η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας Res publica

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 7
 
  1. Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica Δεμοιράκου Μαρία 2. 509 π.Χ εξέγερση των…
Share
Transcript
 • 1. Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica Δεμοιράκου Μαρία
 • 2. 509 π.Χ εξέγερση των πατρικίων Τέλος Βασιλείας Απομάκρυνση Ετρούσκων Εγκαθίδρυση δημοκρατίας Res Publica
 • 3. 6ος- 3ος αιώνες  η Ρώμη κλυδωνίστηκε στο εσωτερικό από κοινωνικούς αγώνες  Εξίσωση πατρικίων πληβείων  Πολιτική κατακτήσεων  Κυριαρχία στην Ιταλική Χερσόνησο  Επικράτηση επί των Καρχηδονίων
 • 4. Οι κοινωνικοί αγώνες Πληβείοι Αποκτούν πολιτικά δικαιώματα Δήμαρχοι Εκλέγονταν για ένα χρόνο έργο τους η προστασία των πληβείων από πατρικίους Πρόσωπα ιερά κι απαραβίαστα veto Δίκαιο Δωδεκάδελτος 5ος αι. Κατάργηση νόμων που απαγόρευε γάμους μεταξύ πατρικίων πληβείων Πολιτική ισότητα 4ος αι.
 • 5. Η πολιτική οργάνωση άρχοντες σύγκλητος εκκλησίες οι 2 ύπατοι Οι 2 τιμητές δικτάτορας . φρατρική λοχίτιδα φυλετική
 • 6. Οι άρχοντες του ρωμαϊκού κράτους Ύπατοι Θητεία ετήσια- μεγαλοπρεπής εμφάνιση- 12 ραβδούχοι Τιμητές Θητεία 18 μήνες – Έργο: κατάταξη πολιτών|| σύνταξη καταλόγου συγκλητικών ||κατάρτιση προϋπολογισμού κράτους || επίβλεψη ηθών Δικτάτορας Έκτακτο αξίωμα εξάμηνης θητείας σε κρίσιμες περιστάσεις
 • 7. Η σύγκλητος  Η ιστορική συνέχεια του ρωμαϊκού κράτους  ισόβια μέλη ||300  νομοθετική και εκτελεστική εξουσία  μεγάλη δύναμη καθ' όλη τη διάρκεια της δημοκρατίας  Αυτοκρατορικοί χρόνοι : θέματα οικονομικά, θρησκευτικά και εξωτερικής πολιτικής || τα συγκλητικά δόγματα είχαν ισχύ νόμου
 • 8. Οι τρεις εκκλησίες φρατρική η συνέλευση των πατρικίων, έχασε τη δύναμή της την περίοδο της δημοκρατίας Λοχίτιδα Η συνέλευση των στρατευμένων πολιτών όλων των τάξεων, οι αποφάσεις της παίρνονταν κατά λόχους Φυλετική η συνέλευση των πληβείων , ψήφιση νόμων και εκλογή κατώτερων αρχόντων
 • Related Search
  Similar documents
  View more
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x