0fi_apostuluicadrudidacticcoordonator (8).doc

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  FIŞA POSTULUI DENUMIREA POSTULUI: coordonator VNET DESCRIEREA POSTULUI: 1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:  Titular în învăţământ cu cel puţin gradul didactic II şi o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 5 ani.  Calificativul „Bine” sau “Foarte bine” în ultimii 3 ani;  Parcurgerea sau înscrierea la cursuri de formare  Perfecţionări periodice necesare menţinerii competenţei pe post;  Cunoştinţe de operare
Share
Transcript
  FIŞA POSTULUI DENUMIREA POSTULUI: coordonator  VNETDESCRIEREA POSTULUI: 1.Pregătrea !ro e#ona$ă %!&#ă oc&!ant&$& !o#t&$&:  Titular în învăţământ cu cel puţin gradul didactic II şi o vechime înînvăţământul preuniversitar de cel puţin 5 ani.  Calificativul „Bine sau ! oarte #ine în ultimii $ ani%  &arcurgerea sau înscrierea la cursuri de formare  &erfecţionări periodice necesare menţinerii competenţei pe post%  Cunoştinţe de operare pe calculator '&C(%. '.Co%!eten(e #!ec ce !o#t&$&:  Cunoaşterea specificităţii şi identităţii învăţământului preuniversitar%  Cunoaşterea actelor normative specifice funcţionării unităţii şcolare%  Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei învăţământului preuniversitar cudeose#ire în domeniul managementului şcolar) evaluării şi de*voltăriiinstituţionale%  +cordarea de consultanţă de specialitate%  ,onitori*area informaţiei-acţiunilor la nivelul structurii unităţii deînvăţământ%  Competenţe de anali*ă  diagno*ă  progno*ă) evaluare a stăriiînvăţământului din structura unitate de învăţământ. ).Re#!on#a*$tă( %!$cate de !o#t:  /esponsa#ilitate privind organi*area) managementul) controlul0verificareaşi comunicarea în domeniul de competenţă%  /esponsa#ilitate privind corectitudinea şi aplica#ilitatea documentelor ela#orate şi corectitudine în aplicarea prevederilor actelor normative%  /esponsa#ilitatea soluţionării stărilor conflictuale%  /esponsa#ilitatea propunerilor deci*ionale. ATRI+U,II -ENERALE 1. Coordonea*ă activitatea institu2iei de învă2ământ în domeniul  prevenirii)identificării)raportării)e3aminării interven2iei4i referirii ca*urilor de a#u*)negliare) e3ploatare 4i trafic al copilului6.Coordonea*ă activitatea grupului de lucru intra4colar pentru e3aminarea ca*urilor de a#u* 4i negliare fa2ă de elevi în cadrul institu2iei de învă2ământ 1  $. Identifică nevoile de formareale cadrelor didactice)didactice au3iliare 4i nondidactice în domeniul prevenirii primare) secundare 4i ter2iare a ca*urilor de a#u*)negliare) e3ploatare 4i trafic al copilului în aplicarea  procedurii7.+cordă asisten2ă metodologică angaa2ilor institu2iei în aplicarea  procedurii inclusiv în domeniul organi*ării 4i desfă4urării activită2ilor de  prevenire primară) secundară 4i ter2iară a ca*urilor de a#u*)negliare e3ploatare 4i trafic al copilului cu elevii 4i părin2ii5.,onitori*ea*ă aplicarea prevederilor &rocedurii în institu2ia de învă2ământ 4i ac2iunile întreprinse în ca*urile sesi*ate autorită2ii tutelare locale 4i a altor servicii din comunitate8.9ntocme4te 4i pre*intă conducerii institu2iei de învă2ământ rapăoarte semianuale 4i anuale privind ca*urile de a#u*)negliare e3ploatare 4i trafical copilului identificate în institu2ie 4i ac2iunile întreprinse L&at $a c&notn(ă de către oc&!ant&$ !o#t&$&:N&%e$e  !ren&%e$e:F&nc(a:St&d:-rad ddactc:Vec/%e 0n 0nă(ă%2nt:Data:Se%năt&ra: 6
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x