Amaidhiyum Aarokiyamum(Monthly Magazine)-December Month 2015.pdf

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 4
 
  gEöBú \¦_ gEöBö[ ¼kõ|¼ïV^ / ¶¤s©A kVµï kVªïD ! kVµï ¯¼éVïD !! #Bçkï¼e mçð !!! 1. ÖÍ AÝ ïÝç åï_ ¨|Ým \uÅkìïÓÂz ¨_éV© Aï¿D ÖçÅkмï ! ÖékÄ\Vï ØïV|Âï ¶Ð\]Âþ¼ÅVD. 2. cºï^ åõÃìï^, cÅsª ìïçe ÖÍ AÝ ïÝ][ c éï \Âï^ ¶çª kòÂzD kðÂïD ÄÍ V V««Vï ÖòÂï Ø ¹¡ Ã|Ýmºï^.
Share
Transcript
  gEöBú \¦_ ¨ õðD¼ÃV_ kVµÂçï c éï \Âï^ ¶çªkòÂzD kðÂïD ¶ç\]¥D g¼«VÂþBxD' ¨[Å ÖÍ> \V> Ö>a[ gEöB«Vª åVD céï \ÂïÓÂz ÖÍ> AÝ>ïÝ][ kaBVï Ø>öB©Ã|Ý> W窩Ãm ¨[ªØk[ÅV_,céï \M>ìï^ ¶çªkö[ ¼åVÂïxD g¼«VÂþB\Vï, ¶[ÃVï, Ø>¹kVï, AÝ]ÄVoÝ>ª\Vï, ¶ç\]BVï, WD\]BVï, ke\Vï, \þµßEBVï, z|DÃD ¶ç\]BVï, Ø>Va_ EÅ©ÃVï \u®D kÄ]BVï kVw ¼kõ|D ¨[ü>.gªV_ ¶ç> ¶ç¦B ÄöBVª ka Ø>öBV\_ ¼>½ ¶çéþ¼ÅVD. ¶Í> ¨¹ç\BVª, EÅÍ>, å_é \u®D ¶¤sB_ ¯ìk\Vª kaxçÅïçe ïõ¦¤Ím ¶çªÝm åVâ|, \>, Öª, ÛV] \ÂïÓÂzD ¨¹ç\BVï Aö¥D s>Ý]_ ¨|Ým í®k¼> ÖÍ> \V> Ö>a[ x¿ ¼åVÂï\VzD.kVòºï^ åVD Î[® ¼ÄìÍm Ø>¹¡ Øî¼kVD.\þµsÝm \þµ¼kVD !AöBçkÝm ¯ö©¼ÃVD !!Ø>¹¡Ã|Ý]Ý Ø>¹¼kVD !!!1.ÖÍ> AÝ>ïÝç> åï_ ¨|Ým \uÅkìïÓÂz ÖékÄ\Vï ØïV|Âï ¶Ð\]Âþ¼ÅVD.2. cºï^ åõÃìï^, cÅsªìïçe ÖÍ> AÝ>ïÝ][ ÄÍ>V>V««Vï ÖòÂï Ø>¹¡ Ã|Ýmºï^.3.ÖÍ> \V> Ö>µ ¶ªV¦t ØÄska Ø>V| EþßçÄ'' ¨[Å AÝ>ïÝç> x¿km\Vï© Ã½Ý>kìïÓÂz \â|¼\ x¿ç\BVï© Aö¥D. ¨ª¼k ýÂïV>kìï^ c¦¼ª ØïVöBì JéD ¶_ém   www.anatomictherapy.org -  ¨[Å ¨ºï^ ÖçðB>e xïkö JéD ýÝm Ø>¹¥ºï^.4. åV[ ¨ªÂz ÖÍ> kB]_ ÖÍ> kVµÂçïl_ þç¦Ý> ¶ÐÃkÝç> çkÝm >ïk_ïçe ¨¿mþ¼Å[. (ïuÅm çï\õ ¶e¡) ¨ª¼k ¨[çªs¦ ¶]ï sÄBºï^ Ø>öÍ> #Bkìï^  >B¡ØÄFm ¨[çª Ø>¹¡Ã|Ýmºï^.5. ÖÍ> AÝ>ïÝ][ ¼åVÂïD céï \Âï¹[ ¶ç\] \u®D g¼«VÂþBD. ¨ª¼k BVì ¼kõ|\VªVKD ÄJï EÍ>çª ïâ|ç«ï^, ïsç>ï^, ï_s ¼\DÃV|, \òÝmkD, ïéVßÄV«D, Äâ¦D, ØÃVòeV>V« keìßE \u®D ¼kçé kVF©A ÄDÃÍ>©Ã⦠ïâ|ç«ï^ ¨¿] ¶Ð©¸ çkÂïéVD. EÅÍ> ïâ|ç«ï^, Açï©Ã¦D \u®D ØÃBò¦[ ¸«·öÂï©Ã|D.6. gEöBö¦D Àºï^ ¼ïâï WçªÂzD ¼ï^sïçe ¨¿] ¶Ð©Aºï^. gEöBö[ ¼kõ|¼ïV^ / ¶¤s©A   kVµï kVªïD !kVµï ¯¼éVïD !!