Avrupa'da Irkçı Salgın

Please download to get full document.

View again

of 116
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 22
 
  Avrupa, artan ırkçı tehdidi, ancak kanlı bir olay olduğunda hatırlıyor; işin acısı, hemen unutuyor… Oysa sağ kanat siyasetçilerin “öteki düşmanlığını” körüklemesi, hedefe bilinçli olarak Müslümanları oturtmaları bu sorunun giderek yapısal kimlik
Share
Transcript
  NİSAN 2012 / SAYI: 2 / ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR ISSN: 2146-9571 NEREDE BİR VATANDAȘIMIZ, SOYDAȘIMIZ, AKRABAMIZ VARSA BİZ ORADAYIZ. Bir İnsan Hakları İhlali: GENÇLİK DAİRELERİ ÖZEL SÖYLEȘİ: CUMHURBAȘKANI ABDULLAH GÜL T.C. BAŞBAKANLIK   YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI YAYINIDIRARTI DOKSAN DERGİSİ “IRKÇILIK DEMOKRASİNİN DÜŞMANIDIR”   BİR İNSAN HAKLARI İHLALİ: GENÇLİK DAİRELERİ ÖZEL SÖYLEȘİ: CUMHURBAȘKANI ABDULLAH GÜL  KÜNYE Yayın Kurulu Bașkanı Gazali ÇİÇEK  Yayın Kurulu Veysi ȘİMȘEK Ünal KOYUNCUSuat BEYLURFatih NİȘANCI İletișim Danıșmanı Erhan ȘENGÜLOrhan OCAKDAN Haber Araștırma Eda ERTANNazlı Ceren AKÇAYȘule BOYNUUZUN Fotoğraflar İlker KIRMIZI Yönetim Yeri T.C. Bașbakanlık Yurtdıșı Türkler ve Akraba Topluluklar Bașkanlığı Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145 PK: 06520 Balgat - ANKARA - TÜRKİYE Tasarım ve Uygulama Sarakusta Reklam Tanıtım Organizasyon Ltd. Ști.www.sarakusta.com.tr Baskı / Cilt Bilnet Matbaacılık Esenșehir Mahallesi Dudullu Organize Sanayi Bölgesi1. Cadde No:16 Ümraniye/İSTANBUL Tel : 444 44 03 Faks : 0(216) 365 99 07-08 www.bilnet.net.trDergide yer alan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.Dergide yer alan yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilerek kullanılabilir.www.arti90dergi.com Yayın Türü 3 Aylık Süreli YayınISSN: 2146-9571 İletișim 0(312) 218 40 00 e-posta info@ytb.gov.tr14 Mayıs 2012 Sayı: 2 Yurtdıșı Türkler ve Akraba Topluluklar Bașkanlığının3 aylık süreli yayınıdır.T.C. Bașbakanlık Yurtdıșı Türkler ve Akraba Topluluklar Bașkanlığı adına İmtiyaz SahibiKemal YURTNAÇGenel Yayın YönetmeniMehtap ALTINOK Sorumlu Yazı ișleri MüdürüDeniz DOĞAN Yayın DanıșmanıArdan ZENTÜRK  Yayın Koordinatörüİsmail YILDIZMuhlis KAÇARHasan ER  “Hedefe doğru bilgi ile varabiliriz…” BAȘKAN’dan Değerli Okurlar,Birçok hizmetin üretiminde ve sunumun - da kamu ve özel sektörler arasında farklı - lığın olması kaçınılmazdır. Çünkü her ne kadar ikisi de kabul edilebilirlik ilkesini göz önünde bulundursa da birisi verimliliği diğeri de karlılığı ön planda tutmaktadır. Bir kamu kuruluşu olarak biz, “Artı90” dergisini çıkarmaya hazırlanırken yeni bir kurum olmanın sorumluluğuyla hem hedef kitlemize merhaba demeyi hem de hizmet etmekle yükümlü olduğumuz bu kitleye, yaptığımız çalışmaları görev sorumluluğu - muzun bilinci içerisinde anlatmayı ve ileti - şimimizi sıkı tutmayı hedefledik. İlk sayımızdaki beş bin derginin sizlerle buluşacağı andaki heyecanımız, dergimiz ile ilgili sizlerden gelen olumlu mesajlarla daha da arttı. Fark ettik ki alanda doğru bir kanaldan bilgilendirilmeye ihtiyaç var. İşte bu yüz - den, bizlere ulaşan olumlu veya olumsuz bütün eleştirileriniz, bizler için çok değer - li çünkü bizler ancak sizlerin bu yol gös - tericiliğinizle daha iyi olmayı başarabiliriz. Bu bağlamda sizlerden gelen tüm yorum - lar için teşekkür ediyorum.Bizim amacımız uzakta yaşayan sizlere ulaşmak, sizleri bilgilendirmek ve sizle - rin öncelikleri doğrultusunda hizmet üret - mektir. Sizler, yıllardır büyük bir özlemle yaşadığı - nız yerlerde oy kullanmak ve mavi kartın kullanılmasındaki sorunların giderilmesi - ni istemekteydiniz. Bu istekleriniz ile ilgili yapılan düzenlemeleri içeren