27_4_18 שחרית

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 24
 
  שחרית - העיתון היומי הדיגיטלי של המגזר החרדי 27/04/2018
Share
Transcript
  ת ש   ינמזילשוריר ינ . ע   ןיעידומפיחמש   תי על ת ש   תסינכ 18:4118:5718:5118:5118:4018:50 ת ש   ת יצי 18:4118:5718:5118:5118:4018:50 םת   וני ר 20:3420:3120:3320:3320:3320:32 ת שה   ת יציו   תסינכ   ינמז םולש   ת ש   תכר 624' סמ  ןויליג |27/04/2018 ח עשת  ריי    י  ק שרעו  םוי | ד ס זמור ' ץירטומס  ריחמ  גת  יעורי  לש  היצרפסנוק – כ  שה םיי מ  ןמר יל  ףוקתת  ן רי  ם –  י  לת  ת ןרהט  ת  ףוקתנ ךירעמ  ןורקמ  ת  לט י  פמ רט  ןיערגה  םכסהן רי  םע יעו ש  יטילופ  םוכיס /  שמש  תי ל  םילש רי  ןי  תינכתמ  קלח – היזלמ  לוסיחה : חוויד  היה  שט - ל ; דסומה  לש  הפיקמה ירוק  ןופצ  םע  קשנ  תו קסע   רועמ ה רע  דירחמ  ןוס  רח ל  וגרהנ  םירענ  העשתתיפצ  לחנ  ןופטיש  ופחסנש  םורד ש  תיפצ  לחנ  םירהצ  לומת  ולייט   י  לת ' ןויצ  ינ ' תי צ  םדקה  הניכמהמ  םידימלת 25 ינוני   צמ  וצלוח 2, וגרהנ  םידימלת  העשת ã זע  ןופטישל  ועלקנ  םה  תורופס  תוקד  ךות ã חלמה  םי  תרקוח  הרטשמה ã הייחל  ד כ  ששח  םייקו  תרדענ  ןיידע  תח  הרענ ã עגפ   לל  ץלחיהל  וחילצה 13- ו  רוז  תונופטיש  לע  תומדקומה  תוערתהה  תורמל  לויטה  ת  עצ ל  רשי  ימ 90 ש לפ  / שורפ   ס ה  : םוליצ  3 27/04/2018 ח עשת   ריי י   ק שרעו   םוי                                                                                                                                                         םימרמ   םירגהמה : המיש מ   תינדה   הטילקה   תרש ה נה   תובוט   גישהל   הרטמב   תונוטלשה   ת הנידמה   ךות   ל הריגהל   תדגנתמ   תינדה   הרשה   ◆   תכל   תוקיחרמ   תובטהב   תוכזל   הרטמב   םליגל   עגונב   םירקשמ   םירגהמ  , הירבדל ןמסיו   ם ר ‡    קרמנד   לש   הטילקה   תרש   םירגהמה   ת תופירחב   לומת הפקת . הצר ימוחתב   םיהושה  , גרביוטס   רגיני , תינדה   הרשה   דגנתמ   רש , קומעה   ןימיה   םע   ההוזמה  , הנידמה   ימוחתל   םירגהמה   תעגהל   ףקותב   םירגהמה   לש   תו מר   ישעמ   לומת הפשח   םהירקש   תועצמ ב   גישהל   םישקבמה . םיסמה   ימלשמ   ןובשח   לע   תובטה   םירגהמ   לש   המרעה  , הירבדל   ל ןפוד   צוי   הרקמ   הני קוחה   לע   תכימתבו   ימוי   םוי   ןפו ב   תישענש   וזכ   הרפיס   גרביוטס  . תימלסומה   הליהקה   םסרפ   םיטילפל   עייסמה   םיוסמ   ןוגר יכ   תכרוע   ותו יכוניח   ןחבמ   תובושת   ת . םייחל   םניכהל   הרטמב   םירגהמל   קרמנד   ומכ   םינוש   םימוחתב   קסוע   רש , ןחבמה ר ה   ידיב   ףלדוה  , דועו   הביתכ  , ה ירק   ךרוצה   ת םירגהמל   ךוסחל   הרטמב   ןוג   םהו   רח מ  , ןחבמל   םדוק   דומילב   לומעל   ןהש   ומכ   תובושתה   ת קיתעהל   םילוכי . רמוחה   דומילב   ךרוצ   ילבמ   יכ  , דוע   הרמ תינדה   הרשה   םירקשמ   םירגהמהמ   דו מ   םיבר   םהש   םירפסמ   םה . םהיליגל   עגונב   םירגובמ   םהש   ף לע  18 ליגל   תחתמ   עויס   יקנעמב   תוכזל   הרטמב   ת ז  , רתוי   יה  . גרביוטס   הרמ , רתוי   םיבידנ   לע   קרמנד   תמלשמש   ריחמה   יכ   הנייצ   לע   דמוע  18 ליגל   תחתמ   רגהמל   עויס . םירלוד   ףל 80- מ   הלעמל   תפרצ   ישנ  : ךירעמ   ןורקמ   שורפי   פמ רט   ןיערגה   םכסהמ ן רי םע   שורפי   פמ רט  , ןורקמ   תכרעהל   םיעינממ   םכסההמ   רבד   לש   ופוסב   לקרמ   ◆   םינקירמ - םינפ   םייטילופ   ליעפהל   הסנתו   ב הר ב   םויה   תחנתםינקירמ ה   לע   ץחל   יה   ף ןמסיו   ם ר ‡    המב   בושי   ןורקמ   ל ונמע   תפרצ   ישנ   םימי   השולש   ןב   רוקיב   רח ל   ותנידמל   םויה   ךל מ ה   ישנה   ת ענכשל   הסינ   וכלהמב  , ב הר ב   ן רי םע   םתחנש   םכסההמ   שורפל   לש   ינקיר   םוינרו ה   תרשעה   תקספה   ת ללוכו  2015- ב סה   תרסה   תרומת   תימ לסי ה   הקילבופרה   לש   תוחישהו   ויצמ מ   תורמל  . תוימו לניבה   תויצקנ   יכ   ה רנ   ב הר ישנ   םע   םייקש   תוכשוממה  - ורוקיב   לש   לעה   תרטמב   לשכנ   יתפרצה   ישנה   ךכ  , לטבתהל   יופצ   ןכ ן רי םע   ןיערגה   םכסהו  . םירזו   םינקירמ םיבתכ   ינזו ב   לומת ךירעה   ותעיסנב   ןורקמ   לש   תירקיעה   ותרטמ   לש   פמ רט   ישנה   ת ענכשל   התייה   ב הר ל   ךרד   וצמל   ל ן רי םע   םכסההמ   שורפל   הי רב   םכסהה   ת ורפשיש   םייוניש   וב   ףיסוהל   יכ   ועידוה   םינ רי הש   תורמל   ת ז  . תינקירמ ה  . םכסההמ   דח ףיעס   ולו   תונשל   םתנווכב   ןי יופצ  , ותרטמב   המוד  , ב הר ב   ףסונ   רוקיב   תחלשמ   לש   העגה   לולכי   והו  , םויה   םייקתהל   תירלצנקה   תוש רב   ב הר ל   הינמרגמ   הלודג   םכסהה   תר שהב   יה   ף תכמותה  , לקרמ   הלגנ ינמרגה   ץוחה   דרשמ   רסמ   לומת . ולוטיב - י בו   תר שהב   תכמות   הינמרג   היפל   תימשר   העדוה   הרימ . םייוניש   לל   והש   יפכ   ן רי םע   םכסהה ורקה   התירב   תלעב  , תיתפרצה   הדמעהמ   הנוש   וז . םכסהה   יונישב   תכמותה  , הינמרג   לש   הב   סרגנוקב   ןורקמ   תפרצ   ישנ   ם נ   םושלש   קשנ   היהי   ן רי לש   רוס יכ   רמ ו  , ינקירמ ה . םלועל   יניערג   ןורקמ   ךירעמ  , רומ כ   הנותחתה   הרושב   ב הר ו   רח מ   רבד   לש   ופוסב   לטובי   םכסהה   יכ   םיעינממ   םכסההמ   שורפי   פמ רט . ונממ   שורפת   ישנה   לומת רמ , ב הר ב   םיימינפ   םייטילופ  . יתפרצה ן לה   תי ה   תור וד  : םוליצ  . ןורקמ   םע   פמ רט
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x