25 μαρτιου 2017

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 8
 
  σκετς
Share
Transcript
  (Άστεγοι ξαπλωμένοι στα παγκάκια. Χτυπάει το ξυπνητήρι. Ξυπνάει ο ένας. Τεντώνεται, πιάνει και κοιτάει το ρολόι. ! άστεγος#$ο%τα &ρε παι'% μου πως περνάει η ώρα. Ξπνα, )μμανουήλ, ξημέρωσε. )*τάμισι ε%ναι+ Ξπνα, )μμανουήλ. άστεγος#-λα ρε άνο άσε με να κοιμη/ώ λ%γο ακόμα να το 0αρώ. (1κεπά2εται τελε%ως ! άστεγος#3αι, &λέπεις σήμερα κοιμη/ήκαμε σε απαλό στρώμα και πρέπει να το ευ0αριστη/ομε. (πηγα%νει και τον ξεσκεπά2ει1ήκω4 Ξέ0ασες ότι μας ε%παν οι υπάλληλοι του  5ήμου ότι πρέπει να *γουμε νωρ%ς επει'ή ε%ναι η γιορτή της 67 ης  αρτ%ου και 'εν πρέπει να μας &λέπει ο κόσμος. άστεγος#(1ηκώνει το σώμα του, ξνει το κε*άλι του$ι έ&λεπα ρε συ άνο, ένα όνειρο. ! άστεγος#Τι όνειρο8 ήπως ότι &γήκαμε από το μνημόνιο. άστεγος#Τσου. ! άστεγος#ήπως /α επιστρέ9ουν στον κοσμάκη τους μισ/ος και τις συντάξεις που έκο9αν8 άστεγος#$αλά, αυτό οτε στα όνειρα 'εν γ%νονται. ! άστεγος#)4 :έγε λοιπόν /α με σκάσεις. (πα%νουν οι εργάτες του 5ήμου, &ά2ουν τις σκάλες και *τιά0νουν τις σημα%ες.3α ήρ/αν. )%'ες που στα ;λεγα. ά2ευε τώρα γρήγορα. άστεγος#<υ*4 $ανε%ς 'εν μπορε% να ησυ0άσει.(α2εουν τα πράγματα, κά/ονται στα παγκάκια. =εγουν οι υπάλληλοι. ! άστεγος#>ια λέγε τώρα τι όνειρο ε%'ες. άστεγος#)+ τώρα τι να σου πω+ ! άστεγος#-λα λέγε μωρέ /α με σκάσεις. άστεγος#Τέλος πάντων. Τι να σου πω, *α%νεται ότι επηρεάσ/ηκα από το κλ%μα των ημερών. ! άστεγος#)4 Τι ε%'ες4 :έγε μωρέ. άστεγος#3α λέει, ότι 2οσα την περ%ο'ο της Τουρκοκρατ%ας κι ήμουνα κλέ*της. ! άστεγος#$λέ*της44 Τι κλέ*της8 1αν κι αυτος μην πω τώρα και παρεξηγη/ώ4... άστεγος#?ε συ άνο, ανιστόρητος ε%σαι. ου *α%νεσαι το&λο /α ήσουν στο σ0ολε%ο. 5εν ξέρεις ότι κλέ*τες ε%0αν ονομαστε% οι -λληνες που 'εν ε%0αν  αντέξει την σκλα&ιά και ε%0αν ανέ&ει στα &ουνά8 ! άστεγος#!4 έτσι πες μου. )%πα κι εγώ. Τι 'ουλειά έ0ουν οι κλέ*τες του 6@ με όλους αυτος που κατακλέ&ουν το κράτος μου. άστεγος#$ι ε%πανε πως τα *άγαμε και μα2%. $ατάλα&ες+ ! άστεγος#3αι ρε )μμανουήλ, και τώρα την πληρώνει ο κοσμάκης -μ*ια, *όροι παντο. άστεγος#3αι μόνο στο+ ! άστεγος#ην το πεις. (1ηκώνει απαγορευτικά τα 0έρια.