30_4_18 שחרית

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 19
 
  שחרית - העיתון היומי הדיגיטלי של המגזר החרדי 30/04/2018
Share
Transcript
  626' סמ  ןויליג |30/04/2018 ח עשת  ריי  ו ט  ינש  םוי | ד ס  תחיתפל  עיגי  פמ רט : חוויד ; םילשורי  תורירגשה ? עיגהל  דר לופל  םג  רשפ י  דגנ  ידועסה  רצעה  שרוי  םיקיספמ   ל : םיניטסלפה   שונה . תויונמדזה  ץימחהל ן רי   וה  וישכע   ושחה שדח  רקס  צ נחמה  ת  ליצמ  ץנ  יול  ילרו  ת  ריתומותסנכל  ץוחמ ךירעמ  ינקירמ ה  ןיעי ומה  המחלמל  ששחה  ר וגן רי ל  ל רשי  ןי  לש  תפסונ  הפיקת  יכ  תינקירמ ה  תרושקתל  ורמ  ןיעידומ  ימרוג  המחלמ  ומייתסיש  תומולהמ  יפוליחל   י הל  הלולע  הירוס  ל רשי  היסיס  שמתשהל  ן רי ל  תרשפ מ  היסור : חוויד ã תללוכ  תירוז  םי ייח : ל רשי  ורוקי  ךלהמ  סנכנה  ינקירמ ה  הנידמה  ריכזמ ã רשפ נ   ל : ןמר יל  ןוחטי ה  רש ã התונפקות  ת ו  ן רי  ת  רוצעל ת ז  עונמל  ידכ  המצוע  לעפנ . הירוס  סס תהל  ן רי ל                                                                                                                                      ם  םכילע  ולקיש  תוירקיע  תודוקנו  םיללכ 8 דומע / קסע  םיקהל  םיצור  םת ? תיל רשי  הפיקת  לש  י צ  סיס מ  ועמשנ  םיצוציפהמ ח  זוחמ  םורד  דס  2 30/04/2018 ח עשת   ריי ט   ינש   ם י ' תירחש ' ידרחה   רו יצה   לש   ימויה   יל טגידה   ןותעה : תכרעמ 02-5-380-380 ל רשי - תיליע   רתי 30078 . ד . ת office@shaharit.com   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| : תינחורה   הדעוול   תוינפ h109910@gmail.com - - -   ןכותל   תי רח תכרעמה   ןי ןתותימ , ןנונגס  , תועדומה   םושמ   םימוסרפ ןי ו  , ןתורשכויהשלכ   קנפשוג   תניתנ   ןי , ימו לני ה   קוחה   יפ   לעו   הרות   ןיד   יפ   לע   םייזיפ ) עדימ   ירג מ ןסכ ל  , רי עהל  , קיתעהל   תושעל   ןי |   רח יעצמ םוש לו  ( םיילטיגיד   ו םי וציע ו , תונומת , תו תכה   ןכות שומיש   ןותיעה   ת רי עהל   רוס |   ןותיעה   לש   םייפרגה   ןותיעה   תל ק ןיינועמה  , חוור   ו רחסמ   תורטמלד ל ןותיעה   תכרעמ םשרהל   ךירצ תורומש   תויוכזה   לכ  © ' תופרטצהל '   ימויה   יל טיגידה   ןותעלידרחה   רו יצה   לש  office@shaharit.com   ןו   יע םע  ˆ וע   םיטנופ  '  ח   ל   פייטנופ לילג 25-15  ןלוג 29-16 הפיח 29-17 היר ט 33-18 י לת 29-16 םילשורי 27-17  ש   ר 33-15 תלי 34-22 : םויהל   תיזחת   םיגיצי   םירעש    וננע ןנועמ  „ ע    י ˜ לח   ןנועמ  : ם י  פסונ   ילע  . ינוני ו   ר   ו ‚   „ ע   לי ‚ ר מ   םח    עי  .  ורוטרפמט . י ר    ו ‚    וננע ןנועמ   ללכ   ךר „   : רחמ  „ ע   לי ‚ ר מ   םח    וי ל   ףיסוי  .  רו   ינוני ור םיימו ˜ מ   םירטממ   םייופ ˆ . י ר    םיי ˜ . םימער    ופוס םיוולמ   םירוז ‡   . חרזמ ו   םור „  ילחנ  ונופט  מ    ח   הר רלודהינטיר ט שילורי הילרטסו רלוד 3.59704.99344.34322.7134 „ ירפ  „ ו „   //  ונ  רפ   ?  