Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  COLEGIUL AGRICOL „SANDU ALDEA” CĂLĂRAŞI   CĂLĂRAȘI   2018 PROIECT PENTRU   CERTIFICAREA CALIFICĂRII  NIVEL 4 “ TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE”   ORGANIZAREA STRUCTURALĂ A INTREPRINDERI   Îndrumător  : Prof. FLOREA Monica Absolvent: GRECU Georgian Ionel Clasa: a XII-a A   ARGUMENT   Capitolul 1. Introducere Cea de a doua componentă a organiză rii formale a intreprinderii o reprezinta organizarea structurala, prin care se asigura configurarea organizarii procesuale in cadrul unor subdiviziuni organizatorice ale intreprinderii astfel construite, insa sa permita realizarea obiectivelor acesteia in cele mai bune conditii. Organizarea structurala este exprimata prin structura organizatorica care reprezinta ansamblul compartimentelor si persoanelor unei intreprinderi plasate intr-o configuratie coerenta, precum si al relatiilor stabilite intre ele astfel incat sa se asigure realizarea in conditii de eficienta a obiectivelor propuse. In cadrul structurii organizatorice se deosebesc doua componente principale: ã   Structura manageriala, care cuprinde managerii intreprinderii de la nivelul superior si compartimentele functionale (servicii, birouri etc.) in cadrul carora se adopta decizii si se desfasoara actiuni care sa asigure derularea in conditii optime a activitatii in compartimente operationale. ã   Structura de productie, care cuprinde subdiviziunile organizatorice (compartimentele de productie: ateliere, sectii de productie, formatii de lucru) la nivelul carora se desfasoara activitati operationale orientate spre obtinerea de produse, lucrari, servicii. 1.1 Elementele structurii organizatorice Elementele esentiale, de baza, ale structurii organizatorice sunt: a)    postul  b)   functia c)   compartimentul d)   nivelul ierarhic e)    ponderea ierarhica f)   relatiile organizatorice a)Postul Postul reprezinta un ansamblu de sarcini, competente si responsabilitati ce revin in mod regulat unui salariat pentru realizarea obiectivelor individuale care i-au fost stabilite (exprimari cantitative si calitative ale scopurilor avute in vedere la crearea posturilor). Asadar, elementele de definire ale unui post sunt:  ã sarcinile, care reprezinta procese de munca simple sau parti ale unui proces de munca complex; ã competentele (autoritatea), care reprez inta limitele in cadrul carora titularii de posturi (salariatii) pot sa actioneze in vederea realizarii obiectivelor individuale; ã responsabilitatile, care reprezinta raspunderile materiale, disciplinare etc. ce revin titularului postului pentru rezultatele obtinute; Corelarea judicioasa a acestor elemente asigura manifestarea “triunghiului de aur” al organizarii.  b)Functia Functia reprezinta totalitatea posturilor avand aceleasi caracteristici generale privind obiectivele, sarcinile, autoritatea si responsabilitatea. Tinand seama de natura si amploarea proceselor de munca, functiile sunt de doua tipuri de management (de conducere), la nivelul carora sunt luate decizii referitoare la  procesele de munca efectuate de alte personae. Functiile de management sunt: ã de nivel superior, in cazul managerului general si managerilor executivi;   ã de nivel mediu, in cazul sefilor de compartimente functionale si al sefilorsectiilor de  productie; ã de nivel inferior, in cazul sefilor de ateliere de produc tie si al celor de formatii de lucru. ã de executie, la nivelul carora se efectueaza procesele de executie atat in cadrul compartimentelor functionale, cat si a celor operationale (de productie). Functia de executie nu implica adoptarea de decizii privind munca altor titulari de posturi. c)Compartimentul Compartimentul reprezinta ansamblul salariatilor subordonati nemijlocit unei conduceri unice si care desfasoara activitati omogene si/sau complementare in vederea realizarii unor obiective specifice.Compartimentele sunt de doua feluri:    Compartimente functionale-cele in cadrul carora se pregatesc deciziile adoptate de conducerea superioara si medie a intreprinderii, fiecare compartiment functional acordand asistenta de specialitate celorlalte compartimente din cadrul intreprinderii;    Compartimente operationale (de productie)-cele in cadrul carora sunt exercitate  procesele de executie (de fabricatie, de prestare servicii). d)Nivelul ierarhic
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x