu anlaşılmaktadır. Reform ça-balarının bu nitelik ve etkileri dikkate alacak şekilde planlanması ve uygulanması gereklidir. Değerlendirme COCOPS EU FP 7 Projesi kapsamında elde edilen ve yukarıda kısaca değinilen bulgular ışığında Avrupa Bir-liği üyesi ülkelerdeki kamu yönetimi reformları ile ilgi-li olarak, genel bazı kanaatlere ulaşmak mümkündür. Nitekim çalışmayı yapan akademisyenlerin değerlendir-melerine göre de, Avrupa’daki kamu yönetimi reform-ları sınırlı bir başarı elde etmişlerdir. Bu durumun temel sebebi olarak reform formülasyonlarının kendi içerisin-de tutarlı olmakla beraber uygulamada aynı desteği ve sahiplenmeyi görmediği, değişik sebeplerle planlandığı gibi uygulanamadığı hususu öne çıkmaktadır. Bu sebep-le, çalışmayı yürütenler hükümetlerin kaynakların etkin kullanılması ile ihtiyaçları karşılayacak reform çalışma-larının dengelenmesini önermektedirler. Hükümetlerin özellikle kötü performans gösteren alanlara eğilmeleri, performansla doğrudan ilişkili olan çalışan motivasyo-nuna daha fazla önem vermeleri ihtiyacı görülmektedir. Yine Avrupa’daki reformların temel ilkelerinden biri ma-liyetlerin aşağıya çekilmesi, son dönemlerde de, özellik-le kamu görevlisi sayılarında kesintiye gidilmesi eğilimi olarak görülmektedir. Sadece maliyet esaslı bir reform anlayışının yetersiz olduğu, daha çok halk katılımının sağlanması gerektiği vurgu yapılan bir başka nokta ol-maktadır. Kamu yönetiminin daha iyi performans gös-termesi için reformların bütüncül bir halde ve katılımcı bir anlayışla formüle edilmesi ve benimsetilerek hayata geçirilmesi başarı üzerinde doğrudan etkilidir. Son ola-rak eklemek gerekir ki, yukarıda aktarılan araştırma üye ülkelerin üst yöneticilerinin reformlara bakış ve değer-lendirmelerini içermektedir. Toplumun değişik kesimleri-ni kapsayan genel bir araştırmanın sonuçları ile burada-ki bulguların farklılık göstermesi normal olacaktır.
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x