42302-0.txt

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 69
 
  The Project Gutenberg EBook of Digters uit Suid-Afrika, by Jan F. E. Celliers and J. D. du Toit and C. Louis Leipoldt and D. F. Malherbe This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org/license Title: Digters uit Suid-Afrika Bloemlesing uit die poësie van die Twede Afrikaanse-Taalbeweging
Share
Transcript
  The Project Gutenberg EBook of Digters uit Suid-Afrika, by Jan F E !e iers and J D du Toit and ! #ouis #ei$o dt and D F %a herbeThis eBook is for the use of anyone any&here at no cost and &itha 'ost no restrictions &hatsoe(er )ou 'ay co$y it, gi(e it a&ay orre-use it under the ter's of the Project Gutenberg #icense inc uded&ith this eBook or on ine at &&&gutenbergorg* icenseTit e+ Digters uit Suid-Afrika B oe' esing uit die $osie (an die T&ede Afrikaanse-Taa be&egingAuthor+ Jan F E !e iers J D du Toit ! #ouis #ei$o dt D F %a herbeEditor+ E ! Pienaare ease Date+ %arch ./, 0/.1 2EBook 3401/05#anguage+ Afrikaans!haracter set encoding+ 6TF-7888 STAT 9F T:;S P9JE!T G6TE<BEG EB99= D;GTES 6;T S6;D-AF;=A 888Produced by Steffen :augkDigters uit Suid-AfrikaB#9E%#ES;<G6;T D;E P9>S;E ?A< D;ET@EDE AF;=AA<SE-TAA#BE@EG;<GDE6Dr E ! P;E<AA,P9FESS9 AA< D;E 6<;?ES;TE;T ?A< STE##E<B9S!:?ierde, (er'eerderde drukegte (an herdruk (oorbehouJ : DE B6SS), Be$erk,PET9;A:9##-AF;= 6;TGE?ES-%;J (*h J D6SSEA6 C !o,=AAPSTAD.00AA< D;E #ESE  :ierdie b oe' esing &as aan(ank ik beste' hoofsaak ik(ir <eder andse esers, en daaro' (an n in eiding in<eder ands en n (erk arende &oorde ys (oorsien Assodanig is dit sedert sy eerste (erskyning in ..t&ee'aa herdruk ge&ordAangesien die bunde egter (an die aan(ang af inSuid-Afrika (ee 'eer aftrek ge(ind het dan e ders, enons etterkundige $roduksie sedert die tyd sodanigtoegenee' het dat die bunde in sy oors$ronk ike (or'geen juiste bee d 'eer (ertoon (an die teens&oordigestand (an ons Afrikaanse (erskuns nie, het ek dit&ense ik geag o' die (ierde druk nie a een te hersienen aan te (u nie, 'aar dit ook n sui&er Afrikaanseste'$e te (er een Daaro' (a die oors$ronk ikein eiding en &oord(erk aring hier &eg, en &ord (erdera &at <eder ands &as deur Afrikaans (er(angSedert die tyd het daar ook (an 'y hand n breed(oerigestudie (erskyn oor die Taa en Posie (an die T&edeAfrikaanse-Taa be&egingH, &aaro' ek dit oorbodig beskouo' hier n nu&e in eiding by te (oeg:ierdie (ierde druk is dus 'eer dan n b ote herdruk,nie a een o'dat dit n uitgebreider en 'eeroorsigte ike keuse be(at as die (srce drie nie, 'aarook o'dat die oors$ronk ike keuse hier en daar ge&ysigis (o gens atere insigte?erder &ord bo aan iedere b adsy die naa' (an diebunde (er'e d, &aaraan die gedigte ont een is Dies$e ing is konsek&ent ge'oderniseer-'et n a$o ogieaan die digters &at nog hu e eie s$e ing (o gIEk (ertrou dat die bunde in sy nu&e (or' nog