01_AC17auto cad 2017

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  Poglavlje 1 Okruženje programa AutoCAD Pre nego što počnete da koristite nove mogućnosti koje pruža AutoCAD ®  2017, morate upo-znati osnove. Ako tek počinjete da koristite AutoCAD, pažljivo pročitajte ovo poglavlje. U njemu su predstavljeni mnogi osnovni postupci, kao što su otvaranje i zatvaranje datoteka, prikazivanje detalja crteža i menjanje crteža. Čak i ako ste već radili u AutoCAD-u, ipak pregledajte ovo poglavlje i upoznaćete karakteristike programa koje dosad niste koristili.Autodesk objavljuje nove verzije AutoCAD-a svake godine. Deo te strategije je i uvođe-nje poboljšanja koja se odnose na određenu kategoriju mogućnosti programa. AutoCAD 2017 nudi nove mogućnosti u raznim segmentima. Mnogi često korišćeni okviri za dija-log sada su promenljive veličine ili su povećani da bi prikazali više informacija. Poboljšan  je i kvalitet prikazivanja 2D crteža, te performanse i 2D crteža i 3D modela. Nove opcije štampanja podržavaju 3D štampanje. PDF datoteke s vektorskim crtežima mogu se uvesti kao crteži. Osa simetrije i oznake centra sada se mogu menjati asocijativno.Pre nego što počnete da radite vežbe iz ovog poglavlja, obavezno preuzmite datoteke s primerima sa veb lokacije srcinalnog izdanja ove knjige: ww.sybex.com/go/masteringauto-cad2017 . Detalji su navedeni u uvodu.U ovom poglavlju obrađene su sledeće teme:  ◆ Korišćenje prozora programa AutoCAD  ◆ Pregledanje detalja na crtežu primenom komande Zoom  ◆ Snimanje crteža tokom rada  ◆ Unošenje izmena i otvaranje više datoteka Šetnja kroz program Prvo ćete se upoznati s prozorom programa AutoCAD i načinom komuniciranja s progra-mom. Radeći vežbe iz ovog poglavlja, naučićete i kako da koristite knjigu. Ne trudite se da odmah razumete i zapamtite sve što pročitate u ovom poglavlju. Dok budete čitali na-redna poglavlja, imaćete priliku da istražite finije detalje programa. Na kraju svakog po-glavlja dato ne nekoliko pitanja koja će vam pomoći da zapamtite sadržaj poglavlja. Zasad samo uživajte u prvom izletu u AutoCAD.  4   |   POGLAVLJE 1  OKRUŽENJE PROGRAMA AUTOCAD P󰁯󰁭󰁩󰁮󰁪󰁡󰁮󰁪󰁥 A󰁵󰁴󰁯CAD-󰁡 󰁵 󰁯󰁶󰁯󰁪 󰁫󰁮󰁪󰁩󰁺󰁩 U ovom poglavlju i u celoj knjizi, kada kažemo AutoCAD, mislimo i na AutoCAD i na AutoCAD LT®. Neke teme se odnose samo na AutoCAD i tada ćete u margini videti ikonicu koja to ozna-čava. Ako koristite AutoCAD LT 2017, te ikonice će vam pomoći da brzo pronađete teme koje vas zanimaju i preskočite one koje se ne odnose na LT. AutoCAD 2017 je projektovan za rad u Windowsu 7, Windowsu 8, Windowsu 8.1 i Windowsu 10. Pri pisanju ove knjige, AutoCAD 2017 smo koristili sa Windowsom 7 Professional. Pokretanje AutoCAD-a Ukoliko ste već instalirali AutoCAD (videti dodatak B) i ako ste spremni da bacite pogled, uradite sledeće da biste pokrenuli program:  1.  Odaberite Start  ➢ All Programs  ➢ Autodesk  ➢ AutoCAD 2017  ➢ AutoCAD 2017. Možete i dvaput pritisnuti mišem ikonicu AutoCAD-a 2017 na radnoj površini Windowsa. Korisnici LT-a će umesto AutoCAD-a 2017 odabrati AutoCAD LT 2017.  2.  Prikazuje se AutoCAD-ova kartica Start, nudeći da otvorite postojeće crteže ili da napravite nov crtež. Možda ćete videti i pano Design Feed, koji omogućava da kori-stite mogućnost timskog rada preko oblaka. Pritisnite sličicu Start Drawing na levoj strani, ispod natpisa „Get Started“ (slika 1.1).  3.  U prozoru AutoCAD-a otvoriće se prazan dokument koji nosi podrazumevano ime Drawing1.dwg . Korisnici će na levoj strani prozora možda videti paletu Sheet Set Manager. Oni koji su prvi put instalirali AutoCAD, videće pano Design Feed – za-sad ga zatvorite. Korisnici LT-a će na levoj strani prozora možda videti paletu Info.Ako koristite probnu verziju, pre koraka 2 prikazaće se prozor Product License Activation. On prikazuje broj dana koji vam je preostao za rad s probnom verzijom. Tu možete i aktivirati program ukoliko kupite licencu. Pritisnite dugme Try da biste nasta-vili s otvaranjem programa. Pogledajmo sada pažljivije prozor AutoCAD-a. Nemojte bri-nuti zbog količine informacija koje ćemo vam preneti. Ne morate sve da zapamtite. Samo posmatrajte delove prozora i steći ćete opšti uvid u ono što vam je na raspolaganju. Prozor programa AutoCAD Prozor programa AutoCAD podeljen je na više delova:  ◆ Meni Application  ◆ Paleta alatki Quick Access  ◆ InfoCenter  ◆ Komandna traka (Ribbon)  ◆ Kartice Drawing  ◆ Prostor za crtanje ◆ Ikonica korisničkog koordinatnog sistema (UCS)  ◆ Kontrole prozora za prikaz (Viewport)  ◆ ViewCube ®   ◆ Navigaciona traka  ◆ Komandni prozor ◆ Statusna traka SAMO  ACAD Zasertifikat  ŠETNJA KROZ PROGRAM |   5 S󰁬󰁩󰁫󰁡 󰀱.