yasa tasarısı - nın TBMM İçişleri ve Anayasa Komisyon - larından geçerek kısa sürede meclis günde - mine gelip yasalaşacağını ümit ediyorum. Böylece, büyük ihtimalle ilk Cumhurbaş - kanlığı seçiminde, yurt dışında yaşayan va - tandaşlarımız bulundukları yerde oylarını kullanabileceklerdir.Bu çalışmalar esnasında ilgili kurumlarla iyi bir iş birliği örneği gösterildi .Gördük ki tüm kurumlar sizlere hizmet etme düşün - cesinde. Bizim irademiz belki bu konuda hızlandırıcı ve bütünleştirici bir etki gös - terdi ve çalışmalarda sona ulaşıldı. Kuru - mumuzun, diğer kurumlarla ortaklaşa ger - çekleştirdiği bu çalışmalar gelecek zaman içerisinde daha da artacaktır. Her yeni sayımızda bir devlet büyüğümüz - le yapılan röportajı sizlere sunacağız. Bu sayımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere mesajını ve sizlerle ilgili duygu ve düşüncelerini okuyacaksınız. Açıkçası, dergimizi çıkarmayı planladığı - mız zamanlarda acaba haber bulunur mu kaygısı içine girmiştim. Ancak şunu ifa - de etmeliyim ki dergimiz daha sık aralık - larla bile sizlerle buluşabilir. Çünkü tarihî mirasımızla gelen zenginlik, kurumumu - zun görev alanını da zenginleştirmekte ve sizlere iletilebilecek birçok konuyu bizle - re sunmaktadır. Gerek Balkanlar gerek Orta Asya ve gerekse Avrupa’da yaşayan insanımızın artan aktiviteleri, gündemimi - zi rahatça doldurmakta ve bu coğrafyalar - da yaşayan halkların birbirleriyle iletişimi - nin sağlanması da derginin bir işlevi olarak önümüze gelmektedir. Nisan-Mayıs-Haziran aylarını kapsayan bu ikinci sayımızda da sizlere hizmet ediyor olmanın mutluluğu içerisinde hepinizi say - gıyla selamlıyorum… Kemal Yurtnaç  Yurtdışı Türkler veAkraba Topluluklar Başkanı NİSAN 2012 |   ARTI 90 |   1     i  ç   i  n   d  e   k   i   l  e  r   1   /   2   5 1 BAŞKAN’dan... 4 - 9 KAPAK KONUSU: Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL ile Söyleşi 10 - 13 GÖÇ ANILARI: Giresun’dan Amerika’ya Macera Dolu Bir Göç: Yağlıderelilerin Hikâyesi 14 - 25 ÖZEL DOSYA:  Makedonya Devlet BakanıHadi NEZİR / Karadağ Devlet BakanıRafet HUSOVİÇ / Makedonya’nın Yükselen YıldızıFiliz AHMET / Çağını Belgeleyen Osmanlı ManakiBiraderler / “Avrupalı” Karadağ ve Müslümanlar      2   6   /   4   3 26 - 29 HAYATIN İÇİNDEN: Bosna Hersek Kültür Bakanı Salmir KAPLAN 30 - 31 AVRUPA: Gençlik Daireleri: Irkçı Uygulamaya Dur! 32 - 39 AVRUPA:  IRKÇI SALDIRILARAvrupa’da Irkçı Salgın / Sarkozy’den Wilders’e Değişen Avrupa / “Öteki Danimarka”dan İzlenimler / Ayrımcılığa Dair Genel Bakış 40 - 41 AVRUPA: Fransa - Ermeni Dosyası 42 - 43 AVRUPA: İngiltere - İntiharlar     4   4   /   6   5 44 - 45 Meslek Diplomalarının Tanınması Artık Daha Kolay! 46 - 49 Alman Ordusunun Türk Yarbayı:Bülent UĞURLU 50 - 55 ORTA ASYA: Türkmenistan / Astana: Türk Kültürünün Başkenti 56 - 59 GEZİ REHBERİ:  Kırım 60 - 61 HAYAT: Ortak Kültürümüz Börek 62 - 65 EKONOMİ: Hollanda’ya Omuz Verdik    6   6   /   9   5 66 - 69 Dost Vatan Türkiye  70 - 73 AEK: Atina’daki “Bizim Takım” 74 - 75 AFRİKA: Gerçekten Uzak mı? 78 - 84 ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER: Türkiye Bursları / Öğrenci Hikâyeleri / Erciyes Üniversitesi 86 - 93  YTB’den Haberler 94 - 95 SİNEMA: Fadik Sevin ATASOY Atakta!    9   6   /   1   1   2 96 - 97 MEDYA:  Avrupa Vatan Oldu 98 - 99 SPOR:  Bizim Afrika’mız 100 - 105 HUKUK:   Alman Gençlik Dairesinin Uygulamaları 106 - 107 EDEBİYAT:    Yeni Dünya Düzeninin Av Sahası: Bosna Hersek / Fransa ve Almanya’da Vatandaşlık ve Ulus Ruhu 108 - 109 Sosyal Medya ve Toplumsal Hareketler 110 - 111 SANAT:  Can BONOMO ile Söyleşi 112 Türkiye’den Kareler
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x