4.Prečišćavanje Otpadnih Gasova

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  Postupci termičke destrukcije (insineracija, termodinamikaistehiometrija , 3 “T” pravilo, principiI opisimetodasaprimerima uređaja ).  Podelametoda prečišćavanja gasovitihkomp. Gasovite zagađujuće materije Izdvajanje: (adsoprcija, apsorpcija) Termička transformacija(sagorevanje, transformacija uslova sagorevanja)  Sagirevanje/Insineracija ã Sagorevanje se  još nazivai insineracijailioksidacija obziromdaobuhvatareakcijuoksidacijekiseonikomnavisokimtemperaturama. ã Č estose čini dajesagorevanjeveomajednostavanipoznatproces,medjutimonpodrazumevanizreakcijakojeobuhvatajuformiranje različitih radikalaodjedinjenjaprisutnihugorivu/otpadutakodasehemizamsagorevanjanazivaimehanizamsagorevanja.  ã Sagorevanjese koristizakontroluemisijeorganskihjedinjenjau vazduh ã Ukolikose obezbedidovoljnovisokaT, dovoljnovreme zadržavanja , kaoI adekvatno mešanje svakiugljovodonikse može oksidovatido CO2 I H2O: Ugljovodonici+O 2 ( energija ) → CO 2 +H 2 O ( energija) Termodinamika i stehiometrija
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x