[21]. Trần Thị Thu Hà (2019). Phát triển kỹ năng toán học trong giáo dục STEM cho học sinh thông qua dạy học Hình học lớp 10. Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục, Trường Đại học Giáo dục - Đại

Please download to get full document.

View again

of 107
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 3
 
 

Comics

  [21]. Trần Thị Thu Hà (2019). Phát triển kỹ năng toán học trong giáo dục STEM cho học sinh thông qua dạy học Hình học lớp 10. Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Share
Transcript
    ĐẠ I H Ọ C QU Ố C GIA HÀ N Ộ I TRƯỜNG ĐẠ I H Ọ C GIÁO D Ụ C TR  Ầ N TH Ị  THU HÀ PHÁT TRI Ể N K  Ỹ   NĂNG TOÁN HỌ C TRONG GIÁO D Ụ C STEM CHO H Ọ C SINH THÔNG QUA D Ạ Y H Ọ C HÌNH H Ọ C L Ớ  P 10 LU ẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠ M TOÁN HÀ N Ộ I - 2019    ĐẠ I H Ọ C QU Ố C GIA HÀ N Ộ I TRƯỜNG ĐẠ I H Ọ C GIÁO D Ụ C TR  Ầ N TH Ị  THU HÀ PHÁT TRI Ể N K  Ỹ   NĂNG TOÁN HỌ C TRONG GIÁO D Ụ C STEM CHO H Ọ C SINH THÔNG QUA D Ạ Y H Ọ C HÌNH H Ọ C L Ớ  P 10 LU ẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠ M TOÁN CHUYÊN NGÀNH LÝ LU ẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠ Y H Ọ C B Ộ  MÔN TOÁN Mã s ố : 8 14 01 11 Ngườ  i hướ  ng d ẫ n khoa h ọ c: PGS.TS. Nguy ễ n Danh Nam HÀ N Ộ I - 2019  i L ỜI CAM ĐOAN   Tôi xin cam đoan r  ằ ng các k  ế t qu ả  trình bày trong lu ận văn này là không bị  trùng l ặ  p v ớ  i các lu ận văn trước đây. Nguồ n tài li ệ u s ử  d ụ ng cho vi ệ c hoàn thành lu ận văn là các nguồ n tài li ệ u m ở  . Các thông tin, tài li ệ u trong lu ận văn này đã đượ  c ghi rõ ngu ồ n g ố c.  Hà N  ộ i      6 ăm  2019 T g    Tr ầ n Th ị  Thu Hà Xác nh  n c ủ a Khoa chuyên môn Xác nh  n c ủ a gườ hướ  ng d ẫ n khoa h ọ c PGS.TS. Nguy ễ n Danh Nam  ii  iii L Ờ  I C ẢM ƠN Tôi xin bày t ỏ  lòng kính tr  ọ ng và bi ết ơn sâu sắ c t ớ  i PGS.TS. Nguy ễ n Danh Nam, người đã hế t s ứ c t ậ n tâm trong vi ệc định hướ  ng, ch ỉ   đạ o và giúp đỡ   v ề  m ặ t chuyên môn để  tôi có th ể   hoàn thành đượ  c lu ận văn này.  Tôi xin g ử i l ờ  i c ảm ơn chân thành tớ  i toàn th ể  các gi ả ng viên, cán b ộ   trường Đạ i h ọ c Giáo D ục, Đạ i h ọ c Qu ố c gia Hà N ội đã giúp đỡ  , t ạo điề u ki ệ n thu ậ n l ợ  i cho tôi trong su ố t th ờ  i gian h ọ c t ậ  p và nghiên c ứ u t ại trườ  ng. Tôi xin g ử i l ờ  i c ảm ơn sâu sắ c t ớ  i Ban giám hi ệ u, các th ầ y giáo, cô giáo và các em h ọc sinh trường Trườ  ng Trung h ọ c ph ổ  thông Nguy ễ n Trãi, t ỉ nh Nam Đị nh đã nhiệt tình giúp đỡ   và t ạo điề u ki ện cho tôi điề u tra, ti ế n hành th ự c nghi ệ m trong quá trình nghiên c ứ u lu ận văn.  Cu ố i cùng, tôi xin chân thành c ảm ơn gia đình, bạ n bè và các h ọ c viên l ớ   p cao h ọ c Toán QH-2017- S, trường Đạ i h ọ c Giáo d ục đã động viên, giúp đỡ   tôi trong su ố t th ờ  i gian th ự c hi ện đề  tài này.  Hà Nội  6 ăm 2019   T g       Trầ Thị Th H à
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x