םי ˜ ˆ  ר   מ   םינורח ה   םירושעה   תששב  , ה ירוק   ןופצ   העדיש   הממ   הנוש   גיהנמ   וה   ןו ' גנו ' ג   םיק . הנידמב   כדמה   רטשמה   לש   לזרבה   ןוטלש   תחת   תטלשנ   יה   םהבש   היהש  , ידמל   טקש   שי כ   ותו םיר תמ   רבעהמ   וידידי  . ץייוושב  , ברעמב   דמל   ריעצה   ןו . קינעהל   הלוכי   יהש   תויורשפ ה   ללש   לע  , תיברעמה   תוברתה   לש   לודג   בבוח   התו תירזכ ה   הרוטטקידה   גיהנמל   ךופהיו   םוי   ובי   יכ   ןימ ה   ל   וה  , םימי   םתו ב  , ז הז   תויהל   רומ היה   םהבש   לודגהש  , םילודג   םיח ינש   ול   ויה   יכ   הדבועה   לשב  , להינ   ויב הגהנהל   רחבנ   ריעצה   ןו ' גנו ' ג   םיק  . דוחל   םירקמו   דוחל   תויזחת   םלו . ןוטלשה   סכ   ת שריש   םיקחשמ   םחתמל   סנכיהל   שקיב   קרש  , ם נ  ' גנו ' ג   םיק   לודגה   ויח קפיסש   היירורעשה   רח ל   רח לו  , חדוה   וה  . הלפשהה   לע   םלועמ   ול   חלס   ל   ב ה  . ףיוזמ   ןוכרד   ומע   שונ   והשכ  , ןפיב . יופצה   רצעה   שרוי   תויהל   ךפה   םיק  , ףסונ   ח תומ   רבודמ   ת ז   לכב  , ץייוושב   ריעצה   םיק   לש   וידומיל   ת רשפ ברעמה   דציכ   רורב   ל   יו ר   םירבדה   עבטמש   ךכ  , וזכש   תורשפ לע   םולחל   םילוכי   קר   ויריעצש   ירוטטקיד   רטשמב   ותוגהנתהב   תונשל  . דימלתכ   ל   י דוו  , ברעמה   ל עיגהל   החפשמה   ןבל   ורשפ י   ל   יכ   ידמל   םעפ  , רעש   רמסל   םיכישממ   ה ירוק   ןופצב   חצרה   ישעמ  . רבד   הניש   ל   ליממ   הז   תירזכ ה   רפסמ   וספתנ   וב   ןורח ה   עורי הו  . םיב ז   למ   בולכל   סנכומש   דודה   הז   םעפ  , לערומש   ח ה   הז   ו צוה   םה  . הנידמה   יחטשל   ץוחמ   ל םינופלט   רפס   חירבהל   םיסנמ   םהשכ   ןוטלשל   םיברוקמ . ולגוה   םהיתוחפשמו   תוריהמב   גרוהל   םלועה   תוקרפתהב   בהלנ   ךמות   ו םולש   רחוש   וני םג   ןו ' גנו ' ג   םיק  .  ל   וה   לרביל  . יניערג   קשנמ   הזרכהב   היה   ם ישש  , םינורח ה   םיירוטסיהה   םידעצה   ת השוע   ת ז   לכב   וה   המל   ז ? תונידמה   ןיב   תוביריה   ץק   לע   ה ירוק   םורדב   םיחוויד   יפל  . ורטשמ   לקתנ   ומע   ףסכב   רוסחמה   יה  , רתוי   הריבסהו   הנוש רה   היצפו ה  . תילכלכ   הניחבמ   הרובש   תקוש   לומ   הנורח ל   ומצע   ת צמ   ינ ירוק   ןופצה   רטשמה  , םורדב   ינדורה   ורטשמ   ת ןכסל   לולע   םג   הז  . הנידמ   גיהנמ   לע   י דוו   םד לכ   לע   השקמ   ףסכב   רוסחמ . טעמ   קוחר   שיחרתב   רבודמ   יכ   ם , ה ירוק   ןופצ   לש   ץרופ   גיהנמל   בשחנ   פמ רט  . ןוטלשל   פמ רט   דלנוד   לש   ותיילע   יה   הינשה   היצפו ה   הסנת   ב הר , לכה   ךסב  . ת ז   ןיבה   ןו ' גנו ' ג   םיק  . תכל   יקיחרמ   םיכלהמ   עצבל   ססהי   לש   ךרד   ל   םנמ םלועב   הקזחה   המצעמה  . ותיב   ת ץצופל   ו , ענ   וה   הב   תבכרה   רבעל   ליט   רגשל   גישהל   ינדורה   רטשמב   םיווקמ  , תעכ  . תעדל   ןי פמ רט   תפוקתב   םלו , הכ   דע   ת ז   התשע   תוקפסמ   תויורשפ תרתוה   