+ άστεγος#(ε απορ%α 1τον πνο 'εν έ&αλαν *όρο. Τι νόμι2ες. ! άστεγος#Τ%ποτα, τ%ποτα. >ια λέγε λοιπόν+ τι ε%'ες στο όνειρό σου8 άστεγος#3α+ λέει. Aοσα στα 0ρόνια που ήμασταν σκλα&ωμένοι στους Τορκους και επει'ή 'εν άντεξα αυτά που μας έκαναν οι Τορκοι και τα τσιράκια τους, οι πλοσιοι κοτσαμπάση'ες ανέ&ηκαστο &ουνό. ! άστεγος#$ι εκε% κρο α'ερ*έ μου, ε4 ($ουνώντας το κε*άλι. άστεγος#$ρο. Bολ 'σκολες συν/ήκες. $οιμόμασταν σε σπηλιές , κά/ε μέρα εξασκομασταν στη σκοπο&ολή, γυμνα2όμασταν για να ε%μαστε ετοιμοπόλεμοι. Bολλές *ορές κάναμε επι/έσεις εναντ%ον των Τορκων κι όταν άρ0ισε η επανάσταση οι κλέ*τες έτρεξαν πρώτοι να πολεμήσουν για την ελευ/ρ%α της πατρ%'ας. ! άστεγος#3αι μωρέ+ Τώρα που το λες αρ0%2ω κι εγ ώ να /υμάμαι που ο 'άσκαλος στο σ0ολε%ο μας έλεγε γιατους αγώνες των κλε*τών και πόσο &οή/ησαν στην επανάσταση του @C6@.(εμ*αν%2ονται οι μα/ήτριες στη σκηνή. γά2ουν *ωτογρα*%α. ! μα/ήτρια#Τι λέτε κα/όμαστε λ%γο+ μα/ήτρια#3αι &ρε κορ%τσια. Bε%νασα, να *άμε τα κουλορια μας.> μα/ήτρια#!μάν )υαγγελ%α+ Το μυαλό σου στο *αγητό το έ0εις συνέ0εια.($ά/ονται. D )υαγγελ%α &γά2ει τα κουλορια, τα μοιρά2ει. ! μα/ήτρια#!υτο% οι κριοι στο 'ιπλανό παγκάκι πρέπει να ε%ναιάστεγοι. πορε% να πεινάνε.> μα/ήτρια#Τι λέτε να τους 'ώσουμε κουλορια.   ! μα/ήτρια#5εν ε%ναι κακή ι'έα. (D )υαγγελ%α σ*%γγει την σακολα.> μα/ήτρια#)υαγγελ%α444 μα/ήτρια#(Τα κοιτάει. ουτ2ου*λιά2ει και τα '%νει στη μα/ήτρια ! . ! μα/ήτρια#(Bηγα%νει προς τους άστεγους >εια σας. Eα /έλαμε να σας προσ*έρουμε αυτά τα κουλορια.Άστεγοι#)υ0αριστομε να ε%στε καλά.($%νηση ευ0αριστ%ας προς τις άλλες. Το κορ%τσι επιστρέ*ει στο παγκάκι. <ι άστεγοι τρώνε.  5ε%0νουν ό,τι ε%ναι νόστιμα. ! άστεγος#5εν ε%0ατε σ0ολε%ο σήμερα8> μα/ήτρια#)%0αμε γιορτή για την ε/νική επέτειο της 67 ης  αρτ%ου. άστεγος#$ι μεις συ2ητάγαμε για τους κλέ*τες του 6@. μα/ήτρια#Fταν μεγάλη η προσ*ορά τους στο υπό'ουλο έ/νος γιG αυτό ο λαός τους τιμάει και τους /υμάται ακόμη. ! μα/ήτρια#Fταν απλο% άν/ρωποι που 'εν ή/ελαν να ε%ναι σκλά&οι, άν/ρωποι 'ετερης κατηγορ%ας. μα/ήτρια#Hπως και σήμερα που ουσιαστικά 2ομε σε μια οικονομική σκλα&ιά. Hμηροι των 'ανειστών4 ! άστεγος#πρά&ο παι'ιά. )υτυ0ώς έ0ετε καταλά&ει τι γ%νεται.> μα/ήτρια#έ&αια 'εν ήταν μόνο οι κλέ*τες, ήταν κι άλλοι πολλο% που πρόσ*εραν. ! μα/ήτρια#< !'αμάντιος $οραής με τα συγγράμματά του &οή/ησε τους -λληνες να καταλά&ουν το νόημα της )λευ/ερ%ας. μα/ήτρια#>ιατ% ο ?ήγας =ερα%ος 'εν προετο%μασε το έ'α*ος για τον ξεσηκωμό των )λλήνων.