#Bçkï¼e mçð !!! ¨_éV© Aï¿D ÖçÅkмï ! Øå.69, NSK  T], ØÄ_kA«D, ¼ïVBDAÝ#ì - 641 026.  >tµåV|, ÖÍ]BV. ¼ÃV[ : + 91 96290 32767 E-mail : giriiyyapublications@gmail.com Website : www.giriiyyapublications.com ¶ç\]¥D g¼«VÂþBxD \V> Ö>µ Øk¹X| þönBV é¹¼ï-[ü gEöBì:]ò.  êéì ÃVüïì,    W®kªì, ¶ªV¦t Ø>«¸ àáõ¼¦[. mçð gEöBì:]ò. ·z\Vì   (\òÝmkì)ØÃV^áVßE.k½kç\©A:]ò. é. sÛF,   ¼ïVçk. WìkVï ¶Kkéìï^:]ò. «V.pMkVÄ[ ,  ¼ïVçk. ]ò. ¼ïV. åÍ>¼ïVÃV_,  ¼ïVçk.  ]ò. Ø>. ïÍ>k½¼k_,  ØÃV^áVßE. ]ò. «s, ØÄ[çª.¶ßÄïD: þö¼Bâ½Ëü ½çÄ[ & ¸öõâü ¼ïVçk.   ¶ç\]¥D g¼«VÂþBxD  www.amaidhiyumaarokiyamum.com 03 ¶ç\] g¼«VÂþBDÖ>µsçé : 3: 5: 29:   Ô. 35  ¶ç\]¥D g¼«VÂþBxD >ïk_ ¶¤¥D cöç\ßÄâ¦D ¨[ÐD ÖÍ> ïâ|ç«l[ Jé\Vï ÿµÂïõ¦kV® c^á Ãé ¼ï^sïÓÂz åVD Ã]_ ¶¤Ím ØïV^á ÖòÂþ¼ÅVD.1. >ïk_ ¶¤¥D cöç\ßÄâ¦D ¨[ÅV_ ¨[ª? 2.Ö>ªV_ ØÃVm\ÂïÓÂz ¨[ª ÃB[?3. Öç> ¨©Ã½© ÃB[Ã|Ýmkm?ÖÍ> >ïk_ ¶¤¥D cöç\ß Äâ¦Ý]çª åVD Ø>öÍm ØïVõ| ÃB[Ã|Ýmk>[ Jé\Vï ÿµÂïVbD Ã_¼k® ïVöBºïçá åVD EÅ©ÃVïß ØÄFB x½¥D.1. cºï^ ÄVçéï^ (Road)  zõ|D, za¥\Vï ÖòÍ>V_ ¶ç> Äö ØÄFB x½¥D.2. ¶«· ÄDÃÍ>©Ã⦠>MBVì ÄDÃÍ>©Ã⦠¶çªÝm ¦VÂzØ\õâ (Document) ïçá¥D åVD åï_ ¨|Ým ¶¤Ím ØïV^á x½¥D.3. ¶«· Ø>V¦ìÃVª ¼kçéï^ >V\>\Vï åç¦ØîþÅm ¨M_ ¶ç> ¼kï©Ã|Ý> x½¥D.4. kwÂzï^ Ø>V¦ìÃVª sÄBºïçá mö>\Vï x½Âï x½¥D.5. Äâ¦D Ø>V¦ìÃVª sÄBºïçá  mö>\Vï x½Âï x½¥D.6. Ã^¹ \u®D ï_Ùöï¹_ åç¦ØîD xçżï|ïçá ïçáB x½¥D.7. \òÝmk c>sïçá© ØÃÅ x½¥D.ÖËkV® ¨õðuÅ ½ÄDÃì - 2015  www.amaidhiyumaarokiyamum.com 04 - êéì ÃVüïì  ïk_ ¶¤¥D cöç\ßÄâ¦D >ïk_ ¶¤¥D cöç\ßÄâ¦D RTI (Rights to Information Act)
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x