समृद्धिकालागि सुशासनः अभ्यास र पाठ- 28 DEC 2018 - Good Governance for Prosperity- Practice and lessions.pptx

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 138
 
  समृद्धिकालागि सुशासनः अभ्यास र पाठ- 28 DEC 2018 - Good Governance for Prosperity- Practice and lessions.pptx
Share
Transcript
   नेपालसेफकेोेीसरच  (  एनसीसीआ  )  जावलाखेल  ,  ललतपु २८से  , २०१७   वषयसूरी  १ . अधयनकोपेव २ . ाराकाअासनयणकायास ३ .  ा  -  नागकस  ,  सुशासनकाअासतनकोभाव  (  क  )  सावचजनकसुनुवाईसामाजकलेखापीण  (  ख  )  सूरनातथासंरा  :  ाकाअासनागकको पर    नागकवाप    सूरनाअकाी    सूरनाकोहक ४ . मतानमाचण  ,  सासमयकोअबकोढारा ५  .  नषच   १ . अधयनकोपेव    थम पंरवषय योजना  (  सन् १९५६ ) -  कुल   .  ५७ . ६ को  वकासखरचवनयोजन    रौौंपंरवषय योजना  -  कुल लगानमा बढोी ग २४२४९६ कोपुयाचउनेल    ाय सबै आवक योजनाले वकास  ,  ा    य समृद  ,  नागक  सहभागता  सुशासनलाई जो एका छन्  –  त  ,  अपेा  गेअनुपनतजाहासलनसकेकोछैन।   सैले ,  योजनाब वकासका आवक योजनाहले वकासको ढारा  कायचशा मा तय गन हेछन् ,  त अपेा  गेअनुप नै वकास ल हासल गनच नीत नमाचण  ,  योजना  छनौट  कायाचयनको पमा सुशासन  नागक  सहभागताकोभूमकाबढीमहपूणचनेहेछ।  १ . अधयनकोपेव  …   नणाचयक तहमा महला तथा सीमाकृत जाती  /  समुाय  / े आको सहभागता तथा संलता नतजामुदख नभई  यामुदखभएकोकायाचयनमााजनीतकतथासासनक  नेतृकोअपाशचेाराीवृहावीभएकोछ।   जसकाण  ,  द  ,  संथा  णालीबर मता नमाचण तथा  साभावकाीनसके कोछैन।  ारा भएका तथा अनयमतता भएका नसे सावचजनक  महका जे -  जत ठुला  -  साना मुाह सावचजनक भए ती ाय अदमटुोमापुगेनन्।   कानुनीछहको   ु पयोगगाथचसमूहहलेरलखेलगन  उनीहकै ाथचअनुपसंसभैपनाथचसमूहतयाभए    कमचराीतमा केीकृत मानसकता  ,  जेवाी नलने वृ  ाजनीतकआथामाआातकायचशैलीबढ्ै गए।  १ . अधयनकोपेव  …   सावचजनक सेवा वाह  अ सावचजनक सोकाका  सवालमा सावचजनक सुनुवाई  सामाजक लेखापणका  कायचम माफचत ा ने सुझावलाई   राो सोन  ननु ,   कायचममा तुतच सहभागता नभईकन रयानाक  सहभागताबढीनु ,   महालेखालेहेनअटपनबढीयामुदखमाैनु ,   नागक बापमा उेख भएअनुसा सेवा नपाउा  सेवााहीलेतपूतचपाउनुपनावानमाताननु ,   सूरना तथा संराको हकत नागकको परतता तथा  परकमनु ,     ारा नयणका नकायबर मता नमाचण  ,  सा  ,    तावथापन  (  समय  )  कोअवथाकमजोनु
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x