ךות  , יניערג   קשנמ   קרפתהל   םתועצמ בו   תוינקירמ תויוברע כסהה   לוטיב   לש   תורשפ לכ   ענמיש   המ  - םיילנויצנבנוק   םיעצמ ב   םורדה   יחרז ב   עוגפל . ברעמה   ידיב   םימ   לבונ   סרפב   י כז   טלחהב   וה  - י ה   יצחב   יטמרדה   יונישל   י רח ןכ פמ רטו  , ןכ   ם פמ רט   לב . המבו קרב   םדוקה   ישנה   הל   הכזש   הממ   רתוי   הברה   המי תמ   הייכז  . םולשל   לע   רתויב   ונשה   םד ב   רבודמ  . ךפיהל  . המבו וני וה  . רהמ   ךכ   לכ   לבונה   סרפ   ת לבקי   ל   יו ר   והש   חיכוהל   ידכ   ד מ   הברה   ץמ תהל   ךרטצי   וה   ןכ   לעו  , םיילרבילה   ל משה   ישנ . יתרקויה   סרפל ןמסיו   ם ר ‡   //  ונ  רפ ם „‡ לכמ  „  מ ל ?  םכח   זי ‡   לכמ   דמולה  ? םכח   והזי :  מוז   ןב   נתה   לש   ותרמ ב   ליחתמ   תוב יקרפמ   יעיבר   קרפ . םד קוזיחל   קוניתמ   השולשו   בנגמ   םירבד   העבש   יתדמל  : ילופינ מ   שוז   יבר   ק הרה   רמ .' ה   תדובעב   הסני  , םויה   לשכנ   ם םג  . ב  . ותו םי ור   ןי שכ   י שחב   ותדובע   השוע  .   : בנגמ   העבש   לש   ידכ   לכה   השוע  . ה  . ותדובע   לע   ושפנ   ת רסומ  . ד  . ורבחמ   בונגי   ל   םלועל  . ג  . רחמ   בוש   ףילחי   לו   ותדובע   ת בהו . ז  . השע   המ   םירח ל   רפסמ   וני . ו  . וישעמ   תובקע   ת רי שהל . תרח ב   התו במו   הכוב   דימ  , המ   רבד   ול   רסחשכ  . ב  . עגרל   חנ   וני ו   תוינקסע   וידי  .   : קוניתמ   השולשו ... להוצו   חמש   דימת   וה  , ושקובמ   למתהשכ  . ג  . םינפ   דימעמ   וני ו   שק //  כרעמ ר „    פונ    רי „  פ ˆ  רכ   ל ץיקה   תות שלו   רמוע לל   םיר „ ח  4 רי „   ˆ פו  מו   לו „‚  םי „ מ   ףונ    ספרמ  + םינורזמ  +  וטימ  10 054-8414188   ןתמ   ת כעמ   הינמרג   תר ח   רו ע   תונוישיר   תיתייווכה   הפועתה   םיעסונ   המירחמשםייל רשי   תו קע הפשחנ   הר חה   תולהנתה   יל רשי   עסונ   תולעהל   ה וריס   ןוש רה   לש ◆   הר חה   סוטמל   םישדח   תונוישיר   תקנעה   הענמנהר חה   יסוטמל ןמסיו   ם ר ‡  ‡   ליעפהל   לחה   הינמרגב   הרובחתה   דרשמ   תייווכ תיתייווכה   הפועתה   תרבח   דגנכ   םימוציע   םייל רשי   םיעסונ   סיטהל   הבוריס   ללגב  , סיוורי . םלועב   םינוש   םידעיל ור םינש   ךשמב   הענמנ   תיתייווכה   הרבחה הנתה   םלו , היסוטמב   םייל רשי   תחקלמ   תוכ   עסונ   ברוס   ז , םיישדוחכ   ינפל   קר   הפשחנ   התול . גנוק   גנוהל   הינמרגמ   הסיטל   תולעל   יל רשי  , ינמרגה   הרובחתה   דרשמ   ינפב   הינועיטב   רסו תייווכב   קוחה   היפל   הנעטב   הרבחה   הטקנ   ךכ   תובקעב  . םייל רשי   םימרוג   םע   רשק   לכ   לע   םסרפו  , םירבדל   ינמרגה   הרובחתה   דרשמ   בישה   םירחהל   תולוכי   ןני הינמרגב   תולעופה   תורבח   יכ   יכ  , רמ נ   ז העדוהב  . םתד   ו ם צומ   לשב   םיעסונ רשי   תחקלמ   ענמיהל   הלוכי   תיתייווכה   הרבחה   רסו ה   יתייווכה   קוחה   לשב  , המצע   תייווכל   םייל   לכב   םצפח   זוחמל   םת בהב   תביוחמ   