beter aansy doe sa beant&oord as (oorheen Die Saa'ste erSte enbosch, 9kt .0.;<:96DJA< F E !E##;ESGebore .7KL o$ @e ington ;n .74 'et die osse&a naPretoria, &aar sy (ader o$rigter en eerste redakteurge&ord het (an De ?o kste'H Studie o$ Pretoria,Ste enbosch, @e ington en De ft .77-.7/#and'eter, ater staatsbib iotekaris o$ Pretoria.74- 9$ ko''ande tot die end <a die Enge seoor og 'et gesin na Euro$a- etterkundige studie ;n./ terug na Suid-Afrika %edeo$rigter (an Die  Brand&agH-taa $ro$aganda @erksaa' aan die De$t (anBinne  Sake, Pretoria Sedert ..7 buitenge&oneProfessor o$ Ste enboschDie ? akteDie 9sse&aTrouDie #aaste AandDie BrandDie =a'$susterDis a Afrikaner-troos= ein 9ndeugn Snaakse ?ryeryDie %urasieAardgeesteDingaansdagSti e &erkers@ag-hondjiesPresident Steyn=o'aanI%a en PietjieT9T;6S Dr J D D6 T9;TGebore .7 in die PMre  Seun (an Ds S J du T9;T,die (ader (an die Eerste Afrikaanse-Taa be&egingHStudie in Da josafat :ugenote Gedenkskoo ,Burgersdor$ en A'sterda' <a sy terugkeer $redikant o$Potchefstroo' ./1 en sedert ... Professor aan dieTeo ogiese Skoo a daarDie ied (an die osse&a?erge&e en ?ergeetDie 9s%ose ekatseDie drie =indertjies?egko$e$os Ai eursn S$rokieDit is <agDaar ruis n #iedStofDie SterretjieDie oue Put9ggendstond o$ n Boere$ aasPerdekraa - aerDie ?ierk eur is &eer in ge(aarDr ! #96;S #E;P9#DTGebore .77/ o$ @orcester Sy (ader $redikant o$! an&i ia', &aar #E;P9#DT sy kinderjare deurgebringhet Sedert .7 'ede&erker aan :et Dagb adH, ateraan The South African <e&sH 9or ogskorres$ondent (an(erski ende buite andse b aaie gedurende die Enge seoor og Studie in die 'edisyne in #onden ./0-/ <a  groot reise deur Euro$a, A'erika, @es- en 9os-;ndi as'edikus ge(estig in #onden ;n ..4 terug na Suid-Afrika en sedert die tyd 'ediese skoo -ins$ekteur inTrans(aa S a'$a'$er iedjie9ktober'aand;n A'sterda';n die =onsentrasieka'$Aan n See$kissieDie ou B ikkieJa$ieDie ?erk eur'annetjieDie ?oortrekker se (aar&e Die ? akteBy B oukrans@o raad @o te'ade9$ 'y ou a'kietjie;nsu indeAan %u tatu iDie BesteDr D F %A#:EBEGebore .77. in Da josafat PMre  Skoo 'aat (an Totiuso$ die :ugenote Gedenkskoo  Studie in die #ettere o$Ste enbosch, daarna in Freiburg Duits and <a syterugkeer onder&yser o$ !arnar(on-taa $ro$agandaSedert ..7 Professor in Afrikaans aan die Grey6ni(ersiteitsko ege o$ B oe'fonteinDie #ied (an die <ag&indA&endb ik<a die DroogteDie ooskno$$ie9 #ande (o GraanDie See is (o (an E&igheidS aa$: : J96BETGebore .74 o$ %urraysburg 9nder&yser Sedert ./L$rokureur-notaris o$ %idde burg Trans(aa Die Trek Drakensberg afDingaan se Gesante doen ra$$ort aan ho'9$ die #aers aans&er&ende Soe oe-hordes%oeders Skat#ente-oggendDonder&eerDageraadAd( ! J #A<GE<:9?E<Ad(okaat-joerna is o$ 9udtshoorn #ater id (an die=aa$se Pro(insia e aad, &aar hy in ..4 die erkenning
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x