ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20-04-18

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 2
 
  kritikobasket
Share
Transcript
    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τ Μ Η Μ Α Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Υ   Δνση: Νίκου Ξυλούρη-Πατέλες Τ.Κ: 71306 ΤΗ.: ! 10 !1#0 6 Ηράκλειο 20/04/2018   $%&: ! 10 !1#0'' (-)*+, : /*+*2*4175*22.82) Πληρ: Τούλης Ν9κλαος ;<αυ=9>τ%κης <9?ρ=ος (-)*+, : @+8A42B,+ 5 *22./  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  C ! DEFΔEDG ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΝ ΜΠΑΣ!ΕΤ ΕΡΓΑΣΙΑ!ΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2018  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΟΜΙΛΟΟΜΑΔΑΟΜΑΔΑΣΚΟΡΓΒΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣΚΡΗΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ38-42ΒΑΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΟΤΕ39-37ΓΒΣΚΟΥΡΑΣICTS HE!S39-24ΓΒ #ET! $!S%&Σ& ΓΟΥΒΕΣ'2-4(ΓΑΛΙΜΕΝΑΡ)ΕΙΟE*+E#SE27-'(ΓΑ!#TC!# #E*T!ΚΑΡΑΤΖΗΣ3'-2,ΓΑΤΕΕ ΤΑΚ.. #!/3(-20   ΒΒΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΡΑΝΟΥΤΣΟΣ2,-,, ΑΒΡ1ΜΑΝΟΣΑΛΑΓΝΙ30-48 ΑΒΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣΤΕ)ΝΑΛΟΥΜΙΝ33-44 ΑΑ%ΑΛ& ΟΗ%ΟΡΟΣ ΜΕΛΗ'9-4,ΒΒΜΕΣΣΑΡΑC$4,-33 ΑΑΕΟΡΙΑΚΟΙΑΣΤΥΝΟΜΙΑ47-'( ΑΑΗΣΕΑΣCS5S S#T47-4(    ΑΑΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ%ΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑ%39-'3 ΑΒΕΛΜΕΚΑΛΤΣΟΜΑΝΙΑ43-33ΒΑΕ%ΙΣΚΟ%ΗΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ3,-'2 Α ΒΚΑΒΑ %ΕΤΡΑΚΗ%ΑΛ& ΗΡΟΔΟΤΟΥ38-74ΒΒ%ΑΓΝΗΡΑΔΑΜΑΝΥΣ3(-2,ΒΑΟΤΕΒΑΓΙ1ΝΙΑ3'-(8ΒΓΜΟΥΣΙΚΗ Σ)ΟΛΗΣ1ΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ'7-'2ΒΑΑΓ&Ι1ΑΝΝΗΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ4(-39 1  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 20-28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΓΗ%ΕΔΟΗΜ6ΝΙΑ1ΡΑΑΓΚΑΤΟΜΙΛΟΟΜΑΔΑΟΜΑΔΑ ΑΟΡΑΚΙΑ%Α 2,642,,,(32ΒΑ%ΟΑ ΜΕΛΗΜΕΛΕΣΣΕΣ ΑΟΡΑΚΙΑ%Α 2,642(3,(33ΒΓΚΟΚΚΑΛΗΣ)ΑΟ) ΑΛΙΚΑΡΝ%Α 2,642(,,(34ΒΓS5E/%ΑΛ& ΑΝΔΡΟΓΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝ%Α 2,64223,(3'ΒΓΟ%ΤΙΚΟΙ%ΥΡΟΣΒΕΣ6ΣΕΑ% ΑΟΡΑΚΙΑΣΑ 2(64(,3,(30ΓΒΑΛΟ%ΟΛΙΣ #ET! $!S ΑΟΡΑΚΙΑΣΑ 2(64(2,,(37ΓΒ%&Σ&ΓΟΥΒΕΣΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΣΑ 2(64((,,(38ΓΒΚΡΗΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑICTS HE!S ΑΛΙΚΑΡΝΣΑ 2(64(23,(39ΒΒI*TE#*SC#ET!H*ΓΗ%ΕΔΟΗΜ6ΝΙΑ1ΡΑΑΓΚΑΤΟΜΙΛΟΟΜΑΔΑΟΜΑΔΑ ΑΟΡΑΚΙΑΔΕ 2364(7,,(4,ΓΑ!#TC!# #E*T!E*+E#SE ΑΟΡΑΚΙΑΔΕ 2364(83,(4(ΑΑ%ΟΡΟΣ ΜΕΛΗΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ ΑΟΡΑΚΙΑΔΕ 23642,('(42ΑΑ%ΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΕΟΡΙΑΚΟΙ ΑΟΡΑΚΙΑΔΕ 23642(4'(43ΑΑΔΙΚΗΓΟΡΟΙ%ΑΛ&ΟΗ ΑΛΙΚΑΡΝΔΕ 2364(9,,(44ΓΑ.. #!/ CΛΙΜΕΝΑΡ)ΕΙΟ ΑΛΙΚΑΡΝΔΕ 23642,3,(4'ΑΒΤΕ)ΝΑΛΟΥΜΙΝΚΑΒΑ %ΕΤΡΑΚΗ ΑΛΙΚΑΡΝΔΕ 236422,,(40ΑΒΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣΑΓ&Ρ1ΜΑΝΟΣ  ΑΟΡΑΚΙΑΤΡ 24642,,,(47ΑΑCS5S S#TΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΟΡΑΚΙΑΤΡ 24642(3,(48ΑΒΑΛΑΓΝΙΕΛΜΕ ΑΛΙΚΑΡΝΤΡ 24642(,,(49ΓΑΤΕΕ ΤΑΚΔΑΣΚΑΛΟΙ ΑΛΙΚΑΡΝΤΡ 2464223,(',ΑΒ%ΑΛ& ΗΡΟΔΟΤΟΥΚΟΥΤΡΗΣ ΑΟΡΑΚΙΑΤΕ 2'642,,,('(ΒΓ)ΑΟ)S5E/ ΑΟΡΑΚΙΑΤΕ 2'642(3,('2ΒΓ%ΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ%ΑΛ&ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΑΟΡΑΚΙΑ%Ε 20642,,,('3ΒΓΥ%ΑΜΟΥΣΙΚΗ Σ)ΟΛΗ ΑΟΡΑΚΙΑ%Ε 20642(3, ('4ΒΓΕΥΑΗΟ%ΤΙΚΟΙ ΑΟΡΑΚΙΑ%Α 27642,,,(''ΒΑΕ%ΙΣΚΟ%ΗΟΤΕ ΑΟΡΑΚΙΑ%Α 27642(3,('0ΒΒC#ET!H*%ΑΓΝΗ ΑΛΙΚΑΡΝ%Α 27642(,,('7ΒΑΒΑΓΙ1ΝΙΑΑΓ&Ι1ΑΝΝΗΣ ΑΛΙΚΑΡΝ%Α 2764223,('8ΒΑΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ%ΟΑ ΑΟΡΑΚΙΑΣΑ 2864(,3,('9ΒΒΡΑΝΟΥΤΣΟΣΡΑΔΑΜΑΝΥΣ ΑΟΡΑΚΙΑΣΑ 2864(2,,(0,ΒΑΜΕΛΕΣΣΕΣΙΤΕ ΑΛΙΚΑΡΝΣΑ 2864((,,(0(ΒΒC$ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΛΙΚΑΡΝΣΑ 2864(23,(02ΒΒΗΡΟΔΟΤΟΣ ΜΕΛΜΕΣΣΑΡΑ  ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ 2
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x