םלו , ת ז . ירשפ רבדהש   רח םוקמ חתה   דרשמ   לחה   םינורח ה   םימיב  , רומ כ   רש כ  , הרבחה   לע   םימוציע   ליטהל   ןילרבב   הרוב   תונוישיר   ןתמ   ת פקהב   קר   רבודמ   ןוש רה   בלשב  . הינמרגב   םיסוטמ   תתיחנל   םישדח   רבח  , רייוש   ס רדנ , ינמרגה   הרובחתה   רש  , היר וובמ   תיל יצוס - תירצונה   ןימיה   תגלפמ   תעדה   לע   לבקתמ   יתלב ש   ךכב   ךלהמה   ת ריבסה   עקר   לע   םיעסונ   םירחת   הינמרגב   תלעופה   הרבחש . ם צומ  הרכשהל הנשה  לכלו  רמוע    לל  תיקנע  תספרמ + תפצ  רמיצהמישנ  רצוע  ףונ  םע  לסר  תירק , הייקנו  תררוו מ 054-8433088  3 30/04/2018 ח עשת   ריי ט   ינש   ם י       -     03-7707403   1.5.18          19:00    4    31                                     21                     4 30/04/2018 ח עשת   ריי ט   ינש   ם י                <<<<<<<<<<  www.o-m.co.il 072-2222-520    9:00-19:00                    6.5   KONING       73921   499   899     690     27541           50089   2,190     2   5   35022   399   699   2,600   1,090     990.00   1,290        365012.25     2.25   1.75     1490   2000         36550 200     365    160           0       5        2    -       7       6       6       1       1       6        9   299        35001 108     82.5   45   1.43      1.86   89    400     499  .699  305    76       71175     990   1,190 160   184   52      4        35038   163   163    35.5        37151   299   399   60   185   30            ס מח : ם ו ל   ב הר תרירגש   לע   תונגפהב   םידליב   שמתשמ ל רשי   םע   לובגה   רדג   ם ו ה   חילש   ◆   םינדחפ ס מח   ת התניכ   תינקירמ ה   הרירגשהםיניגפמ   רבעל   יריב   ןגוהכ   לש   שומיש   התשע   ל רשי   יכ   זמר   רוז ל ןמסיו   ם ר ‡  ‡   קלחו   םלועב   תובר   תונידמ   דועב   דצל  , ליגרכ  , תובצייתמ   הפורי תונידממ   עובשה   ףוסב   העימשה  , יניטסלפה   ביטרנה   יקינ   ם ו ל   תינקירמ ה   הרירגשה   ןורח ה   ןייפמק   ת תדגונ   בושש   הרימ ילייה   תוירח ה   ת הליטמו  , יניטסלפה   םירקשה   העוצרה   לובגב   םילבחמהו   םיניגפמה   גרהל   גרהיהל   םתו חלשש   ןוגר ה   לע   קווד  -  דגנ   היצקובורפ   תולועפ   ךלהמב   םוקמב . םייל רשי   תוחוכ   הזע   ידלימ   ול   תפכ תמ בש   ימ   שמתשהל   קיספהל   ס מחמ   שורדל   ךירצ   ירוח מ   תורתתסה  . םיחתות   רשבכ   םהב   סחיב   וליפ ינדחפ   השעמ   יה   םיחרז ענש   הבישיב   ילייה   הרמ , םיטסירורטל . ם ו ה   לש   ןוחטיבה   תצעומב   הכר ימ דגנ   םג   ונווכ   ילייה   לש   הירבד   ןוכיתה   חרזמל   ם ו ה   חילש   לש   ותר   לש   ל רשיל   רקש  , בונדלמ   י לוקינ   זמרו  , םיניגפמה   דגנ   היח   קשנב   שמתשהל לפה   םיניגפמב   םניחל   תגרוה   ל רשי   יכ . םיניטס  41 וגרהנ   רדגב   תומוהמה   ץורפ   ז מ מה   םיטסירורט   לודגה   םקלח  , םד ינב . העוצרב   רורטה   ינוגר םע   םיהוז הי פיקיו  . תו חו מה   תומו ה   לש   תיללכה   תרצעה   ן רי ל   תרשפ מ   היסור  : יברע   חווידהירוסב   הסיסבב   שמתשהל יסורה   םימימח   סיסב   ךותב   צמנ   םהמ   דח ◆   הירוס   יבחרב   םיסיסב   םירשעכ   םנשי   ן רי ל  , חווידה   יפל ןמסיו   ם ר ‡  ‡   ורל   ל רשי   ןיב   תקולחמה   לצב וסל   רוכמל   תיסורה   הנווכה   עקרב  , היס   המסרופ  , תומדקתמ   מ נ   תוכרעמ   היר   םייברע   תרושקת   ילכב   העידי   לומת שהל   ן רי ל   תרשפ מ   היסור   היפלו   הירוסבש   םימימח   יסורה   סיסבב   שמת   ןרהט   לש   החוכ   תמצעהו   תרבגה   ךרוצל . העוסשה   הנידמב  , יברע - ל סדוק - ל ב   חוויד   יפל   סיסבב   קשנ   ילכו   תוחוכ   הקיזחמ   ן רי רעה   ןותיעב  . הירוסבש   םימימח   יסורה   תוחוכ   לש   תוחכונה   תפמ   ת ורקיס   יב   הססבתהש  , הירוס   תמד לע   םיינ רי מל   היציזופו ב   םינמיהמ   תורוקמ   לע . דס רטש   ן רי ל   יכ   תנעוט   הטטרושש   הפמה   םייטסיגולו   םיי בצ   םיסיסב  19 םנשי   הנידמה   םורדב   ללוכ  , הלוכ   הירוס   יבחרב  . ל רשי   לש   החטשל   בורקה   רוז ב  רי ה   תומקמתהה  , חווידה   יפל   יהו  , העובק   הני יסורה   סיסבב   תינ וכה   רובע   רבעמ   תדוקנכ   רתוי   תשמשמ   תויעישה   תויצילימהו   םיינ רי ה   תוח   לש   החטשב   תיזחה   תודוקנל   תורבעומה . הלוכ   הירוס   וידחי   תוקזחתמ   ן רי ו   היסור   ךכל   תוי רח ןהו  , דס לש   ונוטלש   ת ו סיכב   קיזחמ   ןיידע   ירוסה   ישנהש . הירוס   לש   היחטש   בור   לע   טלושו   רבשמה : הידועסל   ב הר לש   שדחה   הנידמה   ריכזמ בצמהמ   החיוורמ   ן רי ; רתפיהל   בייח   ר טק   םע   ליט   רגוש  , הידועסב   ותתיחנ   םע   ◆   ןו ' גנו ' ג   םיקמ   הבוטל   םשרתה   יכ   רפיס   הנידמה   ריכזמד יר   רבעל   יטסילב ןמסיו   ם ר ‡  ‡   קיימ   ינקירמ ה   הנידמה   ריכזמ   הידועס   יגיהנמל   לומת רק  , ו יפמופ  , ר טק   םע   רבשמה   ת ףירחהל   לש . םידדצה   ןיב   הרשפל   עיגהל   תוסנלו  וקיב   ת לומת םייסש  , ו יפמופ   ותימעל   רמ , ל רשיל   עיגהו   הידועסב   ור   ןיב   תומיעהמ   החיוורמש   ימ   יכ   ידועסה   ת תקזחמש  , ן רי יה   ר טקל   הידועס . תדדובמה   תיברעה   תוכיסנה   םע   הירשק   לע   שח   ינקירמ ה   הנידמה   ריכזמ   דגנ   תידועסה   תודדומתהה   ת ורשב יחנ   םעש   רח ל  , תוינ רי ה   תוחולשה   ד יר   הריבה   רבעל   רגוש   הידועסב   ותת   םי ' תוחה   םידרומה   ידיב   יטסילב   ליט   ת לטבל   ו תונשל   רק   וה  . םינמיתה עצ   ת רצהלו   ן רי םע   ןיערגה   םכסה . רוז ב   תימ לסי ה   הקילבופרה   לש   היד   תח יכ  , ריהצה   רבכ   ו יפמופ   יה  , ודיקפתב   תונוש רה   ויתורטממ   לש   םצעתמה   םיליטה   ךרעמב   עוגפל . ן רי סחייתה   ינקירמ ה   הנידמה   ריכזמ   ןופצב   םולשל   העגה   לש   תורשפ ל   םג   םיקמ   הבוטל   םשרתה   יכ   רמ ו  , ה ירוק   ינפל   םיינשה   תשיגפ   ךלהמב   ןו ' גנו ' ג . שדוחכ
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x