> μα/ήτρια#-'ωσε τον 'ικό του αγώνα στέλνοντας από το εξωτερικό που ήταν &ι&λ%α, περιο'ικά, ε*ημερ%'ες+ άστεγος#!υτός 'εν έγρα9ε και τον Eοριο8 ! άστεγος#!υτό το ξέρω κι εγώ. ε τον Eοριο συγκ%νησε τους νέους της επο0ής κι έγινε το σμ&ολο του αγώνα για την ελευ/ερ%α. ! μα/ήτρια#Eα πρέπει να σας άρεσε η Iστορ%α του σ0ολε%ου. πρά&ο που την /υμάστε. ! άστεγος#-τσι ε%ναι κορ%τσι μου. Bρέπει να /υμάστε την Iστορ%α μας. :αός που 'εν γνωρ%2ει την ιστορ%α του  'εν έ0ει μέλλον. άστεγος#!4 και μένα πριν μου το παι2ες ανήξερος, ε8 μα/ήτρια#έ&αια υπήρ0αν κι άλλοι πολλο% που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη 'ιάρκεια της επανάστασης.> μα/ήτρια#!/ανάσιος 5ιάκος, $ολοκοτρώνης, Bαπα*λέσσας, $αραJσκάκης, άρκος πότσαρης ! άστεγος#Τι να πρωτο/υμη/ε% κανε%ς8 άστεγος#Τι παλικάρι αυτός ο !/ανάσιος 5ιάκος4 Bολέμησε μέ0ρι τέλους ακόμα και με σπασμένο σπα/%4 ! μα/ήτρια#3αι, κι όταν τον συνέλα&αν οι Τορκοι παρόλο που /α μποροσε να σω/ε%, 'εν αλλαξοπ%στησε, οτε πρό'ωσε την ι'έα της ελευ/ερ%ας και προτ%μησε ναπε/άνει4 ! άστεγος#-τσι ε%ναι άμα έ0εις ι'ανικά. H0ι σαν κάποιους άλλους+ άστεγος#<νόματα 'εν λέμε+ μα/ήτρια#>ιατ% ο $ολοκοτρώνης 'εν ήταν από τους μεγαλτερους ηγέτες8 ε την εξυπνά'α του και τις ικανότητές του έ'ωσε μεγάλες ν%κες στην 'ιάρκεια της επανάστασης.> μα/ήτρια#Τριπολιτσά, 5ερ&ενάκια+. ! άστεγος#$αι να *ανταστε%τε παι'ιά ότι αυτόν τον άν/ρωπο οι πολιτικο% τον κατηγόρησαν για προ'οσ%α και τον έκλεισαν *υλακή4 (έντονα(<ι μα/ητές κι ο άλλος άστεγος κουνάνε το κε*άλι τους μει'ιά2οντας άστεγος#ην τυ0όν και 0άσουν την εξουσ%α. Τα %'ια 'εν κάνουν και σήμερα8 < ένας κατηγορε% τον άλλον γιαπρο'ότη, αντ% να ε%ναι ενωμένοι για να σώσουν την0ώρα. ! άστεγος#-λα μωρέ4 Τις καρέκλες σκέ*τονται. !ν εν'ια*ερόταν για την 0ώρα, 'ε /α 0αμε *τάσει ε'ώ που ε%μαστε4 ! μα/ήτρια#-0ετε '%κιο. Eυμάμαι απG την ιστορ%α όταν ο Iμπραήμ ε%0ε μπει στην Bελοπόννησο και κιν'νευε η επανάσταση, ο Bαπα*λέσσας τους παρακαλοσε να &γάλουν τον $ολοκοτρώνη απG την *υλακή αλλά που αυτο%444 ( όλοι κουνον κοροJ'ευτικά το κε*άλι μα/ήτρια#D επανάσταση κιν'νευε και αυτο% έ&α2αν πάνω απG όλα τους εγωισμος και την αξουσ%α.> μα/ήτρια#$ι ο Bαπα*λέσσας πήγε μόνος του στο ανιάκι με λ%γα παλικάρια για να πολεμήσει τον Iμπραήμ σε
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x