󰀱  Kartica Start nudi lak pristup posto- jećim crtežima. Na slici 1.2 prikazan je tipičan izgled prozora programa AutoCAD. Možete ga organi-zovati po sopstvenoj želji i sačuvati kao radni prostor  (engl. workspace ). Radne prostore mo-žete snimati i pozivati u svakom trenutku pomoću alatke Workspace Switching s palete Quick Access. (Više o ovoj alatki saznaćete u narednom poglavlju.) Podrazumevani rad-ni prostor sa slike 1.2 zove se Drafting & Annotation, i jedan je od nekoliko radnih pro-stora ugrađenih u AutoCAD. S󰁬󰁩󰁫󰁡 󰀱.󰀲  Uobičajen raspo-red elemenata u radnom pro-storu programa  AutoCAD. Paleta alatki Quick AccessInfoCenterKontrole prozora za prikaz (Viewport)Prostor za crtanjeIkonica UCSNavigacionatraka ViewCubeKomandna traka (Ribbon)Meni ApplicationKomandni prozorStatusnatraka  6   |   POGLAVLJE 1  OKRUŽENJE PROGRAMA AUTOCAD  A󰁵󰁴󰁯CAD 󰁺󰁡 󰀳D Za 3D modelovanje, AutoCAD nudi radni prostor 3D Modeling i šablone za 3D crteže. Kombinacija ta dva elementa može učiniti da AutoCAD deluje drugačije, ali – uprkos drugači- jem izgledu – program je isti. Više o radnim prostorima i šablonima saznaćete kasnije u ovom poglavlju i u poglavlju 24. U četvrtom delu ove knjige detaljnije su obrađene AutoCAD-ove 3D mogućnosti i alatke. U gornjem levom uglu prozora programa AutoCAD, crvena ikonica AutoCAD prika-zuje meni Application, sa skupom opcija koje se ne odnose direktno na crtež; opisaćemo ga detaljnije u narednom odeljku. Paleta alatki Quick Access – na vrhu prostora za crta-nje (prikazana na slici 1.3) – sadrži osnovne funkcije za rad s datotekama, koje postoje u gotovo svim programima za Windows. InfoCenter je AutoCAD-ova funkcija za on-lajn pomoć; više o tome u poglavlju 2. Ikonice s komandne trake (Ribbon) obezbeđuju gotovo sve komande koje će vam trebati; detaljnije su opisane u odeljku „Korišćenje komandne trake“, kasnije u ovom poglavlju. S󰁬󰁩󰁫󰁡 󰀱.􀀳  Paleta alatki Quick Access, sa osnovnim funk-cijama za rad s datotekama u Windowsu, sme-štena je iznad pa-noa komandne trake. InfoCenterPaleta alatki Quick AccessNaslovne trake panoaKartice panoakomandne trakePanoikomandne trake Oblast za crtanje zauzima najveći deo ekrana. Sve što nacrtate, pojavljuje se u toj obla-sti. Kada pomerate miša, u prostoru za crtanje pojavljuje se končanica (pokazivač miša u obliku krstića) koja prati vaše pokrete. Končanicom pokazujete određena mesta u oblasti za crtanje. Prvu priliku da radite u oblasti za crtanje dobićete kasnije, u odeljku „Biranje tačaka u prostoru za crtanje“. Odmah iznad oblasti za crtanje nalaze se kartice Drawing koje omogućavaju da crtate nove crteže ili da prelazite s jednog otvorenog crteža na drugi – slično kao u popularnim čitačima veba  (engl. web browsers ). Na trenutno aktivnoj kartici nalazi se znak X, pomoću kojeg možete zatvoriti tekući crtež, a desno od jezička kartice je znak plus, pomoću ko- jeg možete napraviti nov crtež ili otvoriti postojeći. Kad pritisnete plus, pojavljuje se nova kartica za crtež, koju možete snimiti kao novu datoteku. Pritisnite plus desnim tasterom miša i otvoriće se kontekstni meni sa opcijama za otvaranje postojećeg crteža ili izrade novog – u obliku dodatne kartice. Ako držite pokazivač miša iznad kartice Drawing, videćete prikaze modela i raspo-reda elemenata na crtežu. Više o ova dva načina prikazivanja naučićete kasnije u ovom poglavlju. U prostoru za crtanje vidite nekoliko elemenata duž ivica i u uglovima. UCS ikonica (koju ćemo uskoro objasniti) pojavljuje se u donjem levom uglu. U gornjem desnom uglu
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x