25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017-18.pptx

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  25η Μαρτίου 1821 1 Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε· ἀλλ᾿ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοι· Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε. 2 Τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου; 3 Τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου; 4 5 6 7 Κεφάλι από
Share
Transcript
  25 η Μαρτίου 1821 1  Τ ῇ ὑ περμάχ ῳ στρατηγ ῷ τ ὰ νικητήρια, ὡ ςλυτρωθε  ῖ σατ ῶ νδειν ῶ νε ὐ χαριστήρια , ἀ ναγράφωσοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε· ἀ λλ ᾿ ὡ ς ἔ χουσατ ὸ κράτος ἀ προσμάχητον , ἐ κπαντοίων με κινδύνων ἐ λευθέρωσον , ἵ  νακράζω σοι· Χα  ῖ ρε, Νύμφη ἀ νύμφευτε . 2  3 Τι γιορτάζουμε την 25 η Μαρτίου;  4 Τι γιορτάζουμε την 25 η Μαρτίου;
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x